Hiđro hoá hoàn toàn m gam trioleoylglixerol (triolein) thì thu được 89

Lập Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ – Phần 1 || Mất Gốc Hoá || Dạy Hoá Online – Thầy Đỗ Huy Học
Lập Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ – Phần 1 || Mất Gốc Hoá || Dạy Hoá Online – Thầy Đỗ Huy Học

Hiđro hoá hoàn toàn m gam trioleoylglixerol (triolein) thì thu được 89 gam tristearoylglixerol (tristearin). Giá trị m là

Quảng cáo

Đáp án là B

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Cho các chất : C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T). Các chất đồng đẳng của nhau là

Cho 24,0 gam Cu vào 400 ml dung dịch NaNO3 0,5M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X và có khí NO thoát ra. Thể tích khí NO bay ra (đktc) và thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hết Cu2+ trong X lần lượt là

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3. Tên gọi của X là

Cho sơ đồ phản ứng sau: Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p64s1. Số hiệu nguyên tử của X là

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X (ZX <20) có 6 electron lớp ngoài cùng, ở trạng thái đơn chất X không tác dụng với F2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Bạn đang xem bài viết: Hiđro hoá hoàn toàn m gam trioleoylglixerol (triolein) thì thu được 89. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts