Hướng dẫn giải Bài 5 (Trang 35, SGK Toán 7, Bộ Cánh Diều, Tập 1)

Toán học lớp 7 – Cánh Diều – Chương 5 – Bài 5 – Biến cố trong một số trò chơi đơn giản – Tiết 1
Toán học lớp 7 – Cánh Diều – Chương 5 – Bài 5 – Biến cố trong một số trò chơi đơn giản – Tiết 1

Hỏi gia sư
Chuyên đề
Trắc nghiệm
Tài liệu
Cửa hàng
Chọn lớp
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Đăng ký
Đăng nhập
Trang chủ
Hỏi gia sư
Chuyên đề
Trắc nghiệm
Tài liệu
Cửa hàng
Trang chủ
/
Giải bài tập
/ Lớp 7 / Toán /
Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
<div data-v-a7c68f28=””><span data-v-a7c68f28=””>Hướng dẫn giải Bài 5 (Trang 35, SGK Toán 7, Bộ Cánh Diều, Tập 1)</span></div>
<p><strong>B&agrave;i 5 (Trang 35 SGK To&aacute;n 7 – Bộ C&aacute;nh Diều, Tập 1):</strong></p> <p>Quan s&aacute;t H&igrave;nh 1, ở đ&oacute; h&igrave;nh vu&ocirc;ng AEBF c&oacute; cạnh bằng 1 m, h&igrave;nh vu&ocirc;ng ABCD c&oacute; cạnh AB l&agrave; một đường ch&eacute;o của h&igrave;nh vu&ocirc;ng AEBF.</p> <p>a) T&iacute;nh diện t&iacute;ch của h&igrave;nh vu&ocirc;ng ABCD.</p> <p>b) T&iacute;nh độ d&agrave;i đường ch&eacute;o AB.</p> <p><img class=”wscnph” style=”max-width: 100%;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/19082022/18-k4FcH6.png” /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=”text-decoration: underline;”><em><strong>Hướng dẫn giải:</strong></em></span></p> <p>a) Ta c&oacute;:&nbsp;<math xmlns=”http://www.w3.org/1998/Math/MathML”><msub><mi>S</mi><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi><mi>D</mi></mrow></msub><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>4</mn><mo>.</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>A</mi><mi>E</mi><mi>B</mi></mrow></msub><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>4</mn><mo>.</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo><mn>1</mn><mo>.</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>c</mi><msup><mi>m</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo></math></p> <p>b)&nbsp;<math xmlns=”http://www.w3.org/1998/Math/MathML”><mi>A</mi><mi>B</mi><mo>=</mo><msqrt><msub><mi>S</mi><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi><mi>D</mi></mrow></msub></msqrt><mo>=</mo><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>c</mi><mi>m</mi><mo>)</mo></math>.</p>
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Hướng dẫn Giải Hoạt động 1 (Trang 33 SGK Toán 7, Bộ Cánh diều, Tập 1)
Xem lời giải
<div data-v-a7c68f28=””><span data-v-a7c68f28=””>Hướng dẫn giải Bài 1 (Trang 35, SGK Toán 7, Bộ Cánh Diều, Tập 1)</span></div>
Xem lời giải
<div data-v-a7c68f28=””><span data-v-a7c68f28=””>Hướng dẫn giải Bài 2 (Trang 35, SGK Toán 7, Bộ Cánh Diều, Tập 1)</span></div>
Xem lời giải
<div data-v-a7c68f28=””><span data-v-a7c68f28=””>Hướng dẫn giải Bài 3 (Trang 35, SGK Toán 7, Bộ Cánh Diều, Tập 1)</span></div>
Xem lời giải
<div data-v-a7c68f28=””><span data-v-a7c68f28=””>Hướng dẫn giải Bài 4 (Trang 35, SGK Toán 7, Bộ Cánh Diều, Tập 1)</span></div>
Xem lời giải

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn giải Bài 5 (Trang 35, SGK Toán 7, Bộ Cánh Diều, Tập 1). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts