Nữ sinh bày cách làm bài ‘THI TRẮC NGHIỆM’ tiếng Anh đạt điểm cao, uy tín luôn | Tin 5s
Nữ sinh bày cách làm bài ‘THI TRẮC NGHIỆM’ tiếng Anh đạt điểm cao, uy tín luôn | Tin 5s

Giáo án Tiếng anh Lớp 8 – Chương trình cả năm – Năm học 2020-2021

Giáo án Tiếng anh Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2020-2021

1. The aims of the lesson .

a. Knowlege.

– By the end of the lesson, students will be able to revise and consolidate all the old grammar structures which they’ve learnt in class 7

* Grammar: Past simple tense

* Structures: – too- either

– so- neither

– It take(s) + some one + time + to-inf.

b. Skills : 4 skills, but pay attention to writing skill.

c. Education : Help Ss to love learning English

2. Preparation.

a. Teacher: Text book .

b. Students: Books and note books

3. The stages of the lesson .

* Settling organization the class. (1’)

T: Good morning class! /How are you to day ?/ Who’s absent to day ?

Ss: Good morning teacher.

a/ Check the old lesson ( Omit )

Warm up (3′)

“Chatting”

T: – Asks Ss some questions.

Eg: + What did you do in your summer vacation?

+ Where did you go?

+ Did you visit your relatives in the countryside?

Ss: -Answer the questions.

UBND HUYỆN TRƯỜNG THCS === o0o === GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 ( KÌ I ) Giáo viên: Tổ: N¨m häc 2020- 2021 Date of preparing: . /9/2019 Date of teaching: 8 : ./2020 Period 1: CONSOLIDATION AND TEST 1. The aims of the lesson . a. Knowlege. – By the end of the lesson, students will be able to revise and consolidate all the old grammar structures which they’ve learnt in class 7 * Grammar: Past simple tense * Structures: – too- either – so- neither – It take(s) + some one + time + to-inf. b. Skills : 4 skills, but pay attention to writing skill. c. Education : Help Ss to love learning English 2. Preparation. a. Teacher: Text book . b. Students: Books and note books 3. The stages of the lesson . * Settling organization the class. (1’) T: Good morning class! /How are you to day ?/ Who’s absent to day ? Ss: Good morning teacher. a/ Check the old lesson ( Omit ) Warm up (3′) “Chatting” T: – Asks Ss some questions. Eg: + What did you do in your summer vacation? + Where did you go? + Did you visit your relatives in the countryside? Ss: -Answer the questions. b/ The new lesson . Teacher’s activities Students’ activities Pre- Prac Tice 9’ * Activity 1: – Asks Ss to summarize the main contents of English 7 What tenses have you learnt in English 7? – Asks Ss to remember the uses and the forms I. Review and consolidation * Past simple tense. a. Uses. 1. DiÔn t¶ 1 hµnh ®éng ®· hoµn thµnh t¹i mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong qu¸ khø. 2. DiÔn t¶ 1 hµnh ®éng ®· hoµn thµnh trong suèt mét kho¶ng t/gian trong qu¸ khø. 3. DiÔn t¶ thãi quen trong qu¸ khø. 4. DiÔn t¶ 1 lo¹t hµnh ®éng ®· x¶y ra kÕ tiÕp trong qu¸ khø. b. Forms, A/ To be. +/ S + was/ were + C -/ S + was/ were + not + C ?/Was/ were + S + C ? B/ Verb. +/ S + V(ed) + ( O/A ) -/ S + did + not + V + ( O/A ) ?/ Did + S + V + ( O/A ) ? – Make the sentences While- Prac Tice 5’ 16’ – Asks Ss to make the sentences Can you make the sentences? – Lets Ss remember the rules of making adv and against How do we make up the adj from adv and against? ?Which main structures have you learnt ? Eg1: – Nam likes bananas and I also like bananas. = Nam likes bananas so do I I like, too. Eg2: – Nam doesn’t likes bananas and I also don’t like bananas. = Nam doesn’t likes bananas neither do I/ I don’t like, either Eg3: Nam goes to school about 30 minustes by bike. = It takes Nam 30 minutes to go to school by bike * Adjectives and adverbs. Ct1. Adj + ly -> Adv Eg. Slow + ly -> Slowly Quick + ly -> Quickly Ct2. Adv – ly -> Adj Eg. Badly -ly -> Bad Skillfully – ly -> Skillfull. * Structures. 1. Too- either: DiÔn t¶ sù viÖc sau còng gièng nh sù viÖc tríc ( ë d¹ng kh¼ng ®Þnh ta dïng ” too “, phñ ®Þnh ta dïng “either ” ). 2. So – neither: DiÔn t¶ sù viÖc sau còng gièng nh sù viÖc tríc ( ë d¹ng kh¼ng ®Þnh ta dïng ” So “, phñ ®Þnh ta dïng “Neither ” ). * Notes. +/ So vµ neither. ®øng ®Çu c©u +/ Too vµ either. ®øng cuèi c©u 3. It take(s) + some one + time + to-inf. ( MÊt bao nhiªu t/ gian ®Ó lµm g× ) 7’ Post- Prac Tice * Activity 2: – Introduces the form of the book. 1. Nh»m tiÕp tôc n©ng cao tr×nh ®é tiÕng anh cña c¸c em. TiÕng Anh 8 sÏ phèi hîp rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng: nghe-nãi-®äc-viÕt ë møc ®é cao h¬n. 2. Mçi ®¬n vÞ bµi häc gåm c¸c môc sau: a/ Getting started: Khai th¸c vèn tõ vùng, cÊu tróc vµ kiÕn thøc s½n cã cña häc sinh. b/ Listen and read: G/thiÖu n/dung chñ ®iÓm, n/ ph¸p, tõ vùng, c¸c chøc n¨ng giao tiÕp. c/ Speak: luyÖn kÜ n¨ng nãi d/Listen: luyÖn kÜ n¨ng nghe e/ Read: luyÖn kÜ n¨ng ®äc f/ Write: luyÖn kÜ n¨ng viÕt g/ Language focus: luyÖn tËp c¸c bµi tËp ng÷ ph¸p, cñng cè vµ hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi. * Activity 3: luyÖn tËp c¸c bµi tËp ng÷ ph¸p, cñng cè vµ hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi. II/ Form of English 8. – Listen to T -Copy * Free Practice – Practice in groups, Pairs ….. c/ Feed back ( 2′) T: – Summarizes the main contents of the lesson, revise and consolidate the old grammar structures S: – Listen and remember d/ Homework(2’): Prepare the new lesson Unit 1: Getting started+Listen and read * Guidings: Read the text, find out the meaning of new words or new structures. -What will we learn? KIỂM TRA KHẢO SAT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 8 (Thời gian: 45 phút) Năm học: 2020-2021 I – Mục đích ma trận – Đánh giá toàn diện học sinh theo chương trình hiện hành căn cứ Chuẩn kiến thức kĩ năng. – Nội dung của đề khảo sát theo chủ điểm: At home and away, Health and hygiene, Let’s eat, Activities ,Freetime fun and Going out. – Bám sát các chỉ đạo về dạy học của Bộ GDĐT về việc dạy đầy đủ các kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Anh cho học sinh. – Căn cứ điều kiện thực tế chưa thể kiểm tra được kỹ năng nghe/nói, ma trận tập trung chủ yếu vào 4 thành tố gồm: 1. Kiến thức ngôn ngữ; 2. Sử dụng kiến thức ngôn ngữ; 3. Đọc hiểu; và 4. Viết. II – Nguyên tắc xây dựng ma trận – Thời lượng của bài thi là 45 phút. – Số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chiếm khoảng 80 % tỷ trọng điểm toàn bài thi. – Tỷ trọng điểm số đồng đều giữa các thành tố ngôn ngữ của ma trận. – Tỷ lệ của các mức độ nhận thức là nhận biết 50%; thông hiểu 30%; và vận dụng 20%. – Tăng kiểm tra đánh giá về năng lực sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng, giảm kiến thức ngôn ngữ riêng biệt. III – Các yêu cầu cần đạt của các kiến thức kĩ năng 1. Yêu cầu tổng quan + Nghe: Nghe hiểu điền “T or F” và nghe điền từ, cụm từ để hoàn thành hôi thoại. + Đọc: Đoạn hội thoại với độ dài trên 80 từ xoay quanh chủ điểm về đi du lịch. * Phát triển kỹ năng đọc hiểu: sử dụng thông tin trong bài để làm bài tập đúng, sai và trả lời câu hỏi. * Nhận biết các thành tố ngữ pháp và các thành tố liên kết trong văn bản đã học trong chương trình. + Viết: * Sắp xếp lại trật tự từ để chúng thành câu đúng. * Sử dụng ngôn ngữ đã học viết 1 đoạn văn ngắn 2. Các năng lực giao tiếp cần đạt + Nói về chủ điểm: At home and away, Health and hygiene, Let’s eat, Activities, Freetime fun and Going out. 3. Các kiến thức ngôn ngữ cần nắm + Ngữ pháp :* Presents simple tense/ Past simple tense/ Future tense/Modal verbs / Adjectives and adverbs. + Từ vựng: * Words about At home and away, Health and hygiene, Let’s eat, Activities, Freetime fun and Going out. IV – Cấu trúc, mức độ nhận thức và phân bổ nội dung của ma trận UBND HUYỆN . TRƯỜNG THCS . CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 8 (Thời gian: 45 phút) Năm học: 2020-2021 Tên Chủ đề (nộidung ,chương ) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng (Thấp) (Cao) TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL I.Listening Know the type of words, voices Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 4 1 4 1 10% II.Language Focus Know the type of word, sentence Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 8 2 8 2 20% III.Grammar Understand the the type of word, sentence Apply to complete the sentence Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 4 1 4 1 8 2 20% IV.Reading Check (T) or(F Know the correct usage of the words Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 4 2 4 1 8 3 30% V.Writing Know how to write sentences Write a passage Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 4 1 8 2 4 1 1 1 5 2 20% Tổng số: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 16 5 50% 12 3 30% 5 2 20% 33 10 100% NGƯỜI THIẾT LẬP TỔ CHUYÊN MÔN BAN GIÁM HIỆU UBND HUYỆN .. TRƯỜNG THCS . KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 8 (Thời gian: 45 phút) Năm học: 2020- 2021 Họ tên: ………………………………………………………………………. Lớp 8 ………. Teacher’s comment Mark .. .. .. ( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề) I. Listening: Cicle the word which has underlined letter pronouned(1mark) differently from the others(Khoanh tròn từ có âm khác với những từ còn lại) 1. A. improved B. returned C. arrived D. stopped 2. A. early B. beat C. realize D. reader 3. A. favorite B. find C. outside D. library 4. A. graduated B. asked C. processed D. finished II. Language focus : Circle the best answer A, B, C or D statements ( Khoanh tròn ý A, B, C hoặc D để chọn đáp án đúng nhất) (2marks) 1. My sister is good ..physics. A. at B. on C. in D. for 2. Students can borrow books from the … A. canteen B. toystore C. library D. hotel 3. Spinach is very good ..you, but you must wash it .. A. at / careful B. at / carefully C. for / careful D. for / carefully 4. .did she go to the dentist last week?– Because she had a toothache. A. When B. What C. Why D. Who 5. To stay healthy, you should .. everyday. A. play games B. play sports C. playing games D. playing sports 6. Lan’s mother asked her to add .. salt to the soup . A. too much B. many C. lots of D. a little 7. I won’t go to school tomorrow, Lan won’t .. A. too B. so C. either D. neither 8. The dentist tells them how to look .. their teeth. A. at B. after C. into D. for III.Grammar: A. Choose the best answer(Gạch chân đáp án đúng nhất từ gợi ý trong ngoặc) (1mark) 1. She can’t swim, and I can’t (too/ either/ neither). 2. How (many/ much/ far) is it from Hue to Ha Noi? 3. My father (went/ goes/ is going) to HCM City last week. 4. Lan speaks English (fluentlier/ more fluently/ fluently) than I do. B. Write the suitable verbs in the gap (Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau): (1mark) 1. Last year we (go) .. to HaLong Bay for our summer vacation. 2. The engineers (introduce) …a new project now. 3. I prefer (play) .. games to reading comics. 4. She always (go) ……………..to bed late. IV. Reading: A. Read and complete the passage(Đọc và viết một từ thiếu để hoàn thành đoạn văn sau). (1mark) Mai was born in Hue, but now she lives in Ha Noi (1)w her aunt and uncle. She went to Ha Noi two years ago. Now she (2)s………….at Quang Trung school. In her new school, she has a lot of friends. Yesterday was her thirteenth birthday. She had a small (3)p …………….with her friends. They ate a lot of sweets and fruit. In the evening Mai had a stomachache, so her aunt was very worried. She took Mai (4)t………the hospital. The doctor said that Mai ate too much candy and fruit. Today Hoa has to stay at home. B. Read then check True (T) or False (F) statememts ( Đọc và chọn ý đúng hay sai các câu sau) (2marks) 1. Mai was born in Ha Noi . ( ..). 2. She went to Ha Noi two years ago. ( ..). 3. Yesterday was her thirteenth birthday. ( ..). 4. In the evening Mai had bad toothache. ( ..). V. Writing: A. Choose the best answer( Hoàn thành câu với tính từ, trạng từ đã cho)( 1mark) 1. He ran ……………. (quick/quickly) 2. My grandmother walks …………… (Slow/slowly) 3. Rock climbing is a ……………………….. actvitive.(dangerous/dangerously) 4. Lan is a ……………….. volleyball player.(skillfull/skillfully). B. Write a passage about works you did last summer( Viết một đoạn văn Tiếng Anh kể về việc của em đã làm hè vừa qua (Từ 60 -> 80 từ) (1mark) Hello, I’m .. .. .. .. .. UBND HUYỆN .. TRƯỜNG THCS . CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRACHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 8 (Thời gian: 45 phút) Năm học: 2020-2021 I. Listening: Cicle the word which has underlined letter pronouned differently from the others(Khoanh tròn từ có âm khác với những từ còn lại) (4 x 0,25=1đ) 1. D 2. A 3. A 4. A II. Language focus : Circle the best answer A, B, C OR D statements ( Khoanh tròn ý A, B, C hoặc D để chọn đáp án đúng nhất) (8 x 0,25=2đ) 1A 2C 3D 4C 5C 6D 7C 8B III.Grammar: A. Choose the best answer (Gạch chân đáp án đúng nhất từ gợi ý trong ngoặc) (4 x 0,25=1đ): 1. either; 2. far; 3. went; 4. more fluently B. Write the suitable verbs in the gap (Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau): (4 x 0,5=2đ) 1. went; 2. are introducing; 3. playing; 4. goes IV. Reading: A. Read and complete the passage ( Đọc và viết một từ thiếu để hoàn thành đoạn văn sau). (4 x 0,25=1đ) 1. with 2. studies 3. party 4. to B. Read then check True (T) or False (F) statememts ( Đọc và chọn ý đúng hay sai các câu sau): 1. F; 2. T; 3. T; 4. F (4 x 0,5=2đ) V. Writing: A. Choose the best answer( Hoàn thành câu với tính từ, trạng từ đã cho) (4 x 0,25=1đ) 1. He ran quickly 2. My grandmother walks slowly 3. Rock climbing is a dangerous actvitive. 4. Lan is a skillfull volleyball player. B. Write a passage about works you did last summer( Viết một đoạn văn Tiếng Anh kể về việc của em đã làm hè vừa qua (Từ 60 -> 80 từ) (1đ) Hello, I’m . I did many works last summer, I helped our parents on the farm, I ……………… .. .. .. * Remark. + KiÕn thøc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. + KÜ n¨ng vËn dông:………………………………………………………………………………………………………………………. + C¸ch tr×nh bµy, diÔn ®¹t bµi kiÓm tra :………………………………………………………………………………. ========= o0o ========= Periods 2- 6: Unit 1: MY FRIENDS I/ The aims of the lesson lesson. – At the end of the lesson, Ss will be able to: + Getting started + Listen and read : students will be able to read the dialogue for details and revision of simple present, simple past tense. + Speak + Listen: – By the end of the lesson , students will be able to describe some one and complete the dialogue by listening. +Read : – By the end of the lesson , students will be able to know more abouy Ba’s friend and read for specific information. + Write : – Sts will be able to write a paragraph about their close friends. + Language focus : – By the end of the lesson , students will be able to revise of simple present tense, past simple tense. II/ Dividing time :5 periods Lesson 1 Getting started + Listen and read Read the dialogue for details and revision of simple present, simple past tense. Lesson 2 Speak + Listen Describe some one and complete the dialogue by listening. Lesson 3 Read Know more abouy Ba’s friend and read for specific information. Lesson 4 Write Write a paragraph about their close friends. Lesson 5 Language focus Revise of simple present tense, past simple tense. Date of preparing: . /9/2019 Date of teaching: 8 : ./2020 Unit 1: MY FRIENDS Period 2: Getting started + Listen and read I. TARGET 1. Knowledge: At the end of this period, Students will be able to:read the dialogue for details and revision of simple present, simple past tense. 2. Skill: Use all four skill. 3. Attitude: After finish this lesson, Students can understand content 4. Expected capacity:Help Ss to have a good relative with their neighbor. II. PREPARATION: 1. Teacher: Lesson plan, Teaching aids. 2. Students: Ready for lesson. III. THE STAGE OF THE LESSON. Erly hours of activities. Check the old lesson: ( 2’) T: Question: Rewite the form of simple present tense and past simple tense then make the sentences in the affermative form. ( calls on 2-3 Ss ) Ss: Rewite the form of simple present tense and past simple tense and make the sentences. * Key: a/ Simple present tense: +/ S + V(s,es) + C -/ S + do/ does + not + V + C ?/S + S + V + C ? b/ Simple present tense: +/ S + V(ed) + C -/ S + did + not + V + C ?/ Did + S + V + C ? Warm up: ( 1’ ) : ” Pelmanism ” T: – Prepares 6 cards with numbers on one side and the verbs on the other. Make sure the verbs are mixed up sticks the card on the board so Ss can only see the numbers Eg: Meet (1) Send (2) See (3) Sent (1′) Saw (2′) Met (3′) Ss: Work in groups ( 2 teams ) and choose the numbers Content of the new lesson: Teacher’sactivities Students’activities Pre 8’ * Activity 1: – Introduces the new words Do you know the meaning of words ? – Writes and says the meaning of words .( by explaining, example ) – Gets Ss read the new words – Guides Ss the intonation of some sentences. Eg: + Do I know her ? + Was she your classmate ? + She was my next door neighbor in Hue + She wasn’t old enough to be in my class. ( ThÓ hiÖn th¸i ®é quan t©m, nhiÖt t×nh ) – Reads the first time 1/ New words + seem (v): cã vÎ nh, dêng nh + next door neighbor (n-ph): hµng xãm + look like (v): tr«ng ntn, ra sao – Read and remember + Read in chorus following T (1-2Ts) + Read in dividually (3-4 Ss) – Listen to T – Practice after T (1-2 Ts) – Work in pairs ( role play ) 10’ – Asks Ss to read the dialogue – Gives Ss some questions, asks them to worrk in pair to practise 1. Is Nien Lan’s friend or Hoa’s Friend? 2. How old is Nien ? 3.Wherre does Nien live ? 4. Is she a beautiful girl ? Ex. Answer the questions S1 (asks) S2 (answers) ? 1. – She is Hoa’s friend 2. – She is 12 3. – She lives in Hue 4. – Yes, she is While 16’ Post * Activity 2: – Asks Ss to read the dialogue again and answer the questions in Ex2 (11) How do you practise the questions? – Calls on some Ss to check. – Gives out some examples Eg1:-Nien is not old. She can’t be in Hoa’s class. = Nien is not old enough to be in Hoa class Eg2:- Nien is old. She can be in Hoa’s class = Nien is old enough to be in Hoa’s class. – Introduces the new structures. * Activity 3: – T gives some suggestion model questions: + I’m …………………. look at that boy/girl ! + What’s his/her name ? + Who is he/ she ? + How old is he/she ? + Where does he/she lives ? ? Require St to discuss in groups or pairs – Ask them to practice together and check 2/ Questions – Read the dialogue again (1-2 Ts) – Work in pairs S1 (asks) S2 (answers) a. – Nien lives in Hue b. – No, she doesn’t c. – The sentence is ” She wasn’t old enough to be in my class.” – Correct the mistakes & Copy Ct1: S + to be + not + adj + enough + to-inf. ( kh«ng ®ñ….®Ó lµm g×.dïng cho c©u 1 chñ thÓ ). Ct2: S + to be + adj + enough + to-inf ( ®ñ……. ®Ó lµm g×. dïng cho c©u 1 chñ thÓ ) -> Pay attention and copy S8: ……………………………………………….. – Check and remember ! 3. Guided self-study Stuents (2’) T:- Asks Ss to work in groups and talk to one another about their friends ( using the structures above ) S: – Make the sentences with the structures & Practise in groups. – Prepare the new lesson Unit 1: Speak + Listen * Guidings: Read the text, find out the meaning of new words or new structures. – What will we learn? * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY + Thời gian: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + Nội dung kiến thức: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… + Phương thức giảng dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ===== *** ===== Date of preparing: . /9/2019 Date of teaching: 8 : ./2020 Unit 1: MY FRIEND Period 3: Speak + Listen 1. The aims of the lesson . a. Knowledge : Sts will be able to describe some one & complete the dialogue by listening. * Grammar: Simple present tense & Past simple tense b. Skills : 4 skills, but pay attention to speaking and listening skills. c. Education: Help Ss to have a good relative with their neighbor. 2. Preparation: a. Teacher: Text book, pictures. b. Students: Books and note books 3. The stages of the lesson . * Settling organization the class. (1’) T:Good morning class! / How are you to day ?/ Who’s absent to day ? Ss:Good morning teacher. a/ Check the old lesson ( 4’ ) T: Question: Discribe about your neighbor from 20 to 30 words Ss: – Do as teacher ask T: Listen and remark Warm up (3′) “Chatting” T: Shows the picture of Mary and asks them to describe her hair, her body build (F-12) How do you describe about Mary’s hair ? Mary’s body build ? – Listens and remarks – Gives out the form Can you find out the form to describe about one’s hair or one’s body build ? Ss: – Look at and work in groups Eg: She has long blond hair She is short and thin * Form. S + have /has + adj + hair S + to be + adj b/ The new lesson . Teacher’s activities Students’ activities Pre 10’ – Prepares 6 cards so that Ss can drill easiy. 1. he / tall / thin. 2. she / short / slim. 3. he / short / fat. 4. long / black. 5. curly / brown. 6. straight / brown. How do you write the correct sentences? – Calls on some Ss to check – Checks and corrects I. Speak 1. Word cue drill . – Work in groups * Answers. 1. He is tall and thin 2. She is short and slim 3. He is short and fat 4. She has long black hair 5. She has curly brown hair 6. She has straight brown hair – Correct and copy While 13’ -Guides Ss the intonation of sentences. – This person is short and thin , she has long hair. – Is this Mary ? – Yes – Reads andAsks Ss to look at 6 people (12) – Calls on some Ss to describe one people, the others have to guess who he / she is ? How do you practice? – Goes on until 6 people on the poster are described. – Listens and remarks – Asks Ss to describe one of their clasmate. 2. Speaking . – Listen – Read following T in chorus (1-2 Ts) – Look at the pictures – Describe in groups / pairs Eg: a, S1:This person is short and thin , he has short black hair. S2: Is this Van? S3: Yes b. S1: …………………………………… S2: …………………………………… c, S1: …………………………………… S2: ………………………………….. – Correct the mistakes – One describe &the other guess 10’ – Asks Ss to do Ex (Listen a,b,c,d:12-13) – Gives Ss some expressions ( in the box – 12 ). – Lets Ss to guess – Gets Ss listen to the tape ( 2 Ts ) – Asks them to compare with their prediction. How do you guess ? – Calls on some Ss to write their answers. – Remarks, then corrects – Gives feed back – Asks Ss to practice the dialogue. – Calls on some pairs to check – Listens and corrects their pronunciation. II. Listen and Complete the conversations – Work in pairs – Guess &complete 4 dialogues(12-13) – Listen to the tape – Compare or share with their partners Guess Answers 1. I’d like you to meet 2. Nice to meet you 3. I’d like you to meet 4. It’s a pleasure to meet you 5. Come and meet 6. How do you do – Correct and copy – Work in pairs ( role play to read) – Correct the mistakes c/ Feed back ( 2′) T: Summarizes the main contents. + Describe some one + Complete the dialogue by listening S: – Listen – Repractise the dialogues d/ Homework ( 2’): Do Ex 3,4 (6-8) & Prepare Unit1: Read * Guidings: – Describe the activities of people in each picture. – Read the text (13) * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY + Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………………………… + Nội dung kiến thức: ………………………………………………………………………………………………………………. + Phương thức giảng dạy: …………………………………………………………………………………………………….. ===== *** ===== Date of preparing: . /9/2019 Date of teaching: 8 : ./2020 Unit 1: MY FRIENDS Period 4: Read I. TARGET 1. Knowledge: At the end of this period, Students will be able to: – Talk more about character of student’s friends. 2. Skill: Use all four skill. 3. Attitude: After finish this lesson, Students can understand content 4. Expected capacity: – Talk more about character of student’s friends – Help them to have a good habit in studying. II. PREPARATION: 1. Teacher: Lesson plan, Teaching aids. Students: Ready for lesson. III. THE STAGE OF THE LESSON. Erly hours of activities. Check the old lesson: ( 2’) ? Who can tell me about character of student’s friends – Studens do It with the help of the Teacher Warm up: ( 1’ ) “Chatting” T:- Asks Ss to look at 4 pictures (10) and talk about the activities they want to do after school or in their free time, then gives them some questions. Eg: 1. What are these students doing ? 2. What time of to day do you think it is ? 3. Do you like soccer / reading books ? S: – Look at the pictures and andswer After that Teacher give the content of the lesson . Content of the new lesson: Teacher’s activities Students’ activities Pre-Practice 10’ – Introduces the new words Do you know the meaning of words? – Writes and say the meaning of words? ( by explaining,example ) – Gets Ss read the new words 1. New words + Character (n): c¸ tÝnh, tÝnh c¸ch + Orphanage (n): tr¹i trÎ må c«i + Reserved (adj): dÔ gÇn + Sociable (adj): cëi më + Tell joke (v): nãi jock + Sence of humor (n): khiÕu hµi híc – Read and remember While practice 20’ * Activity 2 – Asks Ss to read the text over – Sticks the poster of T/F statement on the board. ” These statements are about Ba and his friends, read them and guess which staements are true? which statements are false? Eg: a. Ba only has 3 friends Bao, Song and Khai. b. Ba and his friends have the same characters. c. Bao-Song-Khai are quite reserved in public. d. They all enjoy school and study hard – Checks and remarks * T/F stagtement – Discuss in groups – Guess then correct the false statements St Guess Ans Wer Corrections a. F -Ba has a lot of friends but he spents most of his time with Bao, Song and Khai b. F -They have different character c. F -Only Song and Khai are quite reserved d. T – Correct and copy – Gets Ss do Ex1 (14) – Explains the meaning of the phrases. +doesn’t affect his school work: kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc häc cña nã + get tired of: nhµm ch¸n Which is the best answer A-B-C or D? – Checks and remarks *. Multiple choice – Work in pairs to choose the best answers. 2. Answers. a. A- Three b. C- doesn’t affect his school work c. B- don’t tall much in public d. D- get tired of – Correct and copy Post 13’ – Asks Ss to do Ex2 (14) How do you write the answer for the question a? b?- f? – Calls on some pairs to practise – Listen and remarks – Require St Discuss and talk about Famoust people they knew (nói về người nổi tiếng em biết) 3. Comprehension questions – Read the text again, then work in pairs. * Answers. S1 (asks) S2 (answers) a. – He feels lucky having a lot friends b. – Bao is the most sociable c. – Khai likes reading d – His jokes some time annoy his friends e. – Bao spends his free time doing volunteen work at a local orphanage f. – ( Students’ answer ) – Correct the mistakes 3. Guided self-study Stuents (2’) – Learn by heart all lesson to day and make more Egs about content of the lesson – Finding the content of ……….. – Prepare the next lesson. * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY + Thời gian: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + Nội dung kiến thức: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… + Phương thức giảng dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ===== *** ===== Date of preparing: . /9/2019 Date of teaching: 8 : ./2020 Unit 1: MY FRIENDS Period 5: Write I. TARGET 1. Knowledge: At the end of this period, Students will be able to: – Talk more about character of student’s friends. 2. Skill: Use all four skill. 3. Attitude: After finish this lesson, Students can understand content 4. Expected capacity: – Talk more about character of student’s friends – Help them to have a good habit in studying. II. PREPARATION: 1. Teacher: Lesson plan, Teaching aids. Students: Ready for lesson. III. THE STAGE OF THE LESSON. Erly hours of activities. Check the old lesson: ( 2’) ? Who can tell me about character of student’s friends – Studens do It with the help of the Teacher Warm up (3′) ” Kim’s game ” T: Asks Ss to look at the picture (17) quickly, then asks them to keep their book closed and gives out 2 questions. Eg: 1. How many people are there in the picture ? 2. What is each person wearing ? S: Look at the picture and work in groups (4 groups ), then answer the questions b/ The new lesson . Teacher’s activities Students’ activities Pre- Writ ing 15’ – Asks Ss to read the information about Tam, then answer some questions. * Questions: 1. What is his name ? 2. How old is he ? 3. What does he look like ? 4. What is he like ? 5. Where does he live ? 6. Whom does he live with ? 7. Who is his friend ? – Checks Ss and remarks I. Write 1. Reading – Answer the questions. 1. Le Van Tam 2. 12 3. He is tall and thin.He hair short black hair. 4. He is sociable, humorousand helpful. 5. He lives at 26 Tran Phu street, Ha Noi 6. He lives with his mother, father and an elder brother. 7. Ba and Bao – Correct and copy – Work individually (using the information which they have got). – Compare or share with their partners. – Correct and copy 18’ While Writ ing Post writng – Lets Ss write a paragraph about Tam – Goes around the class and helps them – Calls on some Ss to check and remark. – Asks Ss to write a similar pa

Tài liệu đính kèm:

  • giao_an_tieng_anh_lop_8_chuong_trinh_ca_nam_nam_hoc_2020_202.doc

Bạn đang xem bài viết: Giáo án Tiếng anh Lớp 8 – Chương trình cả năm – Năm học 2020-2021. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.