Nghị luận trong văn bản tự sự – Ngữ văn 9 – Cô Lê Thu Trang (DỄ HIỂU NHẤT)
Nghị luận trong văn bản tự sự – Ngữ văn 9 – Cô Lê Thu Trang (DỄ HIỂU NHẤT)

A.Mục tiêu: Hiểu được vai trò của miêu tả trong một văn bản tự sự. Vận dung hiểu biết về văn bản tự sự để đọc hiểu văn bản.

– KT: Sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một văn bản. Vai trò, tác dụng cuûa mieâu taû trong văn bản töï söï.

KN:+KNBH: Phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự. Kết hợp kể chuyện với miêu tả khi làm một bài văn tự sự.

NS. NG:9a t30 9b. A.Mục tiêu: Hiểu được vai trò của miêu tả trong một văn bản tự sự. Vận dung hiểu biết về văn bản tự sự để đọc hiểu văn bản. – KT: Sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một văn bản. Vai trò, tác dụng cuûa mieâu taû trong văn bản töï söï. KN:+KNBH: Phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự. Kết hợp kể chuyện với miêu tả khi làm một bài văn tự sự. + KNS: Giao tiếp, lắng nghe tích cực, ra quyết định, tự nhận thức, suy nghĩ sáng tạo… TĐ: Coù yù thöùc söû duïng caùc yeáu toá mieâu taû trong vaên baûn töï söï ñeå taïo cho caâu chuyeän sinh ñoäng, haáp dẫn. B.Chuẩn bị: GV:SGK, các tài liệu liên quan. Baûng phuï ghi nhöõng ñoaïn trích caàn phaân tích HS: sgk đọc và soạn kĩ bài, sưu tầm các tài liệu liên quan. C.Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, phân tích ngôn ngữ, gợi tìm. D.Tiến trình giờ dạy: 1-OÅn ñònh: 2-Kieåm tra baøi cuõ: :Theá naøo laø vaên töï sö ï? vaên mieâu taû? (Neâu ñuùng ñaëc ñieåm cuûa moãi kieåu vaên baûn. (moãi yù 5 ñieåm) 3-Baøi môùi: Giôùi thieäu :Trong thöïc teá raát ít coù moät kieåu vaên baûn naøo thuaàn nhaát. Thöôøng luoân coù söï keát hôïp ñan xen giöõa caùc phöông thöùc bieåu ñaït, trong ñoù coù moät phöông thöùc chính. Töï söï laø phöông thöùc chuû ñaïo, chính yeáu toá maø caùc nhaø vaên thöôøng vaän duïng ñeå phaûn aûnh taùi hieän hieän thöïc. Töï söï laáy keå vieäc, trình baøy dieãn bieán cuûa söï vieäc laø chính, nhöng bao giôø cuõng keát hôïp vôùi mieâu taû, coù khi caû thuyeát minh vaø nghò luaän nöõa. Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu kó naêng vaän duïng yeáu toá mieâu taû trong vaên baûn thuyeát minh. Phương phaùp Nội dung Hoaït ñoäng1-Höôùng daãn HS tìm hieåu vai troø cuûa mieâu taû trong vaên baûn töï söï. -Goïi HS ñoïc ñoaïn trích ? Ñoaïn trích keå veà trận đánh nào? ? Trong trận đánh đó vua QT đã xuất hiện ntn?Söï vieäc aáy ñaõ dieãn ra nhö theá naøo? Xuất hiện với hình ảnh lẫm liệt,quả cảm mạnh mẽ,thực sự là một tổng chỉ huy chiến dịch sáng suốt. Trực tiếp lãnh đạo nghĩa quân. ?Hãy chỉ ra các yếu tố mt trong đoạn trích. HS thảo luận(5 phút). Cử đại diện trình bày. ? Caùc söï vieäc baïn ñöa ra nếuchæ keå nhö vaäy coù sinh ñoäng khoâng? Hs nêu.? Caùc em haõy dieãn ñaït caùc söï vieäc thaønh ñoaïn vaên? ? So saùnh hai ñoaïn vaên? Ñoaïn vaên naøo hay hôn? Nhôø yeáu toá naøo maø traän ñaùnh taùi hieän moät caùch sinh ñoäng? ?vậy em hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự là gì,yếu tố miêu tả có tác dụng gì. Hs nêu. Hs đọc ghi nhớ. Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn luyeän taäp. Baøi taäp 1: ? Tìm nhöõng yeáu toá taû ngöôøi, taû caûnh trong hai ñoaïn trích Thuùy Kieàu? ? Taû chung veà hai chò em goàm nhöõng töø naøo?( Taû Thuùy Vaân ? Taû Thuùy Kieàu? ) ? Ñoaïn trích taû caûnh ngaøy xuaân, taùc giaû taû vaøo nhöõng ñaëc ñieåm naøo? (Caûnh thieân nhieân? Khoâng khí ngaøy hoäi xuaân?) Miêu tả chân dung MGS, miêu tả hình ảnh tội nghiệp của Kiều. ? Neâu duïng yù cuûa taùc giaû khi döïng leân nhöõng nhaân vaät, con ngöôøi vaø caûnh nhö vaäy? Baøi taäp 2: – Gọi HS đọc cầu baøi taäp .Yeâu caàu keå veà vieäc chò em Thuùy Kieàu ñi chôi xuaân. +Giôùi thieäu khung caûnh chung (mieâu taû thieân nhieân) vaø chò em Thuùy Kieàu ñi hoäi +Taû thieân nhieân caùnh ñoàng. +Taû leã hoäi (khoâng khí muøa xuaân) +Caûnh con ngöôøi trong leã hoäi (dieãn bieán, söï vieäc). +Caûnh ra veà. Baøi taäp 3-Yeâu caàu thuyeát minh caàn giôùi thieäu nhöõng ñaëc ñieåm gì? -Gôùi thieäu chung hai chò em: nguoàn goác nhaân vaät, veû ñeïp chung nhö theá naøo? -Moãi nhaân vaät em seõ choïn nhöõng chi tieát naøo? A. Lí thuyết. I.Tìm hiểu yếu tố mieâu taû trong vaên töï söï: 1.Ngữ liệu. 2.Phân tích ngữ liệu. Quang Trung ñaùnh ñoàn Ngoïc Hoài. à Đoạn trích sinh động nhờ kết hợp miêu tả bằng các chi tiết. -Miêu tả cảnh vật, nhân vật, sự việc. 3. Ghi nhớ: ( SGK trang92). Trong vaên baûn töï söï, söï mieâu taû cuï theå, chi tieát veà caûnh vaät, nhaân vaät vaø söï vieäc coù taùc duïng laøm cho caâu chuyeän trôû neân haáp daãn, gôïi caûm, sinh ñoäng. B. Luyeän taäp: 1.Baøi taäp 1: a.Ñoaïn 1: Chò em Thuùy Kieàu. -Taû ngöôøi: duøng hình aûnh thieân nhieân mieâu taû hai chò em Thuùy Kieàu ôû nhieàu neùt. +Thuùy Vaân: Hoa cöôøi, ngoïc thoát. +Thuùy Kieàu: Laønsôn b- Ñoaïn 2: -Taû caûnh: +Ngaøy xuaân con eùn +Coû non xanh rôïn.. àTaùc duïng: chaân dung nhaân vaät töôi ñeïp. + Caûnh töôi saùng phuø hôïp xaõ hoäi nhaân vaät trong ngaøy hoäi. c-Đoạn 3. -mt MGS, mt TK. 2.Baøi taäp 2: -Yeâu caàu noäi dung ñoaïn vaên: +Vaên töï söï: Chò em Thuùy Kieàu ñi chôi trong buoåi chieàu thanh minh. +Giôùi thieäu khung caûnh chung vaø chò em Thuùy Kieàu ñi hoäi. +Taû thieân nhieân caùnh ñoàng. +Taû leã hoäi (khoâng khí muøa xuaân). +Caûnh con ngöôøi trong leã hoäi (dieãn bieán, söï vieäc). +Caûnh ra veà. 3.Baøi taäp 3: Giôùi thieäu veû ñeïp cuûa chò em Kieàu. -Yeâu caàu thuyeát minh +Giôùi thieäu chung veà hai chò em +Giôùi thieäu Thuùy Vaân +Giôùi thieäu Thuùy Kieàu +Ngheä thuaät mieâu taû. D.Củng cố dặn doø: Phân tích một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả đã học. Xem lại thể loại văn tự sự vaø vaên mieâu taû. Xem laïi nhöõng tieát taäp laøm vaên. Chuaån bò baøi vieát soá 2. E. Rút kinh nghiệm. ——————–@——————– NS:. Tiết 31-32 NG:9a 9b. KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH A-Mục tiêu : Thấy được nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật và tấm lòng nhân thương cảm của ND đối với con ngưòi. – KT: Nỗi bẽ bàng, buồn tủi, cô đơn của TK khi bị giam lỏng ở lầu NB và tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của K. Ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc của ND. – KN: +KNBH: Bổ sung kiến thức đọc hiểu văn bản truyện thơ trung đại. Nhận ra và thấy được tác dụng của ngôn ngữ độc thoại, cuả nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Phân tích tâm trạng nhân vật qua một đoạn trích trong tác phẩm TK. Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của ND đối với nhân vật trong truyện. + KNS: Giao tiếp, lắng nghe tích cực, ra quyết định, tự nhận thức, suy nghĩ sáng tạo… – TĐ: Qua đó cảm thương nỗi đau khổ, bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Tôn trọng sự bình đẳng giới. B- Chuẩn bị : – GV: Nghiên cứu kĩ đoạn trích, kế hoạch tiết dạy đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”. Hướng dẫn học sinh đọc kĩ đoạn trích và trả lời câu hỏi SGK. – HS: Đọc và soạn kĩ bài. C – Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, phân tích ngôn ngữ, gợi tìm. D- Tiến trình lên lớp: 1- Ôn định: 2- Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc đoạn trích “Cảnh ngày xuân” ? Nêu bức tranh thiên nhiên mùa xuân? HS đọc diễn cảm đoạn trích . Bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp: Màu sắc cỏ non trải rộng làm nền, hoa lê trắng điểm xuyết gợi sự hài hòa, tinh khiết, mới mẻ, sống động có hồn. 3-Bài mới: Giới thiệu : Ngòi bút của Nguyễn Du hết sức tinh tế khi tả cảnh cũng như khi ngụ tình. Mỗi biểu hiện của cảnh phù hợp với từng trạng thái của tình. Điều ấy được biểu hiện cụ thể qua đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. Phương pháp Nội dung Hoạt động 1 Hướng dẫn tìm hiểu chung ? Hãy cho biết vị trí đoạn trích đoạn trích? Tìm đại ý, bố cục của đoạn trích ? Đoạn trích nêu lên vấn đề gì ? Đoạn trích miêu tả tâm trạng của Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích Hoạt động 2: Phân tích: – Hướng dẫn cách đọc cho học sinh, hướng dẫn hs tìm hiểu các chú thích. Nêu kết cấu đoạn trích? Đọan trích có kết cấu như thế nào? a- 6 câu đầu: Hoàn cảnh cô đơn b- 8 câu tiếp: Nỗi thương nhớ người yêu và cha mẹ. c- 8 câu cuối.Tâm trạng đau buồn lo âu của Kiều thể hiện qua cảnh vật. Hướng dẫn phân tích 6 câu thơ đầu. ? Khung cảnh thiên nhiên qua 6 câu thơ đầu được nhìn qua con mắt của Kiều như thế nào? ( không gian, thời gian, hoàn cảnh của Kiều). Trước lầu khóa xuân Vẻ non xa trăng gần Bốn bề bát ngát.. Cát vàng bụi hồng Hai chữ “khóa xuân” gợi cảnh gì ở Kiều? ? Hình ảnh “mây sớm đèn khuya” gợi tính chất gì của thời gian? Cùng với hình ảnh “tấm trăng gần”diễn tả tình cảnh Thúy Kiều như thế nào? Không gian mênh mông hoang vắng Kiều cảm thấy lẽ loi cô đơn. Từ trên cao, lầu Ngưng Bích trở nên trơ trọi càng khiến con người càng lẻ loi cô đơn . Cụm từ “ Mây sớm đèn khuya “ gợi thời gian tuần hoàn khép kín . Tất cả giam hãm Kiều, càng khắc sâu nỗi cô đơn ) àMiêu tả có đường nét màu sắc Phân tích nỗi lòng của Kiều – GV cho hs đọc 8 câu tiếp ? Lời đoạn thơ của ai ? Nghệ thuật độc thoại có ý nghĩa gì? ( Độc thoại nội tâm của kiều) -Tưởng người dưới nguyệtrày trông mai chờ ? Trong cảnh ngộ này Kiều đã tưởng nhớ đến những ai ?Ai trước? Ai sau? Có hợp lí không ? vì sao? (Kiều nhớ đến Kim Trọng trước, cha mẹ sau. Phù hợp với qui luật tâm lí ) ? Nỗi nhớ Kim Trọng được diễn tả như thế nào ? Tại sao Kiều lại nhớ sâu sắc đến thế ? Giáo viên bình: Nhớ người yêu là nhớ kỷ niiệm đêm thề nguyền dưới trăng “Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai”. Kiều coi mình là kẻ lỗi hẹn phụ tình Kiều tưởng tượng kim Trọng vẫn chưa hay biết gì, vẫn trông chờ tin tức của nàng mà uổng công vô ích. Tấm lòng son của Kiều luôn nhớ về Kim Trọng. Cũng có thể tấm lòng trong trắng của Kiều bị vùi dập hoen ố biết bao giờ mới gột rửa được. Kiều thật đau đớn xót xa. ? Cũng là nỗi nhớ nhưng cách nhớ khác nhau và cách thể hiện khác nhau. Nỗi nhớ cha mẹ có gì khác so với nỗi nhớ người yêu? Giải thích các thành ngữ? -Thành ngữ : quạt nồng ấp lạnh Điển cố : sân Lai gốc tử ? Em có nhận xét gì về tấm lòng của Kiều qua nỗi nhớ cha mẹ ? ->Thành ngữ, điển tích Kiều xót xa cha mẹ tuổi già sức yếu, luôn trông ngóng mình,cha mẹ không ai chăm sóc, phụng dưỡng ->lòng hiếu thảo. Nỗi buồn ban đầu từ cảnh mà dội vào lòng người, bây giờ là nỗi buồn từ lòng người mà đi ra. Em hãy đọc 8 câu cuối. ? Cảnh là cảnh thực hay hư ? Mỗi cảnh vật đều có nét riêng đồng thời lại có nét chung để diễn tả tâm trạng Kiều. Em hãy phân tích từng cảnh. – 8 câu cuối là thực cảnh mà cũng là tâm cảnh. Mỗi cảnh gợi một nỗi buồn khác nhau. Cảnh được nhìn qua tâm trạng của Kiều theo quy luật : “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Cảnh từ xa đến gần, từ nhạt đến đậm cũng như nỗi buồn từ man mác đến lo âu , kinh sợ , bế tắc tuyệt vọng. (Thảo luận nhóm ) ? Nhận xét về cách dùng điệp ngữ “ Buồn trông” .Cách dùng điệp ngữ góp phần diễn tả tâm trạng Kiều như thế nào? àNổi nhớ cha mẹ, nhớ quê hương, nhớ người yêu, xót xa duyên phận của chính nàng. Cảnh được nhìn từ xa, giàu màu sắc từ nhạt đến đậm, âm thanh từ tỉnh đến động diễn tả nổi buồn man mác, mông lung, lo âu như dự cảm giông bao nổi lên xô đẩy, vùi dập cuộc đời Kiều. – Điệp ngữ “buồn trông” mở đầu câu thơ liên kết 4 cặp lục bát,4 cảnh. “Buồn trông” là buồn mà nhìn xa , trông ngóng một cái gì mơ hồ sẽ đến làm đổi thay hiện tại nhưng trông mà vô vọng . -Điệp ngữ kết hợp với các từ láy … . 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu “Luïc Vaân Tieân” cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu laø taùc phaåm coù söùc soáng maïnh meõ vaø laâu beàn trong nhaân daân, ñaëc bieät laø nhaân daân Nam Boä. Luïc Vaân Tieân laø moät trong nhöõng saûn phaåm hieám coù cuûa trí tueä con ngöôøi coù caùi öu lôùn laø dieãn taû ttrung thöïc nhöõng tình caûm cuûa caû moät daân toäc. Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu taùc phaåm naøy. Phöông phaùp Noäi dung Hoaïtñoäng1: Tìm hieåu chung – Goïi HS ñoïc phaàn giôùi thieäu taùc giaû(*) ? Khaùi quaùt nhöõng neùt noãi baät veà Nguyeãn Ñình Chieåu? ? Töø cuoäc ñôøi cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu, Em hieåu nhö theá naøo veà con ngöôøi naøy? – Goïi HS ñoïc (1) chuù thích. ? Neâu hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa taùc phaåm? ? Ñaëc ñieåm, keát caáu vaø tính chaát truyeän coù gì ñaùng chuù yù ? – GV bình môû roäng. Yeâu caàu 1 HS ñoïc phaàn toùm taét taùc phaåm – Goïi HS toùm taét laïi truyeän – Luïc Vaân Tieân ñaùnh cöôùp cöùu Nguyeät Nga. -Luïc Vaân Tieân gaëp naïn ñöôïc cöùu giuùp. -Nguyeät Nga gaëp naïn vaãn giöõ loøng chung thuûy -Luïc Vaân Tieân vaø Nguyeät Nga gaëp laïi nhau. -Phaàn cuoái: noùi öôùc mô vaø khaùt voïng chaùy boûng cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu. ? Coù ngöôøi cho raèng ñaây laø thieân töï truyeän Ñuùng hay sai? Vì sao? Taùc phaåm laø moät thieân töï truyeän vì coù moät soá tình tieát gioáng cuoäc ñôøi cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu. ? Tìm nhöõng tình tieát cuûa truîeân truøng vôùi cuoäc ñôøi cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu? ? Söï khaùc bieät ôû cuoái truyeän neâu leân yù nghóa gì? Luïc Vaân Tieân ñaùnh tan boïn cöôùp cöùu Nguyeät Nga. Naøng caûm kích muoán taï ôn chaøng, nhöng chaøng töø choái. HOAÏT ÑOÄNG 2: Höôùng daãn phaân tích – GV höôùng daãn HS ñoïc, tìm hieåu chuù thích Ngoân ngöõ phaàn noùi veà boïn cöôùp vaø mieâu taû traän ñaùnh linh hoaït, nhanh, doàn daäp, phaàn keå veà cuoäc gaëp gôõ hai ngöôøi ñoïc thong thaû. Đoạn trích co ùmấy nhaân vật chính? ?Luïc Vaân Tieân ñaõ ñoái maët vôùi boïn cöôùp nhö theá naøo ñeå cöùu Kieàu Nguyeät Nga? Vân Tiên ghé lại bên đàngxông vô – Tả đột hữu xôngĐương Dang ? Qua nhöõng töø ngöõ naøo? Em coù nhaän xeùt gì veà ngheä thuaät maø taùc giaû söû duïng ôû ñaây? Ñoäng töø maïnh, thaønh ngöõ, so saùnh neâu GV bình : Vaân Tieân haønh ñoäng theo baûn chaát ngöôøi anh huøng nghóa hieäp mang veû ñeïp cuûa moät duõng töôùng taøi ba, mang caùi ñöùc cuûa ngöôøi “vò nghóa vong thaân” caùi ñöùc laøm neân chieán thaéng ? Ñoái vôùi boïn cöôùp chaøng coù haønh ñoäng nhö vaäy coøn vôùi Kieàu Nguyeät Nga thì chaøng coù caùch cö söû ra sao? ( qua cöû chæ, thaùi ñoä, lôøi leõ naøo? ) Hoûi ai than khoùc Nghe noùi ñoäng loøng Ta ñaõ tröø laâu la Nghe noùi lieàn cuôøi Laøm ôn haù ñeå cho ngöôøi traû ôn ? Qua ñoù ta coù theå khaúng ñònh Luïc Vaân Tieân laø ngöôøi nhö theá naøo? Taùc giaû xaây döïng nhaân vaät naøy theo maãu hình ngöôøi naøo? Töø ñoù noùi leân khaùt voïng gì cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu ? ? Tröôùc nhöõng lôøi leõ vaø haønh ñoäng nghóa hieäp cuûa LVT, KNN coù caùch öùng xöû nhö theá naøo? Qua nhöõng töø ngöõ naøo? ? Ñöôïc cöùu giuùp naøng ñaõ coù cö söû ra sao? ? Qua ñoù em hieåu gì veà tính caùch, phaåm chaát gì cuûa KNN? Cho nhoùm thaûo luaän -Goïi HS traû lôøi, cho caùc nhoùm nhaän xeùt, GV nhaän xeùt choát yù, bình giaûng. ? Ổ đoạn trích hình ảnh KNN được biểu hiện qua điều gì – Thöa raèng Haø kheâ -Tröôùc xe seõ thöa -Laøm con ñaõ phaàn -gaëp ñaây cuøng ngöôi -Hoaït ñoäng 3: Toång keát – Goïi HS neâu noäi dung, ngheä thuaät cuûa taùc phaåm – Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù. – Hoaït ñoäng5: Luyeän taäp – Höôùng daãn cho HS laøm vaø ñoïc baøi ñoïc theâm. A. Giới thiệu chung. I. Tìm hiểu chung: 1. Taùc giả: Nguyễn Đình Chiểu ( 1822- 1888) cuộc đời gặp nhiều bất hạnh. Ông không gục ngã trước số phận coù nghò löïc ñeå soáng vaø coáng hieán cho ñôøi. Trôû thaønh nhaø thô, thaày giaùo, thaày thuoác, nhaø yeâu nöôùc. 2. Tác phẩm: Vieát tröôùc khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc.Theo keát caáu chöông hoài: vôùi muïc ñích truyeàn ñaïo lí laøm ngöôøi. Ñaëc ñieåm theå loaïi: Truyeän ñeå keå hôn laø ñeå ñoïc, chuù troïng haønh ñoäng nhaân vaät. 3- Toùm taét taùc phaåm: Goàm 4 phaàn: 4- Xuaát xöù: Ñoaïn trích naèm ôû phaàn ñaàu cuûa truyeän (Luïc Vaân Tieân ñaùnh tan boïn cöôùp cöùu Kieàu Nguyeät Nga). B- Phaân tích: 1. Đọc – chú thích. 2. Phân tích a. Nhaân vaät Luïc Vaân Tieân + Hành động đánh cướp: à moät haønh ñoäng khoâng ñaén ño, vieäc laøm nghóa khí, quyeát lieät, duõng caûm “ tröø gian dieät aùc”àVẻ ñeïp cuûa ngöôøi anh huøng. + Thái độ cư xử với Kiều Nguyệt Nga: àBoäc loä tính caùch cuûa con ngöôøi chính tröïc, haøo hieäp, troïng nghóa khinh taøi, töø taâm, nhaân haäu. Laøm vieät nghóa moät caùch voâ tö. Tính caùch cuûa baäc anh huøng haûo haùnàLaø nhaân vaät lyù töôûngàKhaùt voïng coâng baèng, nhöõng ñieàu toát ñeïp, öôùc mô caùi thieän thaéng caùi aùc. b. Kieàu Nguyeät Nga: àCaùch trình baøy vaán ñeà rõ raøng, khuùc chieát àLoái xöng hoâ khieâm nhöøng, noùi naêng dòu daøng möïc thöôùc. àBieát vaâng lôøi hieáu thaûo. àAùy naùy, baên khoaên tìm caùch traû ôn baùo ñaùpàCoi troïng aân nghóa. àKieàu Nguyeät Nga laø coâ gaùi khueâ caùc, thuyø mò, neát na, coù hoïc thöùc, troïng nghóa,hieáu thaûo. 3. Toång keát : 3.1. Nội dung 3. 2 Nghệ thuật 3.3.Ghi nhôù ( SGK trang115) C. Luyeän taäp GV höôùng daün HS veà nhaø laøm phaàn luyeän taäp. IV. Cuûng coá daën doø: HS hoïc phaàn ghi nhôù. Naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc cô baûn veà hai nhaân vaät. Soaïn baøi “ Luïc Vaân Tieân gaëp naïn” E. Rút kinh nghiệm. ——————–@——————– NS: NG:9a Tiết 38 9b MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ A. Mục tiêu Hieåu ñöôïc vai troø cuûa mieâu taû noäi taâm trong một văn bản tự sự. Vận dụng hiểu biết về miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự để đọc – hiểu văn bản. – KT: Nội tâm nhân vật vaø miêu tả noäi taâm nhân vật trong tác phẩm tự sự. Tác dụng của miêu tả nội tâm và mối quan hệ giữa nội tâm với ngoại hình trong khi keå chuyeän. – KN: +KNBH: Phát hiện và phân tích được tác dụng của mieâu taû noäi taâm trong vaên baûn töï söï. Kết hợp kể chuyện với miêu tả nội tâm nhân vật khi làm bài văn tự sự. + KNS: Giao tiếp, lắng nghe tích cực, ra quyết định, suy nghĩ sáng tạo… – TĐ: Giáo dục ý thức học tập của hs. B. Chuẩn bị: GV: SGK, các tài liệu liên quan, tranh ảnh HS: sgk đọc và soạn kĩ bài, sưu tầm các tài liệu liên quan. Hướng dẫn học sinh đọc kĩ đoạn trích và trả lời câu hỏi SGK. C. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, phân tích ngôn ngữ, gợi tìm. D. Tieán trình leân lôùp: 1. Ổn ñònh toå chöùc: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Söû duïng yeáu toá mieâu taû trong vaên baûn töï söï coù taùc duïng gì? 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi : caùc em ñaõ bieát töï söï laø moät trong caùc phöông thöùc bieåu ñaït ñeå phaûn ánh, taùi hieän hieän thöïc, töï söï laáy keå vieäc, trình baøy dieãn bieán cuûa söï vieäc laø chính. Nhöng ñeå vaên baûn hay sinh ñoäng, thöôøng phaûi coù söï keát hôïp ñan xen vôùi caùc phöông thöùc bieåu ñaït khaùc nhö thuyeát minh, mieâu taû, bieåu caûm, nghò luaänBaøi hoïc hoâm nay giuùp caùc em thaáy ñöôïc vai troø mieâu taû noäi taâm trong vaên baûn töï söï. Phöông phaùp Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu mieâu taû hoaøn caûnh, ngoaïi hình vaønoäi taâm cuûa nhaân vaät -Goïi HS ñoïc ñoaïn trích “ Kieàu ôû laàu Ngöng Bích”. ? Em haõy tìm nhöõng caâu thô taû caûnh vaø nhöõng caâu thô taû taâm traïng cuûa Thuyù Kieàu? a. Taû caûnh: -“ Tröôùc laàu daëm kia” – “ Buoàn troânggheá ngoài” b. Taû caûnh: – “ Beân trôøingöôøi oâm” ? Daáu hieäu naøo cho thaáy ñoaïn ñaàu laø taû caûnh vaø ñoaïn sau taû noäi taâm? àÑoaïn ñaàu mieâu taû khung caûnh thieân nhieân tröôùc laàu Ngöng Bích. à Ñoaïn sau mieâu taû nhöõng suy nghó beân trong naøng Kieàu (nghó thaàm veà thaân phaän coâ ñôn, bô vôveà cha meï ôû queâ nhaø khoâng ai phuïng döôõng ) – Lieân heä moät soá vaên baûn ñaõ hoïc vaø ñoaïn trích vöøa tìm hieåu em haõy ruùt ra theá naøo laø mieâu taû beân ngoaøi? Theá naøo laø mieâu taû noäi taâm? (Ñoái töôïng mieâu taû ngoaïi hình, hoaøn caûnh laø nhöõng caûnh vaät, con ngöôøi vôùi chaân dung, hình daùng, haønh ñoäng ngoân ngöõ, coù theå quan saùt tröïc tieáp.Ñoái töôïng mieâu taû noäi taâm laø nhöõng suy nghó, tình caûm, nhöõng dieãn bieán taâm traïng cuûa nhaân vaät ) ? Nhöõng caâu thô taû caûnh coù moái quan heä nhö theá naøo vôùi vieäc theå hieän noäi taâm nhaân vaät?( Taâm traïng, suy nghó, tình caûm cuûa nhaân vaät coù theå giuùp ta hieåu ñöôïc hình thöùc beân ngoaøi, ngöôïc laïi hình thöùc beân ngoaøi coù theå boäc loä noäi taâm ) ? Mieâu taû noäi taâm nhaân vaät coù taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi vieäc khaéc hoaï nhaân vaät trong vaên baûn töï söï?( Nhaân vaät laø yeáu toá quan troïng nhaát cuûa vaên baûn töï söï. Ñeå xaây döïng nhaân vaät ñoøi hoûi nhaø vaên phaûi mieâu taû ngoaïi hình vaø noäi taâm. Mieâu taû noäi taâm laø khaéc hoaï “chaân dung tinh thaàn” cuûa nhaân vaät, vì vaäy mieâu taû noäi taâm laø vaân ñeà caàn thieát khi khaéc hoaï ñaëc ñieåm tính caùch nhaân vaät ) – Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng2 Luyeän taäp – Höôùng daãn HS luyeän taäp – Cho caùc nhoùm laøm baøi taäp1, 2, 3 Hoaït ñoäng 3 Leân baûng trình baøy -Goïi caùc nhoùm leân baûn trình baøy -Cho caùc em nhaän xeùt A. Lí thuyết. I. Tìm hieåu yeáu toá mieâu taû ngoaïi caûnh vaø taâm traïng noäi taâm cuûa nhaân vaät 1. Ngữ liệu 2. Phân tích ngữ liệu àMieâu taû ngoaïi hình hoaøn caûnh laø nhöõng caûnh vaät, con ngöôøi vôùi chaân dung, hình daùng, haønh ñoäng ngoân ngöõ, coù theå quan saùt tröïc tieáp. àMieâu taû noäi taâm laø nhöõng suy nghó, tình caûm, nhöõng dieãn bieán taâm traïng cuûa nhaân vaät. 2. Ghi nhôù: ( SGK trang117 ) B. Luyeän taäp: ( GV höôùng daãn caùc em caùc em caùch vieát) 1. Baøi taäp 1: Hs chuyeån “Maõ Giaùm Sinh mua Kieàu” thaønh vaên xuoâi ( ngöøôi keå coù theå ôû ngoâi thöù I hoaëc III). 2. Baøi taäp 2: ñoùng vai Kieàu vieát laïi vieäc baùo aân baùo oaùn ( coá gaén mieâu taû taâm traïng Kieàu luùc gaëp Hoaïn Thö). 3. Baøi taäp 3: Ghi laïi taâm traïng cuûa em sau khi ñaõ gaây ra moät chuyeän coù loãi vôùi baïn. IV. Củng cố dặn dò: Tìm moät vaøi ñoaïn vaên trong caùc vaên baûn ñaõ hoïc (maø em thích) coù mieâu taû noäi taâm nhaân vaät; qua ño ùem caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì töø tình caûm, taâm traïng cuûa nhaân vaät. Phân tích một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả tâm trạng nhân vật đã học. – Cuï Nguyeãn Du ñaõ töøng vieát:“Caûnh naøo caûnh chaúng ñeo saàu Ngöøôi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø” Töø nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc, em haõy chöùng minh ñieàu ñoù. Soạn vaø xem tröôùc baøi chương trình địa phương phần văn. . E. Rút kinh nghiệm. ———————@——————–

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Giáo án Lớp 9 môn Ngữ văn – Tiết 30: Miêu tả trong văn bản tự sự. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.