Kế toán cho người mới bắt đầu – cho Giám đốc – cho người học trái ngành – Tập 1: Sơ lược về kế toán
Kế toán cho người mới bắt đầu – cho Giám đốc – cho người học trái ngành – Tập 1: Sơ lược về kế toán

Kế toán quản trị tại các bộ phận liên quan có thuộc thẩm quyền giám sát của kế toán trưởng hay không?

Kế toán quản trị là gì?

Căn cứ theo khoản 10 Điều 3 Luật Kế toán 2015 quy định như sau

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

[…] 10. Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. […]”

Kế toán quản trị tại các bộ phận liên quan có thuộc thẩm quyền giám sát của kế toán trưởng hay không?

Căn cứ theo Điều 9 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

“Điều 9. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết

1. Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị.

2. Khi thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết như sau:

a) Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Kế toán tổng hợp được thực hiện trên cơ sở các thông tin, số liệu của kế toán chi tiết;

b) Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động.”

Và căn cứ theo khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

“Điều 53. Kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.”

Bên cạnh đó căn cứ theo Điều 55 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

“Điều 55. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.”

Theo quy định trên thì kế toán quản trị là một phần của kế toán tại đơn vị, kế toán trưởng thực hiện tổ chức điều hành bộ máy kế toán cũng như có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng.

Kế toán quản trị

Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt là nhiệm vụ của hoạt động nào?

Căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 39 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

“Điều 39. Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

[…] 4. Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

b) Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;

c) Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;

d) Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị kế toán. […]”

Như vậy kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt là nhiệm vụ của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán nội bộ là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.


Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kế toán quản trị có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải áp dụng các hình thức công khai nào và phải công khai những nội dung gì?
  • Hồ sơ đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước cần những gì? Quy trình thẩm định như thế nào?
  • Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị trong vụ án hành chính được tiến hành theo trình tự nào?
  • Người học ngành quay phim trình độ trung cấp sau khi tốt nghiệp phải đạt được tối thiểu những kiến thức và kỹ năng nào?
  • Trước khi triển khai việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết, các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc phải tiến hành các hoạt động gì?

Bạn đang xem bài viết: Kế toán quản trị tại các bộ phận liên quan có thuộc thẩm quyền giám sát của kế toán trưởng hay không?. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.