Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 – lesson 3 / HeartQueen Quyên Hoàng
Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 – lesson 3 / HeartQueen Quyên Hoàng

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

a) Excuse me, where’s the park, please?

Xin lỗi, vui lòng cho hỏi công viên ở đâu ạ?

Go straight ahead. It’s at the end of the street.

Đi thẳng về phía trước. Nó nằm cuối con đường.

H Thank you.

Cảm ơn ạ

b) Excuse me, where’s the toilet, please?

Xin lỗi, vui lòng cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

It’s over there, near the lake. Nó ở đằng kia, gần hồ.

Thanks a lot. cảm ơn rất nhiều ạ.

I You’re welcome. Không có chi.

a) Excuse me, is the museum near here?

Xin lỗi, có phải bảo tàng gần đây không ạ?

No, it isn’t. Turn left. It’s on the corner of the street, next to the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát. Thank you.

Cảm ơn ạ.

b) Excuse me, where’s the post office?

Xin lỗi, bưu điện ở đâu ạ?

Turn righf. It’s between the supermarket and the cinema.

Rẽ phải. Nó ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim.

Thanks a lot.

Cảm ơn rất nhiều ạ.

You’re welcome. Không có chi.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a) Excuse me, where’s the bus stop?

Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu ạ?

It’s next to the stadium. Nó kế bên sân vận động.

b) Excuse me, where’s the pharmacy?

Xin lỗi, tiệm thuốc tây/hiệu thuốc ở đâu ạ?

It’s opposite the market. Nó đối diện chợ.

c) Excuse me, where’s the theatre? Xin lỗi, nhà hát ở đâu ạ?

It’s between the cinema and the supermarket.

Nó ở giữa rạp chiếu phim và siêu thị.

d) Excuse me, where’s the museum?

Xin lỗi, bảo tàng ở đâu ạ. Nó ở góc con đường.

It’s on the corner of the street.

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trá lời những câu hỏi về phương hướng.

Where’s the…?

It’s next to/opposite… It’s between… and… It’s on the corner of… Turn right/left…

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn)

Click tại đây để nghe:

Opposite the pharmacy (Đối diện nhà thuốc)

Between the supermarket and the cinema (ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim)

Next to the stadium (Kế bên sân vận động)

Go along the Street and turn left (Đi dọc theo con đường và rẽ trái)

The museum (Bảo tàng)

The supermarket (Siêu thị)

The bus stop (Trạm dừng xe buýt)

The post office (BƯU điện)

Audio script

1. Akiko: Where’s the museum?

Nam: I’ll take you there.

Akiko: Is it far?

Nam: No, not at all. It’s next to the stadium. We can walk.

2. Akiko: Where’s the supermarket, Nam? Is it far from here? Nam: Not very far. Go along the street and turn left. Akiko: OK. Let’s go there.

3. Tony: I want to buy some presents.

Mai: OK Let’s go to the souvenir shops.

Tony: Are they far from here?

Mai: Yes, they are. We’ll go by bus.

Tony: Where’s the bus stop?

Mai: It’s opposite the pharmacy.

4. Tony: I’d like to send these postcards. Where’s the post office, Mai?

Mai: Go straight ahead. Turn right at the end of the street. It’s between the supermarket and the cinema.

Tony: Thanks a lot, Mai.

Mai: You’re welcome.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

1. opposite Nhà hát đối diện sân vận động.

2. between Rạp chiếu phim ở giữa nhà hát và siêu thị.

3. on the corner Sân vận động nàm ở góc con đường.

4. opposite Trạm dừng xe buýt 1 đối diện trạm dừng xe buýt 2

5. next to Bưu điện kế bên trạm dừng xe buýt 1.

6. Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu? Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Đi thẳng về phía trước.

Nó ở góc,

Tại cuối con đường.

Xin lỗi, công viên ở đâu?

Công viên ở đâu?

Đi thẳng về phía trước.

Sau đó rẽ trái.

Nó đối diện sân vận động.

Chúng ta cùng hát Where’s the bus stop?

Excuse me, where’s the bus stop?

Where’s the bus stop?

Go straight ahead.

It’s on the corner,

At the end of the street.

Excuse me, where’s the park?

Where’s the park?

Go straight ahead.

Then turn left.

It’s opposite the museum.

Bạn đang xem bài viết: Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.