7. Cách ghi tăng TSCĐ ô tô trong Misa trường hợp có kèm lệ phí trước bạ cũng như các CP liên quan
7. Cách ghi tăng TSCĐ ô tô trong Misa trường hợp có kèm lệ phí trước bạ cũng như các CP liên quan

Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội sẽ gửi đến các bạn hướng dẫn cách hạch toán định khoản các tài khoản kế toán: thuế tài nguyên (tk 3336); thuế nhà đất, tiền thuế đất (tk 3337); Các loại thuế khác, phí và lệ phí, các khoản phải nộp khác (3338, 3339); Kế toán các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp (3339)

1. Hạch toán định khoản thuế tài nguyên (3336)

1. Xác định số thuế tài nguyên phải nộp tính vào chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6278)

Có TK 3336 – Thuế tài nguyên.

2. Khi thực nộp thuế tài nguyên vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3336 – Thuế tài nguyên

Có TK 111, 112,. . .

2. Định khoản thuế nhà đất, tiền thuế đất (3337)

1. Xác định số thuế nhà đất, tiền thuế đất phải nộp tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6245)

Có TK 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuế đất.

2. Khi nộp tiền thuế nhà đất, tiền thuế đất vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuế đất

Có TK 111, 112,. . .

3. Hạch toán định khoản các loại thuế khác, phí và lệ phí, các khoản phải nộp khác (3338, 3339)

1. Khi xác định số lệ phí trước bạ tính trên giá trị tài sản mua về (khi đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng), ghi:

Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).

2. Khi thực nộp các loại thuế khác, phí và lệ phí, các khoản nộp khác, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3338, 3339)

Có các TK 111, 112,. . .

4. Hạch toán định khoản kế toán các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp (3339)

1. Khi nhận được quyết định về khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, kế toán phản ánh doanh thu trợ cấp, trợ giá được Nhà nước cấp, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114).

2. Khi nhận được tiền trợ cấp, trợ giá của NSNN, ghi:

Nợ TK 111, 112,. . .

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).

Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực tế, chúc các bạn học kế toán thật tốt!

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn định khoản các tài khoản từ 3336 đến 3339. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.