Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) – Bài 19 – Lịch sử 12
Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) – Bài 19 – Lịch sử 12

VŠĽõi b√†i hŠĽćc n√†y, c√°c em sŠļĹ ńĎ∆įŠĽ£c tiŠļŅp cŠļ≠n vŠĽõi nŠĽôi dung sau ńĎ√Ęy: kh√°ng chiŠļŅn to√†n quŠĽĎc chŠĽĎng thŠĽĪc d√Ęn Ph√°p; cuŠĽôc chiŠļŅn ńĎŠļ•u ŠĽü c√°c ńĎ√ī thŠĽč v√† viŠĽác chuŠļ©n bŠĽč cho cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn l√Ęu d√†i; chiŠļŅn dŠĽčch viŠĽát BŠļĮc Thu – ńĎ√īng 1947 v√† viŠĽác ńĎŠļ©y mŠļ°nh kh√°ng chiŠļŅn to√†n d√Ęn, to√†n diŠĽán; ho√†n cŠļ£nh lŠĽčch sŠĽ≠ mŠĽõi v√† chiŠļŅn dŠĽčch bi√™n giŠĽõi Thu – ńĎ√īng nńÉm 1950.

1.1. Kh√°ng chiŠļŅn to√†n quŠĽĎc chŠĽĎng thŠĽĪc d√Ęn Ph√°p b√Ļng nŠĽē

1.2. CuŠĽôc chiŠļŅn ńĎŠļ•u ŠĽü c√°c ńĎ√ī thŠĽč v√† viŠĽác chuŠļ©n bŠĽč cho cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn l√Ęu d√†i

1.3. ChiŠļŅn dŠĽčch viŠĽát BŠļĮc Thu – ńĎ√īng 1947 v√† viŠĽác ńĎŠļ©y mŠļ°nh kh√°ng chiŠļŅn to√†n d√Ęn, to√†n diŠĽán

1.4. Ho√†n cŠļ£nh lŠĽčch sŠĽ≠ mŠĽõi v√† chiŠļŅn dŠĽčch bi√™n giŠĽõi Thu – ńĎ√īng nńÉm 1950

2. LuyŠĽán tŠļ≠p v√† cŠĽßng cŠĽĎ

T√≥m tŠļĮt l√Ĺ thuyŠļŅt

1.1. Kh√°ng chiŠļŅn to√†n quŠĽĎc chŠĽĎng thŠĽĪc d√Ęn Ph√°p b√Ļng nŠĽē

– ThŠĽĪc d√Ęn Ph√°p bŠĽôi ∆įŠĽõc v√† tiŠļŅn c√īng n∆įŠĽõc ta

 • Sau HiŠĽáp ńĎŠĽčnh S∆° bŠĽô 6/3/1946 v√† TŠļ°m ∆įŠĽõc 14/9/1946, Ph√°p chuŠļ©n bŠĽč x√Ęm l∆įŠĽ£c n∆įŠĽõc ta lŠļßn hai.
 • 6/3/1946, Ph√°p tiŠļŅn c√īng c√°c ph√≤ng tuyŠļŅn cŠĽßa ta ŠĽü Nam BŠĽô v√† Nam Trung BŠĽô.
 • Th√°ng 11/1946, Ph√°p khi√™u kh√≠ch ta ŠĽü HŠļ£i Ph√≤ng, LŠļ°ng S∆°n.
 • ŠĽě H√† NŠĽôi, Ph√°p nŠĽē s√ļng nhiŠĽĀu n∆°i, ńĎŠĽĎt nh√† Th√īng tin, chiŠļŅm ńĎ√≥ng BŠĽô t√†i ch√≠nh, t√†n s√°t ńĎŠļęm m√°u ŠĽü phŠĽĎ h√†ng B√ļn, Y√™n Ninh.
 • 18/12/1946, Ph√°p gŠĽ≠i tŠĽĎi hŠļ≠u th∆į ńĎ√≤i ta giŠļ£i t√°n lŠĽĪc l∆įŠĽ£ng tŠĽĪ vŠĽá chiŠļŅn ńĎŠļ•u ńĎŠĽÉ Ph√°p giŠĽĮ g√¨n trŠļ≠t tŠĽĪ ŠĽü H√† NŠĽôi. NŠļŅu kh√īng, chŠļ≠m nhŠļ•t s√°ng 20/12/1946, ch√ļng sŠļĹ h√†nh ńĎŠĽông.

– ńź∆įŠĽĚng lŠĽĎi kh√°ng chiŠļŅn chŠĽĎng Ph√°p cŠĽßa ńźŠļ£ng

 • Ng√†y 12/12/1946, Ban Th∆įŠĽĚng vŠĽ• Trung ∆į∆°ng ńźŠļ£ng ra chŠĽČ thŠĽč To√†n d√Ęn kh√°ng chiŠļŅn.
 • Ng√†y 18 v√† 19/12/1946, HŠĽôi nghŠĽč bŠļ•t th∆įŠĽĚng Trung ∆į∆°ng ńźŠļ£ng tŠļ°i VŠļ°n Ph√ļc (H√† ńź√īng), quyŠļŅt ńĎŠĽčnh ph√°t ńĎŠĽông cŠļ£ n∆įŠĽõc kh√°ng chiŠļŅn.
 • 20 giŠĽĚ ng√†y 19/12/1946, c√īng nh√Ęn nh√† m√°y ńĎiŠĽán Y√™n PhŠĽ• (H√† NŠĽôi) ph√° m√°y, cŠļ£ th√†nh phŠĽĎ mŠļ•t ńĎiŠĽán. HŠĽď Ch√≠ Minh ra LŠĽĚi k√™u gŠĽći to√†n quŠĽĎc kh√°ng chiŠļŅn.
 • ChŠĽČ ra cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn nhŠļ•t ńĎŠĽčnh thŠļĮng lŠĽ£i: ‚ÄúTa phŠļ£i hy sinh ńĎŠļŅn giŠĽćt m√°u cuŠĽĎi c√Ļng ńĎŠĽÉ giŠĽĮ g√¨n ńĎŠļ•t n∆įŠĽõc. D√Ļ phŠļ£i gian lao kh√°ng chiŠļŅn, nh∆įng vŠĽõi mŠĽôt l√≤ng ki√™n quyŠļŅt hy sinh, thŠļĮng lŠĽ£i nhŠļ•t ńĎŠĽčnh sŠļĹ thuŠĽôc vŠĽĀ ta‚ÄĚ
 • T√°c phŠļ©m Kh√°ng chiŠļŅn nhŠļ•t ńĎŠĽčnh thŠļĮng lŠĽ£i (9/1947) cŠĽßa TŠĽēng B√≠ thu Tr∆įŠĽĚng Chinh n√™u r√Ķ t√≠nh chŠļ•t, mŠĽ•c ńĎ√≠ch, nŠĽôi dung v√† ph∆į∆°ng ch√Ęm cŠĽßa cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn chŠĽĎng Ph√°p: ‚ÄúKh√°ng chiŠļŅn to√†n d√Ęn, to√†n diŠĽán, tr∆įŠĽĚng k√¨, tŠĽĪ lŠĽĪc c√°nh sinh v√† tranh thŠĽß sŠĽĪ ŠĽßng hŠĽô cŠĽßa quŠĽĎc tŠļŅ‚ÄĚ.
 • √Ě nghń©a
  • ThŠļ•m nhuŠļßn t∆į t∆įŠĽüng chiŠļŅn tranh nh√Ęn d√Ęn, mang t√≠nh chŠļ•t ch√≠nh nghń©a n√™n ńĎ∆įŠĽ£c nh√Ęn d√Ęn ŠĽßng hŠĽô.
  • L√† ngŠĽćn cŠĽĚ ńĎo√†n kŠļŅt, ńĎŠĽông vi√™n to√†n d√Ęn ńĎ√°nh thŠļĮng kŠļĽ th√Ļ x√Ęm l∆įŠĽ£c.

1.2. CuŠĽôc chiŠļŅn ńĎŠļ•u ŠĽü c√°c ńĎ√ī thŠĽč v√† viŠĽác chuŠļ©n bŠĽč cho cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn l√Ęu d√†i

– CuŠĽôc chiŠļŅn ńĎŠļ•u ŠĽü c√°c ńĎ√ī thŠĽč ph√≠a BŠļĮc vń© tuyŠļŅn 16

 • ŠĽě H√† NŠĽôi, 20 giŠĽĚ ng√†y 19/12/1946, cuŠĽôc chiŠļŅn ńĎŠļ•u bŠļĮt ńĎŠļßu.
 • Nh√Ęn d√Ęn khi√™ng b√†n ghŠļŅ, gi∆įŠĽĚng, tŠĽß‚Ķ th√†nh nhŠĽĮng ch∆įŠĽõng ngŠļ°i vŠļ≠t, chiŠļŅn lŇ©y ngay tr√™n ńĎ∆įŠĽĚng phŠĽĎ ńĎŠĽÉ chŠĽĎng giŠļ∑c.
 • Trung ńĎo√†n thŠĽß ńĎ√ī ńĎ∆įŠĽ£c th√†nh lŠļ≠p, ńĎ√°nh quyŠļŅt liŠĽát ŠĽü BŠļĮc BŠĽô phŠĽß, chŠĽ£ ńźŠĽďng Xu√Ęn, Nh√† B∆įu ńĎiŠĽán…
 • Ng√†y 17/02/1947, qu√Ęn ta r√ļt khŠĽŹi v√≤ng v√Ęy cŠĽßa ńĎŠĽčch, ra cńÉn cŠĽ© an to√†n.
 • KŠļŅt quŠļ£
  • Trong 60 ng√†y ńĎ√™m, H√† NŠĽôi chiŠļŅn ńĎŠļ•u gŠļßn 200 trŠļ≠n, giŠļŅt v√† l√†m bŠĽč th∆į∆°ng h√†ng ngh√¨n t√™n ńĎŠĽčch, ph√° hŠĽßy h√†ng chŠĽ•c xe c∆° giŠĽõi, 5 m√°y bay‚Ķ
  • Ho√†n th√†nh xuŠļ•t sŠļĮc nhiŠĽám vŠĽ• giam ch√Ęn ńĎŠĽčch trong th√†nh phŠĽĎ mŠĽôt thŠĽĚi gian d√†i ńĎŠĽÉ hŠļ≠u ph∆į∆°ng huy ńĎŠĽông kh√°ng chiŠļŅn, bŠļ£o vŠĽá Trung ∆į∆°ng ńźŠļ£ng vŠĽĀ cńÉn cŠĽ© ViŠĽát BŠļĮc an to√†n.
  • TŠļ°i c√°c ńĎ√ī thŠĽč, qu√Ęn ta bao v√Ęy, tiŠļŅn c√īng, ti√™u diŠĽát nhiŠĽĀu t√™n ńĎŠĽčch.
  • CuŠĽôc chiŠļŅn ńĎŠļ•u ŠĽü c√°c ńĎ√ī thŠĽč ph√≠a bŠļĮc vń© tuyŠļŅn 16 tŠļ°o ńĎiŠĽĀu kiŠĽán cho cŠļ£ n∆įŠĽõc ńĎi v√†o cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn l√Ęu d√†i.
  • Qu√Ęn d√Ęn Nam BŠĽô, Nam Trung BŠĽô ńĎŠļ©y mŠļ°nh chiŠļŅn tranh du k√≠ch, chŠļ∑n ńĎ√°nh ńĎŠĽčch tr√™n c√°c tuyŠļŅn giao th√īng, ph√° c∆° sŠĽü hŠļ≠u cŠļßn cŠĽßa ch√ļng.

– T√≠ch cŠĽĪc chuŠļ©n bŠĽč cho cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn l√Ęu d√†i

 • ChuyŠĽÉn c√°c c∆° quan ńźŠļ£ng, Ch√≠nh phŠĽß, mŠļ∑t trŠļ≠n, c√°c ńĎo√†n thŠĽÉ‚Ķ chuyŠĽÉn l√™n cńÉn cŠĽ© ńĎŠĽča ViŠĽát BŠļĮc.
 • KhŠļ©u hiŠĽáu: ‚ÄúV∆įŠĽĚn kh√īng nh√† trŠĽĎng‚ÄĚ, ‚ÄúTŠļ£n c∆į cŇ©ng l√† kh√°ng chiŠļŅn‚Ä̂Ķ ph√° nh√† cŠĽ≠a, ńĎ∆įŠĽĚng s√°, cŠļßu cŠĽĎng‚Ķ kh√īng cho ńĎŠĽčch sŠĽ≠ dŠĽ•ng.
 • ńźŠļ£ng, Ch√≠nh phŠĽß l√£nh ńĎŠļ°o nh√Ęn x√Ęy dŠĽĪng lŠĽĪc l∆įŠĽ£ng kh√°ng chiŠļŅn:
  • Ch√≠nh trŠĽč: LŠļ≠p ŠĽ¶y ban kh√°ng chiŠļŅn h√†nh ch√≠nh, thŠĽĪc hiŠĽán kh√°ng chiŠļŅn kiŠļŅn quŠĽĎc; lŠļ≠p HŠĽôi Li√™n hiŠĽáp quŠĽĎc d√Ęn ViŠĽát Nam (Li√™n ViŠĽát).
  • Kinh tŠļŅ: duy tr√¨ v√† ph√°t triŠĽÉn sŠļ£n xuŠļ•t, tr∆įŠĽõc hŠļŅt l√† sŠļ£n xuŠļ•t l∆į∆°ng thŠĽĪc.
  • Qu√Ęn sŠĽĪ: quy ńĎŠĽčnh ng∆įŠĽĚi d√Ęn tŠĽę 18 ńĎŠļŅn 45 tuŠĽēi ńĎ∆įŠĽ£c tham gia c√°c lŠĽĪc l∆įŠĽ£ng chiŠļŅn ńĎŠļ•u.
  • VńÉn h√≥a: duy tr√¨, ph√°t triŠĽÉn phong tr√†o b√¨nh d√Ęn hŠĽćc vŠĽ•; tr∆įŠĽĚng phŠĽē th√īng c√°c cŠļ•p vŠļęn giŠļ£ng dŠļ°y, hŠĽćc tŠļ≠p trong ho√†n cŠļ£nh chiŠļŅn tranh.

1.3. ChiŠļŅn dŠĽčch viŠĽát BŠļĮc Thu – ńĎ√īng 1947 v√† viŠĽác ńĎŠļ©y mŠļ°nh kh√°ng chiŠļŅn to√†n d√Ęn, to√†n diŠĽán

– ChiŠļŅn dŠĽčch ViŠĽát BŠļĮc Thu – ńĎ√īng 1947

 • Ho√†n cŠļ£nh lŠĽčch sŠĽ≠:
  • Th√°ng 3/1947, Cao ŠĽßy Ph√°p B√īlaec ŠĽü ńź√īng D∆į∆°ng thay ńź√°cgińÉngl∆°, thŠĽĪc hiŠĽán kŠļŅ hoŠļ°ch tiŠļŅn c√īng ViŠĽát BŠļĮc, nhŠļĪm nhanh ch√≥ng kŠļŅt th√ļc chiŠļŅn tranh.
 • DiŠĽÖn biŠļŅn
  • Ph√°p huy ńĎŠĽông 12.000 qu√Ęn v√† hŠļßu hŠļŅt m√°y bay ŠĽü ńź√īng D∆į∆°ng tiŠļŅn c√īng ViŠĽát BŠļĮc:
  • S√°ng ng√†y 07/10/1947, binh ńĎo√†n qu√Ęn d√Ļ Ph√°p chŠĽČ huy chiŠļŅm BŠļĮc CŠļ°n, ChŠĽ£ MŠĽõi‚Ķ
  • C√Ļng ng√†y, binh ńĎo√†n bŠĽô binh tŠĽę LŠļ°ng S∆°n theo ńĎ∆įŠĽĚng sŠĽĎ 4 l√™n Cao BŠļĪng, rŠĽďi v√≤ng xuŠĽĎng BŠļĮc CŠļ°n theo ńĎ∆įŠĽĚng sŠĽĎ 3, bao v√Ęy ViŠĽát BŠļĮc ph√≠a ńĎ√īng v√† ph√≠a bŠļĮc.
  • Ng√†y 9/10/1947, bŠĽô binh v√† l√≠nh thŠĽßy tŠĽę H√† NŠĽôi ng∆įŠĽ£c s√īng HŠĽďng, s√īng L√ī l√™n Tuy√™n Quang, rŠĽďi Chi√™m H√≥a, ńĎ√°nh ńź√†i ThŠĽč, bao v√Ęy ViŠĽát BŠļĮc ŠĽü ph√≠a t√Ęy.
  • ńźŠļ£ng ta chŠĽČ thŠĽč: ‚ÄúPhŠļ£i ph√° tan cuŠĽôc tiŠļŅn c√īng m√Ļa ńĎ√īng cŠĽßa giŠļ∑c Ph√°p‚ÄĚ
  • Tr√™n khŠļĮp c√°c mŠļ∑t trŠļ≠n, qu√Ęn d√Ęn ta anh dŇ©ng chiŠļŅn ńĎŠļ•u ńĎŠļ©y l√Ļi cuŠĽôc tiŠļŅn c√īng cŠĽßa ńĎŠĽčch.
  • Qu√Ęn d√Ęn ta chŠĽß ńĎŠĽông bao v√Ęy, tiŠļŅn c√īng ńĎŠĽčch buŠĽôc Ph√°p phŠļ£i r√ļt khŠĽŹi ChŠĽ£ ńźŠĽďn, ChŠĽ£ R√£ cuŠĽĎi th√°ng 11/1947.
  • MŠļ∑t trŠļ≠n h∆įŠĽõng ńź√īng, qu√Ęn d√Ęn ta phuŐ£c kiŐĀch ŠĽü ńĎ√®o B√īng Lau tr√™n ńź∆įŠĽĚng s√≥ 4 (30/10/1947) ńĎ√°nh tr√ļng ńĎo√†n xe c∆° giŠĽõi, thu nhiŠĽĀu vŇ© kh√≠, qu√Ęn trang.
  • MŠļ∑t trŠļ≠n h∆įŠĽõng T√Ęy, qu√Ęn d√Ęn ta phŠĽ•c k√≠ch nhiŠĽĀu trŠļ≠n tr√™n s√īng L√ī, ńĎ√°nh ch√¨m nhiŠĽĀu t√†u chiŠļŅn, can√ī.
  • Ng√†y 19/12/947, ńĎŠļ°i bŠĽô phŠļ≠n qu√Ęn Ph√°p phŠļ£i r√ļt khŠĽŹi ViŠĽát BŠļĮc.
 • KŠļŅt quŠļ£ v√† √Ĺ nghń©a
  • Ta ti√™u diŠĽát h∆°n 6000 t√™n ńĎŠĽčch, bŠļĮn r∆°i 16 m√°y bay, bŠļĮn ch√¨m 11 t√†u chiŠļŅn v√† ca n√ī, ph√° hŠĽßy nhiŠĽĀu ph∆į∆°ng tiŠĽán chiŠļŅn tranh.
  • C∆° quan ńĎŠļßu n√£o kh√°ng chiŠļŅn ńĎ∆įŠĽ£c bŠļ£o to√†n, bŠĽô ńĎŠĽôi chŠĽß lŠĽĪc cŠĽßa ta tr∆įŠĽüng th√†nh.
  • CuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn chŠĽĎng Ph√°p chuyŠĽÉn sang giai ńĎoŠļ°n mŠĽõi
  • Ph√°p buŠĽôc phŠļ£i thay ńĎŠĽēi chiŠļŅn l∆įŠĽ£c tŠĽę ‚ÄúńĎ√°nh nhanh thŠļĮng nhanh‚ÄĚ sang ‚ÄúńĎ√°nh l√Ęu d√†i‚ÄĚ, thŠĽĪc hiŠĽán ch√≠nh s√°ch ‚ÄúD√Ļng ng∆įŠĽĚi ViŠĽát ńĎ√°nh ng∆įŠĽĚi ViŠĽát, lŠļ•y chiŠļŅn tranh nuŠĽĎi chiŠļŅn tranh‚ÄĚ.

– ńźŠļ©y mŠļ°nh kh√°ng chiŠļŅn to√†n d√Ęn, to√†n diŠĽán

 • ńźŠļ£ng v√† ch√≠nh phŠĽß chŠĽß tr∆į∆°ng cŠĽßng cŠĽĎ ch√≠nh quyŠĽĀn d√Ęn chŠĽß nh√Ęn d√Ęn, tńÉng c∆įŠĽĚng lŠĽĪc l∆įŠĽ£ng vŇ© trang nh√Ęn d√Ęn, ńĎŠļ©y mŠļ°nh kh√°ng chiŠļŅn to√†n d√Ęn, to√†n diŠĽán tr√™n c√°c mŠļ∑t trŠļ≠n:
 • Ch√≠nh trŠĽč:
  • ńźŠļßu 1949, bŠļßu cŠĽ≠ HŠĽôi ńĎŠĽďng nh√Ęn d√Ęn v√† ŠĽ¶y ban kh√°ng chiŠļŅn;
  • Th√°ng 6/1949 thŠĽĎng nhŠļ•t MŠļ∑t trŠļ≠n ViŠĽát Minh v√† HŠĽôi Li√™n ViŠĽát th√†nh th√†nh MŠļ∑t trŠļ≠n Li√™n ViŠĽát
 • Qu√Ęn sŠĽĪ: tŠĽę 1948 – 1949 bŠĽô ńĎŠĽôi chŠĽß lŠĽĪc ph√Ęn t√°n ńĎi s√Ęu v√†o v√Ļng sau l∆įng ńĎŠĽčch, g√Ęy dŠĽĪng c∆° sŠĽü kh√°ng chiŠļŅn, ph√°t triŠĽÉn chiŠļŅn tranh du k√≠ch.
 • Kinh tŠļŅ: ra sŠļĮc lŠĽánh giŠļ£m t√ī 25%, x√≥a nŠĽ£, chia ruŠĽông ńĎŠļ•t c√īng‚Ķ
 • VńÉn h√≥a – gi√°o dŠĽ•c: th√°ng 7/1950 cŠļ£i c√°ch gi√°o dŠĽ•c phŠĽē th√īng, hŠĽá thŠĽĎng c√°c ńźŠļ°i hŠĽćc v√† trung hŠĽćc Chuy√™n nghiŠĽáp b∆įŠĽõc ńĎŠļßu x√Ęy dŠĽĪng.

1.4. Ho√†n cŠļ£nh lŠĽčch sŠĽ≠ mŠĽõi v√† chiŠļŅn dŠĽčch bi√™n giŠĽõi Thu – ńĎ√īng nńÉm 1950

– Ho√†n cŠļ£nh lŠĽčch sŠĽ≠ mŠĽõi cŠĽßa cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn

 • 1/10/1949, c√°ch mŠļ°ng Trung QuŠĽĎc th√†nh c√īng, n∆įŠĽõc CHND Trung Hoa ra ńĎŠĽĚi.
 • 14/1/1950, ChŠĽß tŠĽčch HŠĽď Ch√≠ Minh tuy√™n bŠĽĎ sŠļĶn s√†ng ńĎŠļ∑t quan hŠĽá vŠĽõi c√°c n∆įŠĽõc.
 • 18/01/1950 ńĎŠļ∑t quan hŠĽá ngoŠļ°i giao vŠĽõi CHND Trung Hoa.
 • 1/1950 Li√™n X√ī v√† c√°c n∆įŠĽõc XHCN lŠļßn l∆įŠĽ£t ńĎŠļ∑t quan hŠĽá ngoŠļ°i giao vŠĽõi ta.
 • Ng√†y 13/5/1949 Mń© gi√ļp Ph√°p thŠĽĪc hiŠĽán kŠļŅ hoŠļ°ch R∆°ve:
  • Mń© can thiŠĽáp s√Ęu v√† d√≠nh l√≠u trŠĽĪc tiŠļŅp v√†o chiŠļŅn tranh ńź√īng D∆į∆°ng
  • C√īng nhŠļ≠n ch√≠nh phŠĽß BŠļ£o ńźŠļ°i
  • Th√°ng 5/1950, ńĎŠĽďng √Ĺ viŠĽán trŠĽ£ cho Ph√°p.
 • Th√°ng 6/1949 thŠĽĪc hiŠĽán kŠļŅ hoŠļ°ch R∆° ve:
  • TńÉng c∆įŠĽĚng hŠĽá thŠĽĎng ph√≤ng ngŠĽĪ tr√™n ńĎ∆įŠĽĚng sŠĽĎ 4, cŠļĮt ńĎŠĽ©t li√™n lŠļ°c cŠĽßa ta vŠĽõi quŠĽĎc tŠļŅ.
  • ThiŠļŅt lŠļ≠p ‚ÄúH√†nh lang ńź√īng ‚Äď T√Ęy‚ÄĚ (HŠļ£i Ph√≤ng – H√† NŠĽôi – H√≤a B√¨nh – S∆°n La)
  • ChuŠļ©n bŠĽč tŠļ•n c√īng ViŠĽát BŠļĮc lŠļßn thŠĽ© hai, ńĎŠĽÉ nhanh ch√≥ng kŠļŅt th√ļc chiŠļŅn tranh.

– ChiŠļŅn dŠĽčch Bi√™n giŠĽõi thu – ńĎ√īng nńÉm 1950

 • Th√°ng 6/1950, ta chŠĽß ńĎŠĽông mŠĽü chiŠļŅn dŠĽčch Bi√™n giŠĽõi nhŠļĪm:
  • Ti√™u diŠĽát mŠĽôt bŠĽô phŠļ≠n quan trŠĽćng sinh lŠĽĪc ńĎŠĽčch
  • Khai th√īng ńĎ∆įŠĽĚng sang Trung QuŠĽĎc v√† thŠļŅ giŠĽõi.
  • MŠĽü rŠĽông v√† cŠĽßng cŠĽĎ cńÉn cŠĽ© ViŠĽát BŠļĮc, tŠļ°o ńĎ√† th√ļc ńĎŠļ©y kh√°ng chiŠļŅn tiŠļŅn l√™n.
  • ChŠĽß tŠĽčch HŠĽď Ch√≠ Minh ra mŠļ∑t trŠļ≠n c√Ļng BŠĽô chŠĽČ huy chŠĽČ ńĎŠļ°o v√† ńĎŠĽông vi√™n bŠĽô ńĎŠĽôi chiŠļŅn ńĎŠļ•u.
 • DiŠĽÖn biŠļŅn:
  • Ng√†y 16/09, mŠĽü ńĎŠļßu chiŠļŅn dŠĽčch bŠļĪng ŠĽü ńź√īng Kh√™, sau 2 ng√†y, ta chiŠļŅm ńź√īng Kh√™.
  • Qu√Ęn ńĎŠĽčch ŠĽü ThŠļ•t Kh√™ bŠĽč uy hiŠļŅp, Cao BŠļĪng bŠĽč c√ī lŠļ≠p. Ph√°p phŠļ£i r√ļt khŠĽŹi Cao BŠļĪng theo ńĎ∆įŠĽĚng sŠĽĎ 4, huy ńĎŠĽông qu√Ęn tŠĽę ThŠļ•t Kh√™ l√™n chiŠļŅm lŠļ°i ńź√īng Kh√™ v√† ńĎ√≥n c√°nh qu√Ęn tŠĽę Cao BŠļĪng vŠĽĀ.
  • ńźo√°n ńĎ∆įŠĽ£c √Ĺ ńĎŠĽčnh cŠĽßa Ph√°p, qu√Ęn ta mai phŠĽ•c, chŠļ∑n ńĎ√°nh khiŠļŅn cho hai c√°nh qu√Ęn tr√™n ńĎ∆įŠĽĚng sŠĽĎ 4 kh√īng gŠļ∑p ńĎ∆įŠĽ£c nhau.
  • ThŠļ•t Kh√™ bŠĽč uy hiŠļŅp, Ph√°p r√ļt vŠĽĀ Na sŠļßm 8/10
  • Ng√†y 13/10, ńĎŠĽčch r√ļt khŠĽŹi Na SŠļßm vŠĽĀ LŠļ°ng S∆°n, cuŠĽôc h√†nh qu√Ęn cŠĽßa ńĎŠĽčch ŠĽü Th√°i Nguy√™n cŇ©ng bŠĽč qu√Ęn ta chŠļ∑n ńĎ√°nh.
  • 22/10, Qu√Ęn Ph√°p hoŠļ£ng loŠļ°n, phŠļ£i r√ļt chŠļ°y, ńź∆įŠĽĚng sŠĽĎ 4 ńĎ∆įŠĽ£c giŠļ£i ph√≥ng
  • PhŠĽĎi hŠĽ£p vŠĽõi mŠļ∑t trŠļ≠n Bi√™n giŠĽõi, ta hoŠļ°t ńĎŠĽông mŠļ°nh ŠĽü tŠļ£ ngŠļ°n s√īng HŠĽďng, T√Ęy BŠļĮc, ńź∆įŠĽĚng sŠĽĎ 6, sŠĽĎ 12, buŠĽôc ńĎŠĽčch phŠļ£i r√ļt khŠĽŹi thŠĽč x√£ Ho√† B√¨nh.
  • ChiŠļŅn tranh du k√≠ch ph√°t triŠĽÉn mŠļ°nh ŠĽü B√¨nh – TrŠĽč – Thi√™n, Li√™n khu V v√† Nam BŠĽô.
 • KŠļŅt quŠļ£
  • Sau h∆°n mŠĽôt th√°ng, chiŠļŅn dŠĽčch Bi√™n GiŠĽõi kŠļŅt th√ļc thŠļĮng lŠĽ£i
  • Ta ńĎ√£ loŠļ°i khŠĽŹi v√≤ng chiŠļŅn ńĎŠļ•u 8.000 ńĎŠĽčch, giŠļ£i ph√≥ng bi√™n giŠĽõi ViŠĽát ‚Äď Trung.
  • ChŠĽćc thŠĽßng ‚ÄúH√†nh lang ńź√īng – T√Ęy‚ÄĚ cŠĽßa Ph√°p
  • Ph√° vŠĽ° thŠļŅ bao v√Ęy cŠĽßa Ph√°p ńĎŠĽĎi vŠĽõi cńÉn cŠĽ© ńĎŠĽča ViŠĽát BŠļĮc.
  • KŠļŅ hoŠļ°ch R∆°ve ph√° sŠļ£n.
 • √Ě nghń©a
  • Con ńĎ∆įŠĽĚng li√™n lŠļ°c cŠĽßa ta vŠĽõi c√°c n∆įŠĽõc XHCN ńĎ∆įŠĽ£c khai th√īng.
  • Gi√†nh thŠļŅ chŠĽß ńĎŠĽông tr√™n chiŠļŅn tr∆įŠĽĚng ch√≠nh (BŠļĮc bŠĽô).
  • Ta mŠĽü ra b∆įŠĽõc ph√°t triŠĽÉn mŠĽõi cŠĽßa cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn.

2. LuyŠĽán tŠļ≠p v√† cŠĽßng cŠĽĎ

C√°c em cŠļßn nŠļĮm nhŠĽĮng nŠĽôi dung ch√≠nh sau ńĎ√Ęy:

 • Kh√°ng chiŠļŅn to√†n quŠĽĎc chŠĽĎng thŠĽĪc d√Ęn Ph√°p
 • CuŠĽôc chiŠļŅn ńĎŠļ•u ŠĽü c√°c ńĎ√ī thŠĽč vń© tuyŠļŅn 16
 • ChiŠļŅn dŠĽčch ViŠĽát BŠļĮc thu ńĎ√īng 1947
 • ChiŠļŅn dŠĽčch Bi√™n giŠĽõi thu ńĎ√īng 1950

2.1. TrŠļĮc nghiŠĽám

C√°c em c√≥ thŠĽÉ hŠĽá thŠĽĎng lŠļ°i nŠĽôi dung kiŠļŅn thŠĽ©c ńĎ√£ hŠĽćc ńĎ∆įŠĽ£c th√īng qua b√†i kiŠĽÉm tra TrŠļĮc nghiŠĽám LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18 cŠĽĪc hay c√≥ ńĎ√°p √°n v√† lŠĽĚi giŠļ£i chi tiŠļŅt.

  • A. HŠĽôi nghŠĽč ŠĽü Ph√īng-ten-bl√ī kh√īng th√†nh c√īng
  • B. Ph√°p ńĎ√°nh chiŠļŅm HŠļ£i Ph√≤ng (27- 11 – 1946); Ph√°p g√Ęy ra sŠĽĪ thŠļ£m s√°t ŠĽü H√† NŠĽôi (17 – 12 – 1946); Ph√°p gŠĽ≠i tŠĽĎi hŠļ≠u th∆į (18 – 12 – 1946).
  • C. Ph√°p ńĎ√£ kiŠĽÉm so√°t thŠĽß ńĎ√ī H√† NŠĽôi
  • D. TŠļ•t cŠļ£ ńĎŠĽĀu ńĎ√ļng
 • C√Ęu 2:

  HiŠĽáu lŠĽánh kh√°ng chiŠļŅn to√†n quŠĽĎc chŠĽĎng thŠĽĪc d√Ęn Ph√°p nŠĽē ra ńĎŠļßu ti√™n ŠĽü ńĎ√Ęu?

  • A. Th√°i B√¨nh
  • B. HŠļ£i Ph√≤ng
  • C. H√† NŠĽôi
  • D.
   Thanh Ho√°
  • A. Ta cŠļßn c√≥ thŠĽĚi gian ńĎŠĽÉ chuŠļ©n bŠĽč lŠĽĪc l∆įŠĽ£ng
  • B. TŠĽę ńĎŠļßu cŠĽßa cuŠĽôc kh√°ng chiŠļŅn ta yŠļŅu h∆°n ńĎŠĽčch
  • C. HŠļ≠u ph∆į∆°ng cŠĽßa ta ch∆įa vŠĽĮng mŠļ°nh
  • D. TŠļ•t cŠļ£ c√°c l√Ĺ do tr√™n

C√Ęu 4-10: MŠĽĚi c√°c em ńĎńÉng nhŠļ≠p xem tiŠļŅp nŠĽôi dung v√† thi thŠĽ≠ Online ńĎŠĽÉ cŠĽßng cŠĽĎ kiŠļŅn thŠĽ©c v√† nŠļĮm vŠĽĮng h∆°n vŠĽĀ b√†i hŠĽćc n√†y nh√©!

2.2. B√†i tŠļ≠p SGK

C√°c em c√≥ thŠĽÉ xem th√™m phŠļßn h∆įŠĽõng dŠļęn GiŠļ£i b√†i tŠļ≠p LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18 ńĎŠĽÉ gi√ļp c√°c em nŠļĮm vŠĽĮng b√†i hŠĽćc v√† c√°c ph∆į∆°ng ph√°p giŠļ£i b√†i tŠļ≠p.

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n 1 trang 131 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n 2 trang 131 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n 1 trang 133 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n 2 trang 133 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n 1 trang 135 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n 2 trang 135 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n trang 138 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p 1 trang 138 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12

B√†i tŠļ≠p 2 trang 138 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12

B√†i tŠļ≠p 1 trang 96 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p 2 trang 99 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p 3 trang 100 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p 5 trang 100 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

B√†i tŠļ≠p 6 trang 100 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 18

3. HŠĽŹi ńĎ√°p B√†i 18 LŠĽčch sŠĽ≠ 12

Trong qu√° tr√¨nh hŠĽćc tŠļ≠p nŠļŅu c√≥ thŠļĮc mŠļĮc hay cŠļßn trŠĽ£ gi√ļp g√¨ th√¨ c√°c em h√£y comment ŠĽü mŠĽ•c HŠĽŹi ńĎ√°p, CŠĽông ńĎŠĽďng LŠĽčch sŠĽ≠ HOC247 sŠļĹ hŠĽó trŠĽ£ cho c√°c em mŠĽôt c√°ch nhanh ch√≥ng!

Ch√ļc c√°c em hŠĽćc tŠļ≠p tŠĽĎt v√† lu√īn ńĎŠļ°t th√†nh t√≠ch cao trong hŠĽćc tŠļ≠p!

— Mod LŠĽčch SŠĽ≠ 12 HŠĽĆC247

Bạn đang xem bài viết: Lịch sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.