Hướng dẫn giải bài 2,3,4 trang 164 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 164 (Luyện tập) SGK Toán 5
Giải bài 3 trang 164 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tài liệu gồm phần tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài phép chia và gợi ý cách giải bài tập số 2,3,4 trang 164, sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã học trên lớp đồng thời rèn luyện kỹ năng giải các bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo! | Bài 2 trang 164 SGK Toán 5 Tính: a) : ; b) : Hướng dẫn giải bài 2 trang 164 SGK Toán 5 a) : = x = = ; b) : = x = ; Bài 3 trang 164 SGK Toán 5 Tính nhẩm: a) 25 : 0,1 48 : 0,01 95 : 0,1 25 x 10 48 x 100 72 : 0,01 b) 11 : 0,25 32 : 0,5 75 : 0,5 11 x 4 32 x 2 125 : 0,25 Hướng dẫn giải bài 3 trang 164 SGK Toán 5 a) 25 : 0,1 = 25 : = 25 x 10 = 250. 25 x 10 = 250 48 : 0,01 = 48 : = 48 x 100 = 4800 48 x 100 = 4800 95 : 0,1 = 95 : = 85 x 10 = 950 72 : 0,01 = 72 x =72 x 100 = 7200. b) 11 : 0,25 = 11 : = 11 : = 11 x 4 = 44 11 x 4 = 44 32 : 0,5 = 32 : = 32 : = 32 x 2 = 64 32 x 2 = 64 75 : 0,5 = 75 : = 75 : = 75 x 2 = 150 125 : 0,25 = 125 : = 125 : = 125 x 4 = 500. Bài 4 trang 164 SGK Toán 5 Tính bằng hai cách: a) : + : ; b) (6,24 + 1,26) : 0,75 ; Hướng dẫn giải bài 4 trang 164 SGK Toán 5 a) Cách 1: : + : = x + x = + = = Cách .

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn giải bài 2,3,4 trang 164 SGK Toán 5. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts