Địa Lí Lớp 7 Bài 16 | Đặc Điểm Tự Nhiên Trung Và Nam Mỹ | Trang 149 151 | Kết Nối Tri Thức
Địa Lí Lớp 7 Bài 16 | Đặc Điểm Tự Nhiên Trung Và Nam Mỹ | Trang 149 151 | Kết Nối Tri Thức

2.Kĩ năng.

-Rèn luyện kỹ năng phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị, rút ra nguyên nhân của sự phân bố đó.

-Kỹ năng phân tích số liệu thống kê sự gia tăng dân số của một số quốc gia dự báo khả năng và nguyên nhân bùng nổ dân số.

3.Thái độ.

Ngày soạn…………………. Ngày giảng 7A…………… 7B…………… Tiết 32 Bài 29. DÂN CƯ ,Xà HỘI CHÂU PHI I. Mơc tiªu bµi häc 1. Kiến thức. – N¾m v÷ng sù ph©n bè d©n c rÊt kh«ng ®ång ®Ịu ë ch©u Phi. – HiĨu râ nh÷ng hËu qu¶ cđa lÞch sư ®Ĩ l¹i qua viƯc bu«n b¸n n« lƯ vµ thuéc ®Þa hãa bëi c¸c cêng quèc Ph¬ng T©y. – HiĨu ®ỵc sù bïng nỉ d©n sè kh«ng thĨ kiĨm so¸t ®ỵc vµ sù xung ®ét s¾c téc triỊn miªn c¶n trë sù ph¸t triĨn cđa ch©u Phi 2.Kĩ năng. -Rèn luyện kỹ năng phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị, rút ra nguyên nhân của sự phân bố đó. -Kỹ năng phân tích số liệu thống kê sự gia tăng dân số của một số quốc gia dự báo khả năng và nguyên nhân bùng nổ dân số. 3.Thái độ. – Giáo dục HS ý thức tuyên truyền giáo dục dân số. II. chuẩn bị. 1. Giáo viên. – Lược đồ dân số ,mật độ dân số và các đơ thị lớn. 2. Học sinh: Bài mới. III. TiÕn tr×nh lên lớp. 1. ỉn ®Þnh tổ chức : 7A : 7B : 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3. Bµi mới. Ho¹t ®éng cđa giáo viên và học sinh Néi dung * Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm lịch sử và dân cư châu Phi. GV: Nghiªn cøu SGK, em h·y kh¸i qu¸t s¬ lỵc lÞch sư ch©u Phi + Gåm cã bao nhiªu giai ®o¹n? + C¸c giai ®o¹n nµy cã ®Ỉc ®iĨm nh thÕ nµo? HS: Gồm cĩ 4 giai đoạn HS: Nêu đặc điểm của từng giai đoạn. GV: Chốt một số ý. GV giảng: Thời kì cuối thế kỉ XIX -> ®Çu thÕ kû XX: là thời kì lịch sử đen tối nhất.Sự phát triển nhiều mặt kinh tế xã hội bị đình trệ. Năm 60 gọi là “năm của châu Phi”.Cĩ 17 quốc gia của châu phi lần lượt giành độc lập. H: Sù bu«n b¸n n« lƯ vµ thuéc ®Þa ho¸ cđa c¸c níc ®Ĩ quèc ph¬ng T©y ®Ĩ l¹i hËu qu¶ cho ch©u Phi nh thÕ nµo? HS: Sự lạc hậu, sự chậm phát triển, dân số, xung đột sắc tộc triền miên hiện nay ở châu Phi. H: Dùa vµo h×nh 29.1 vµ kiÕn thøc ®· häc tr×nh bµy sù ph©n bè d©n c ë ch©u Phi? T¹i sao d©n c ch©u Phi ph©n bè kh«ng ®Ịu? HS tr×nh bµy gi¶i thÝch, GV bỉ sung chuÈn x¸c (chØ b¶n ®å). * Sù ph©n bè d©n c rÊt kh«ng ®Ịu – Díi 2 ngêi /km2: hoang m¹c Xahara, hoang m¹c Na-mip vµ hoang m¹c Ca-la-ha-ri -Tõ 2 -> 20 ngêi /km2: miỊn nĩi At – lat, ®¹i bé phËn l·nh thỉ ch©u Phi. – Tõ 21 -> 50 ngêi/km2: Ven vÞnh Ghi-nª, lu vùc S«ng Ni-giª, quanh hå Vic-to-ri-a – Trªn 50 ngêi /km2: lu vùc s«ng Nin * Gi¶i thÝch: – N¬i tha thít cã §KTN kh«ng thuËn lỵi khÝ hËu kh« h¹n, kh«ng cã ®Êt ®ai ®Ĩ ph¸t triĨn n«ng nghiƯp. – N¬i ®«ng ®ĩc: Ch©u thỉ ph× nhiªu, nguån níc dåi dµo, khÝ hËu m¸t mỴ h¬n. H: Đa số dân cư sống ở khu vực nào? HS: §a sè c d©n ch©u Phi sèng ë n«ng th«n H: T×m trªn h×nh 29.1 c¸c thµnh phè ë ch©u Phi cã tõ 1 triƯu d©n trë lªn. C¸c thµnh phè nµy ph©n bè chđ yÕu ë ®©u? HS: Trả lời. GV: Nhận xét ,kết luận. * Hoạt động 2. Tìm hiểu sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi. H: Cho biết dân số châu Phi là bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu % so với dân số thế giới? HS: Chiếm 13,4% dân số thế giới. H: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Phi như thế nào? HS: TØ lƯ gia t¨ng tù nhiªn cao nhÊt thÕ giíi 2,4% H: T×m trªn h×nh 28.1 và b¶n ®å c¸c quèc gia trong b¶ng sè liƯu, cho biÕt: + C¸c quèc gia cã tØ lƯ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn cao h¬n møc trung b×nh n»m ë vïng nµo cđa ch©u Phi? HS: Ê ti ơ pi a; Tandania; Ni giê ri a. + C¸c quèc gia cã tØ lƯ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn thÊp h¬n møc trung b×nh n»m ë vïng nµo cđa ch©u Phi? HS: (Ai Cập (BP), CH Nam Phi (NP) H: Tại sao nạn đói thường đe doạ người dân châu Phi? Sự bùng nổ dân số không thể kiểm soát được ở châu Phi? HS: Tập tục, truyền thống, thiếu hiểu biết về KHKT … GV: Phân tích. Chiến tranh tàn phá kinh tế,các nước cĩ xung đột nội bộ,xung đột đa quốc gia hút cạn nguồn lực châu Phi.Hơn 50% dân số sống dưới mức nghèo khổ.Nợ nước ngồi bằng 2/3 tổng giá trị sản phẩm quốc dân. – Đại dịch AIDS tàn phá châu Phi dữ dội nhất. Chiếm 3/4 số người nhiễm HIV trên thế giới. – Vấn đề kiểm sốt việc sinh đẻ rất khĩ thực hiện ở châu Phi.Vì tập tục,truyền thống,sự thiếu hiểu biết của người dân. GV cho HS ®äc nhanh mơc b. H: Nguyên nhân nào dẫn đến sự xung đột tộc người xảy ra ở các nước châu Phi? HS: m©u thuÉn s¾c téc, t«n gi¸o, tranh dµnh quyỊn lùc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, tranh chÊp l·nh thỉ. H: Âm mưu thâm độc của thực dân châu Âu được thể hiện như thế nào? HS: Trả lời. GV: Chốt một số ý chính. H: Tại sao trong một nước hoặc giữa các nước láng giềng mâu thuẫn tộc người lại căng thẳng? HS: Vì chính quyền thường nằm trong tay thủ lĩnh của một vài tộc người. H:HËu qu¶ cđa những cuéc xung ®ét s¾c téc ë ch©u Phi? HS: H×nh thµnh nh÷ng lµn sãng ngêi tÞ n¹n – Lµng m¹c, thµnh phè bÞ tµn ph¸, c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiƯp, hÇm má…. s¶n xuÊt bÞ ®×nh trƯ, møc sèng bÞ h¹ thÊp… – Nh÷ng n¬i trùc tiÕp nhËn ngêi tÞ n¹n cã nhiỊu vÊn ®Ị XH ph¶i gi¶i quyÕt. – Sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong 1 quèc gia gi÷a c¸c d©n téc, s¾c téc… kh«ng bỊn v÷ng mÇm mãng bÊt ỉn kinh tÕ-x· héi vÉn duy tr× l©u dµi. => k×m h·m sù ph¸t triĨn kinh tÕ-x· héi,bệnh tật,nghèo đĩi. GV: Kết luận. 1. LÞch sư vµ d©n c a. S¬ lỵc lÞch sư – Thêi cỉ ®¹i: ch©u Phi cã nỊn v¨n minh s«ng Nin rùc rì. – Tõ thÕ kû XVI – XIX, 125 triƯu ngêi da ®en ch©u Phi bÞ ®a sang ch©u MÜ lµm n« lƯ. – Cuèi thÕ kû XIX -> ®Çu thÕ kû XX: gÇn nh toµn bé ch©u Phi bÞ x©m chiÕm lµm thuéc ®Þa. – Tõ thËp niªn 60 thÕ kû XX lÇn lỵt c¸c quèc gia ch©u Phi dµnh ®ỵc ®éc lËp chđ quyỊn. b. D©n c – D©n c ch©u Phi ph©n bè rÊt kh«ng ®Ịu. Dân cư tập trung đơng ở ĐB duyên hải ven biển,lưu vực sơng Nin. – §a sè c d©n ch©u Phi sèng ë n«ng th«n. – C¸c thµnh phè trên 1 triƯu d©n thêng tËp trung ë ven biĨn (thµnh phè c¶ng). 2. Sù bïng nỉ d©n sè vµ xung ®ét ngêi ë ch©u Phi. a. Bïng nỉ d©n sè – Ch©u Phi cã sè d©n ®«ng 818 triƯu ngêi (2001), chiếm 13,4% dân số thế giới. – TØ lƯ gia t¨ng tù nhiªn cao nhÊt thÕ giíi 2,4% => bïng nỉ d©n sè. – N¹n ®ãi ®e do¹ – Đại dịch AIDS đang đe doạ sự phát triển kinh tế, xã hội ở châu Phi. – BƯnh tËt lµ vÊn ®Ị ®ang g©y nhøc nhèi b. Xung ®ét téc ngêi – Ch©u Phi cã nhiỊu téc ngêi, víi hµng ngh×n thỉ ng÷ kh¸c nhau, cïng víi sù can thiƯp cđa níc ngoµi lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn xung ®ét vµ néi chiÕn liªn miªn. – Sự bùng nổ dân số ,xung đột tộc người,đại dịch AIDS và sự can thiệp của nước ngồi là nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội ở châu Phi. 4. Cđng cè: H: Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè d©n c ë ch©u Phi ? HËu qu¶ cđa những cuéc xung ®ét s¾c téc ë ch©u Phi? 5.Hướng dẫn về nhà. – Học bài cũ, trả lời câu hỏi cuối bài. – Đọc trước bài 30.

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Giáo án lớp 7 môn Địa lí – Tiết 32 – Bài 29: Dân cư , xã hội châu Phi. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.