Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Tiếng Anh Lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? (Lesson 2) | Ms Hoa Junior
Tiếng Anh Lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? (Lesson 2) | Ms Hoa Junior

Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài làm:

Bài 1

1. Look, listen and read.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a) What are you doing, Linda?

(Bạn đang làm gì vậy Linda?)

I’m reading The Golden starfruit Tree.

(Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.)

b) Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

(Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?)

I think the older brother is very greedy.

(Mình nghĩ người anh thật tham lam.)

c) Yeah, you’re right. How about the younger one?

(Ồ, bạn đúng đó. Còn người em thế nào?)

He’s very kind.

(Anh ấy rất tốt bụng.)

d) Do you like the story?

(Bạn có thích câu chuyện không?)

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy!

(Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và đọc.)

Lời giải chi tiết:

a) What do you think of the mouse? – I think it’s intelligent.

(Bạn nghĩ gì về con chuột? – Tôi nghĩ nó thông minh.)

b) What do you think of An Tiem? – I think he’s hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm? – Tôi nghĩ anh ấy chăm chỉ.)

c) What do you think of the older brother? – I think greedy.

(Bạn nghĩ gì về người anh? – Tôi nghĩ hắn ta thật tham lam.)

d) What do you think of Snow White? – I think she’s kind.

(Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết? – Tôi nghĩ cô ấy thật tốt bụng.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nóỉ.)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.

What kinds of stories do you like?

(Những loại truyện nào bạn thích?)

I like…

(Tôi thích…)

What do you think of…?

(Bạn nghĩ gì về…?)

I think he’s/she’s/it’s…

(Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she’s kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he’s hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He’s generous.

Lời giải chi tiết:

1. c 2. a 3. a

Bài 5

5. Write about your favorite book.

(Viết về quyển sách yêu thích của bạn.)

1. What kinds of books do you like?

(Bạn thích những loại sách nào?)

2. What is your favourite book?

(Quyển sách yêu thích của bạn là gì?)

3. Which character do you like best?

(Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?)

4. Which charaacter don’t you like?

(Nhân vật nào bạn không thích?)

5. Why do you like this books?

(Tại sao bạn thích quyển sách này?)

Lời giải chi tiết:

1. I like fairy tales.

(Tôi thích truyện cổ tích.)

2. My favourite book is The story of Tam and Cam.

(Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm Cám.)

3. I like Tam.

(Tôi thích cô Tấm.)

4. I don’t like Cam.

(Tôi không thích Cám.)

5. Because each of them gives me a lesson in life.

(Bởi vì mỗi người trong họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.)

Bài 6

6. Let’s play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Storytelling

(Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem…

(Vào một ngày nọ, vua Hùng đã nổi giận với Mai An Tiêm…)

Xem thêm Bài tập & Lời giải

Trong bài: Unit 14: What Happened In The Story?

Xem thêm lời giải SGK Tiếng Anh lớp 5 Mới

 • 👉 Unit 1: What’s Your Address?
 • 👉 Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?
 • 👉 Unit 3: Where Did You Go On Holiday?
 • 👉 Unit 4: Did You Go To The Party?
 • 👉 Unit 5: Where Will You Be This Weekend?
 • 👉 Review 1 Tiếng Anh 5 mới
 • 👉 Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?
 • 👉 Unit 7: How Do You Learn English?
 • 👉 Unit 8: What Are You Reading?
 • 👉 Unit 9: What Did You See At The Zoo?
 • 👉 Unit 10: When Will Sports Day Be?
 • 👉 Review 2 Tiếng Anh 5 mới
 • 👉 Unit 11: What’s The Matter With You?
 • 👉 Unit 12: Don’t Ride Your Bike Too Fast!
 • 👉 Unit 13: What Do You Do In Your Free Time?
 • 👉 Unit 14: What Happened In The Story?
 • 👉 Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?
 • 👉 Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới
 • 👉 Unit 16: Where’s The Post Office?
 • 👉 Unit 17: What Would You Like To Eat?
 • 👉 Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?
 • 👉 Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?
 • 👉 Unit 20: Which One Is More Exciting, Life In The City Or Life In The Countryside?
 • 👉 Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới

Lớp 5 | Các môn học Lớp 5 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 5 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 5 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

 • Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5
 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 5
 • Bài tập cuối tuần Toán 5
 • Cùng em học toán lớp 5
 • Vở bài tập Toán 5
 • Cùng em học Toán 5
 • SGK Toán lớp 5
 • VNEN Toán lớp 5
 • Giải bài môn toán lớp 5

Tiếng Việt

 • Trắc nghiệm Tiếng Việt 5
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5
 • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
 • Cùng em học Tiếng Việt 5
 • SGK Tiếng Việt 5
 • VNEN Tiếng Việt lớp 5
 • Giải Tiếng Việt 5

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Đạo Đức

Tin Học

Tiếng Anh

 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5
 • SBT Tiếng Anh lớp 5
 • SBT Tiếng Anh lớp 5 mới
 • Family & Friends Special Grade 5
 • SGK Tiếng Anh lớp 5 Mới

Bạn đang xem bài viết: Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts