LỚP 12 – ESTE LIPIT – TÁCH TỪ ĐỀ THI THỬ NĂM 2018

Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Hóa học 11 – Cô Nguyễn Thị Nhàn (DỄ HIỂU NHẤT)
Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Hóa học 11 – Cô Nguyễn Thị Nhàn (DỄ HIỂU NHẤT)

 • Page 2 and 3: B. X có phản ứng tráng gươn
 • Page 4 and 5: C 2 H 5 COOCH=CH 2 Câu 7: Đáp á
 • Page 6 and 7: =>101,04 = 69,8 + 40.4t − 18t ⇒
 • Page 8 and 9: A. 0,33. B. 0,26. C. 0,30. D. 0,40.
 • Page 10 and 11: Câu 1: Đáp án A 8.2 2 8 k v
 • Page 12 and 13: 1 0,08 5,44 n n 0,04 mol M 13
 • Page 14 and 15: Isoamyl axetat: mùi chuối chín
 • Page 16: 2 Y : Ala : 0,2 mol 0,01. 75.4
 • Page 19 and 20: Câu 7: ( GV VŨ KHẮC NGỌC) Ch
 • Page 21 and 22: Câu 17: (GV VŨ KHẮC NGỌC) Đ
 • Page 23 and 24: Câu 32:( GV VŨ KHẮC NGỌC 2018
 • Page 25 and 26: 0, 25.67 %HCOONa .100% 56,30% 0,
 • Page 27 and 28: n 1 0,24 Y HCOOC H Z CH COOCH
 • Page 29 and 30: m 86x 116y 14z 46,6 nCO 4x 4
 • Page 31 and 32: EsteX( C H O ) Y Z C H O Na NaO
 • Page 33 and 34: A. CH 3 COOCH 3 . B. C 2 H 5 COOCH
 • Page 35 and 36: A. Công thức hóa học của X
 • Page 37 and 38: trong NaOH, thu được hỗn hợ
 • Page 39 and 40: CH 3 COOCH=CH 2 -> CH 3 CHO -> CH 3
 • Page 41 and 42: Câu 21: Đáp án D Câu 22: Đáp
 • Page 43 and 44: n NaOH = n este= 0,3 (mol) => V NaO
 • Page 45 and 46: Câu 50: Đáp án D 0,93 Ta có: C
 • Page 47 and 48: qua bình đựng CaO dư thì kh
 • Page 49 and 50: Câu 21: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018
 • Page 51 and 52: Câu 32: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018
 • Page 53 and 54:

  Câu 49: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018

 • Page 55 and 56:

  Câu 4: Đáp án A Ta có: Este đ

 • Page 57 and 58:

  Câu 13: Đáp án A CH 3 COOC 2 H

 • Page 59 and 60:

  Vì 2 muối đều của axit đơ

 • Page 61 and 62:

  Ta có nC H OH 3 5 3 1 n 3 NaOH

 • Page 63 and 64:

  CH3COOC2H5 NaOHCH3COONa +C2H5OH 0,

 • Page 65 and 66:

  → n KOH =19,6: 56 = 0,35 mol Vì

 • Page 67 and 68:

  13, 2 Ta có nX nCH 0,215 M X là C

 • Page 69 and 70:

  Câu 1 ( GV LÊ PHẠM THÀNH) Xà

 • Page 71 and 72:

  (4) Polime (-NH-[CH 2 ] 5 -CO-) n c

 • Page 73 and 74:

  Phân tử khối của X là A. 88

 • Page 75 and 76:

  Câu 37: (GV LÊ PHẠM THÀNH) H

 • Page 77 and 78:

  a muối. Đốt cháy hoàn toàn

 • Page 79 and 80:

  Câu 61 (GV LÊ PHẠM THÀNH) Sả

 • Page 81 and 82:

  X + NaOH + HCl → hh muối ( có

 • Page 83 and 84:

  + Chất béo là este của glixer

 • Page 85 and 86:

  RCH OH O RCHO H O 2 2 RCH OH 2O

 • Page 87 and 88:

  Câu 28: Đáp án B Đun 34,4 gam

 • Page 89 and 90:

  Đốt 31,72 gam X cần 1,43 mol O

 • Page 91 and 92:

  → %m(CH≡C-COONa) = 27,7% Câu 4

 • Page 93 and 94:

  Câu 49 Đáp án C Tristearin là

 • Page 95 and 96:

  nKOH 0, 4 nCOO(E) 0, 4 nO(E) 0

 • Page 97 and 98:

  Amyl axetat có mùi dầu chuối.

 • Page 99 and 100:

  21,58 – 0,2.18 nH 0,2 0, 29 2O nC

 • Page 101 and 102:

  Câu 4: (ĐỀ SỐ 1 Megabook năm

 • Page 103 and 104:

  => X là este no, đơn chức. BTK

 • Page 105 and 106:

  X 2 và Y 2 đều bị oxi hóa b

 • Page 107 and 108:

  Có nCO 33,88 0,77 mol,n 12,096 m

 • Page 109 and 110:

  Phân tử khối của X là 888.

 • Page 111 and 112:

  ancol đều no và 12,08 gam hỗn

 • Page 113 and 114:

  0 t (n) 2Fe O 10H SO 3Fe (SO ) SO

 • Page 115 and 116:

  3,584 2,304 nCO 0,16 mol ,n 2 H2O

 • Page 117 and 118:

  nX 1 n 10,32 Ag 0,24 mol MX 43

 • Page 119 and 120:

  Câu 41: (ĐỀ SỐ 9 Megabook nă

 • Page 121 and 122:

  A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Các chất tro

 • Page 123 and 124:

  Câu 50: (ĐỀ SỐ 10 Megabook n

 • Page 125 and 126:

  Câu 56(ĐỀ SỐ 12 Megabook năm

 • Page 127 and 128:

  n 9,408 0,42 mol,n 10,8 0,6 mol

 • Page 129 and 130:

  Câu 67: (ĐỀ SỐ 13 Megabook n

 • Page 131 and 132:

  Câu 1: (Đề chuẩn 3 thầy Ngu

 • Page 133 and 134:

  x 0,6 60% Câu 7: (Đề chuẩn

 • Page 135 and 136:

  Bảo toàn khối lượng mancol

 • Page 137 and 138:

  CH COO C H . C. D. C H COO C H .

 • Page 139 and 140:

  Axit là HCOOH n Ag tạo ra do v

 • Page 141 and 142:

  neste 0,13mol H 0,13 0,2 x 100%

 • Page 143 and 144:

  m m m m 0, 43 x 12 0,32 x 2 0

 • Page 145 and 146:

  oxalic; Z, T là 2 este (M – M 14)

 • Page 147 and 148:

  Câu 37: (Đề nâng cao 1 thầy

 • Page 149 and 150:

  0,1614n 32 0,214m 62 40, 48gam

 • Page 151 and 152:

  NaOH 10%. Sau khi các phản ứng

 • Page 153 and 154:

  Câu 47: (Đề nâng cao 4 thầy

 • Page 155 and 156:

  Đáp án A Chọn A vì chất bé

 • Page 157 and 158:

  Câu 56: (Đề nâng cao 8 thầy

 • Page 159 and 160:

  Câu 60: (Đề nâng cao 8 thầy

 • Page 161 and 162:

  TH2: A là RCOOC2H5 . Tăng giảm

 • Page 163 and 164:

  Câu 73: (Đề chuẩn 2 thầy Ng

 • Page 165 and 166:

  A. C 2 H 5 COOCH 3 . B. CH 3 COOC 2

 • Page 167 and 168:

  Câu 25: (Thầy Tòng Văn Sinh 20

 • Page 169 and 170:

  Câu 41: (Thầy Tòng Văn Sinh 20

 • Page 171 and 172:

  Câu 57: (Thầy Tòng Văn Sinh 20

 • Page 173 and 174:

  Câu 71: (Thầy Tòng Văn Sinh 20

 • Page 175 and 176:

  lượng A. 6,1 gam. B. 7,4 gam. C.

 • Page 177 and 178:

  n este = 4,4/88 = 0,05 RCOONA = 4,

 • Page 179 and 180:

  nZn = a nMg = 2a 65a + 24.2a = 33

 • Page 181 and 182:

  Câu 47: Chọn C. Câu 48: Chất

 • Page 183 and 184:

  Chọn A. Câu 66: o t ( R COO) 3 C

 • Page 185 and 186:

  nRCOONa = 0,025 nX = 0,025; nNaOH =

 • Page 187 and 188:

  Câu 1: (Sở Giáo Dục Và Đào

 • Page 189 and 190:

  n ROH = 2 n muối => M = 39: Kali

 • Page 191 and 192:

  dung 200 ml dung dịch H 2 SO 4 1M

 • Page 193 and 194:

  Chọn đáp án D Các chất ph

 • Page 195 and 196:

  ||→ tương quan ∑n CO2 – ∑n

 • Page 197 and 198:

  0,11 0,005 C n H 2n O 2 → nCO 2

 • Page 199 and 200:

  Câu 31: (Sở GD& ĐT Bắc Ninh )

 • Page 201 and 202:

  Chọn đáp án D n 0,1 mol n n

 • Page 203 and 204:

  (2) Đúng. (3) Sai vì các chất

 • Page 205 and 206:

  Câu 49: (Sở GD&ĐT Bình Thuận

 • Page 207 and 208:

  A. este hóa. B. xà phòng hóa. C

 • Page 209 and 210:

  ► %m Z = 0,01 × 76 ÷ 3,21 × 10

 • Page 211 and 212:

  Để gọi tên của este (RCOOR’

 • Page 213 and 214:

  Câu 74: (Sở GD & ĐT Tỉnh Hưn

 • Page 215 and 216:

  Este no đơn chức mạch hở kh

 • Page 217 and 218:

  A. CH 3 -COO-C(CH 3 )=CH 2 . B. CH

 • Page 219 and 220:

  Bảo toàn khối lượng → m H

 • Page 221 and 222:

  muối khan thu được đốt ch

 • Page 223 and 224:

  Câu 103: (Sở GD&ĐT Bà Rịa –

 • Page 225:

  B. Thủy phân etyl axetat thu đ

 • Page 228 and 229:

  Câu 9(GV NGUYỄN MINH TUẤN 2018

 • Page 230 and 231:

  Câu 18(GV NGUYỄN MINH TUẤN 201

 • Page 232 and 233:

  B. Đốt cháy một este no, đơ

 • Page 234 and 235:

  Câu 48(GV NGUYỄN MINH TUẤN 201

 • Page 236 and 237:

  Câu 60(GV NGUYỄN MINH TUẤN 201

 • Page 238 and 239:

  CH 3 COOC 6 H 4 CH 3 (3 đồng ph

 • Page 240 and 241:

  Câu 84(GV NGUYỄN MINH TUẤN 201

 • Page 242 and 243:

  A. etyl isovalerat. B. benzyl axeta

 • Page 244 and 245:

  Câu 119(GV NGUYỄN MINH TUẤN 20

 • Page 246 and 247:

  HCOOCH3 C2H M 5OH Y MZ 2 ancol cung

 • Page 248 and 249:

  (4) Este no, đơn chức, mạch h

 • Page 250 and 251:

  R OH 1 X Na du H 2 : 0,57mol H2O

 • Page 252 and 253:

  5 A : HCOONa :0, 4. 0, 25mol 5 3 3

 • Page 254 and 255:

  Có: n n NaOH 0,09mol n COONa

 • Page 256 and 257:

  n tachnuoc 0, 4.60% 0,24mol n n

 • Page 258 and 259:

  m 5 0,1n 0,15m 0,95(n 2,m 4)

 • Page 260 and 261:

  Benzyl axetat có mùi thơm hoa nh

 • Page 262 and 263:

  → a : b = 0,7 Câu 67: Đáp án

 • Page 264 and 265:

  ⇒ X phải là HCOOCH 3 (vì Y l

 • Page 266 and 267:

  TH 2 : 3 Ancol đó là: CH 3 OH, C

 • Page 268 and 269:

  => 12a + 2b + 0,6.16 = 21,62 (2) T

 • Page 270 and 271:

  C m H 2m+2 O 2 : a mol H 2 O: – b m

 • Page 272 and 273:

  (1) (2) (3) => c+0,5b=b => b=2c Câ

 • Page 274 and 275:

  Câu 1 ( Chuyên lam sơn thanh hó

 • Page 276 and 277:

  . Đốt cháy hoàn toàn một l

 • Page 278 and 279:

  Đun nóng este CH 3 COOCH 3 với

 • Page 280 and 281:

  Câu 39. (Chuyên Hùng Vương – L

 • Page 282 and 283:

  Câu 49. (Chuyên Thái Bình – L

 • Page 284 and 285:

  A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 61. (C

 • Page 286 and 287:

  C. CH 3 [CH 2 ] 16 COONa. D. CH 3 [

 • Page 288 and 289:

  C. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 . D. CH 3 C

 • Page 290 and 291:

  Câu 98: ( Chuyên Hùng Vương 20

 • Page 292 and 293:

  Câu 121: (Chuyên Thái Nguyên l

 • Page 294 and 295:

  Câu 134: (Chuyên Chu Văn An- l

 • Page 296 and 297:

  Câu 150 (Chuyên Vinh – lần 3 –

 • Page 298 and 299:

  Thuỷ phân X bằng dung dịch N

 • Page 300 and 301:

  Câu 16. Chọn đáp án B phản

 • Page 302 and 303:

  mZ mC mH mO mO 2,76 0,0912 0

 • Page 304 and 305:

  Câu 37 Chọn đáp án A A. (C 15

 • Page 306 and 307:

  ||⇒ n C = 0,32 mol; n H = 0,32 mo

 • Page 308 and 309:

  ⇒ chọn B vì số C của gốc

 • Page 310 and 311:

  ⇒ BTKL ta có m = 22,8 + 0,025×9

 • Page 312 and 313:

  Dẫu ăn là chất béo ⇒ Thàn

 • Page 314 and 315:

  ⇒ Loại vì n Y > n X . (Dethith

 • Page 316 and 317:

  Vậy nếu đốt Y và Z sẽ thu

 • Page 318 and 319:

  => a = 0,05; b = 0,04 và 0,19n + a

 • Page 320 and 321:

  Các chất béo không no ở đi

 • Page 322 and 323:

  CH 3 COOCH 2 -CH 2 -OOCCH 3 CH 3 OO

 • Page 324 and 325:

  Câu 145 Đáp án A Gọi CTPT c

 • Page 326 and 327:

  => có 3 công thức thỏa mãn C

 • Page 328 and 329:

  Câu 1: (Thầy Nguyễn Anh Phong

 • Page 330 and 331:

  Câu 9: (Thầy Nguyễn Anh Phong

 • Page 332 and 333:

  Đáp án D Định hướng tư du

 • Page 334 and 335:

  hợp E chứa X, Y, Z, T (đều m

 • Page 336 and 337:

  A. 3,2. B. 4,8. C. 6,8. D. 5,2. Đ

 • Page 338 and 339:

  CO : 0,9 m 21,48 %HCOOH 0,09.46 19,

 • Page 340 and 341:

  CO 2 :1 Ta có: nCOO 1 0,72 0,28

 • Page 342 and 343:

  Ta có : nKOH 0,28 mancol 9,16

 • Page 344 and 345:

  A. CH 3 COOCH 2 C 6 H 5 . B. C 15 H

 • Page 346 and 347:

  Đáp án C (Thầy Nguyễn Anh Ph

 • Page 348 and 349:

  Câu 70: (Thầy Nguyễn Anh Phong

 • Page 350 and 351:

  (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 201

 • Page 352 and 353:

  D. CH 2 =C(CH 3 )-COONa; CH 2 =CH-C

 • Page 354 and 355:

  chức, kế tiếp trong dãy đ

 • Page 356 and 357:

  (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 201

 • Page 358 and 359:

  Câu 100 (Thầy Nguyễn Anh Phong

 • Page 360 and 361:

  phân cấu tạo của nhau và đ

 • Page 362 and 363:

  Cau 112 (Thầy Nguyễn Anh Phong

 • Page 364 and 365:

  mX 34 nX 0,25 HCOOC6H4 CH 3 : 0,

 • Page 366 and 367:

  Đáp án B (Thầy Nguyễn Anh Ph

 • Page 368 and 369:

  (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 201

 • Page 370 and 371:

  m 0,13.44 0,09.18 7,34 CO2 H2O (

 • Page 372 and 373:

  Đáp án D Câu 143: (Thầy Nguy

 • Page 374 and 375:

  nCOO 0,03 HCOO C6H4 CH 3 : 0,01

 • Page 376 and 377:

  0,87 0,9 n 0,27 n 0,24 Br2 Br2

 • Page 378 and 379:

  0,375 mol O 2 . Mặt khác, thủy

 • Page 380 and 381:

  C. Thủy phân hoàn toàn trong d

 • Page 382 and 383:

  0,125 nT 0,125 %nT 30,49% 0,15

 • Page 384 and 385:

  BTKL m 0,145.(44 18) 0,1775.32

 • Page 386 and 387:

  (Thầy Nguyễn Anh Phong năm 201

 • Page 388 and 389:

  B. Dầu mỡ động thực vật

 • Page 390 and 391:

  Câu 1: (Trường THPT Hàn Thuyê

 • Page 392 and 393:

  Chọn A Câu 7: (Trường THPT H

 • Page 394 and 395:

  265,2 + 3x.56 = 288 + 92x => x = 0,

 • Page 396 and 397:

  Chất rắn khan sau phản ứng

 • Page 398 and 399:

  Ta có n NaOH = 0,3= n axit = n est

 • Page 400 and 401:

  Câu 27: (THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh

 • Page 402 and 403:

  Câu 34: (THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh

 • Page 404 and 405:

  Câu 39: (THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh

 • Page 406 and 407:

  A. 26,28 B. 43,80 C. 58,40 D. 29,20

 • Page 408 and 409:

  C. Triolein có khả năng tham gi

 • Page 410 and 411:

  Câu 60: (THPT Phạm Công Bình-V

 • Page 412 and 413:

  ⇒ 1,375 < n < 2,9 ⇒ 2 ancol là

 • Page 414 and 415:

  Câu 72: (THPT Việt Yên – Bắc

 • Page 416 and 417:

  Nên có 0,01 mol X làm mất màu

 • Page 418 and 419:

  Chọn đáp án D Có 4 đồng ph

 • Page 420 and 421:

  Chọn đáp án A Câu 86: (THPT N

 • Page 422 and 423:

  ⇒ đáp án thỏa mãn yêu cầ

 • Page 424 and 425:

  Câu 97: (THPT Nguyễn Thị Giang

 • Page 426 and 427:

  X là triglixerit → n X = n O tro

 • Page 428 and 429:

  • HCOOCH=CH-CH 3 + H 2 O HCOOH

 • Page 430 and 431:

  ⇒ chọn đáp án D. Câu 112: (

 • Page 432 and 433:

  n CO2 = (2x + 1,905 × 2 – 1,2)/2 =

 • Page 434 and 435:

  Câu 121: (THPT Xuân Hòa – Vĩnh

 • Page 436 and 437:

  ⇒ n n 6 0,02 chÊt bÐo O tron

 • Page 438 and 439:

  Câu 134: (THPT Lý Thái Tổ – B

 • Page 440 and 441:

  khác đun nóng 23,58 gam E với

 • Page 442 and 443:

  Chọn đáp án C X là este đơn

 • Page 444 and 445:

  X là C 8 H 8 O 2 ; có n : n 2 X

 • Page 446 and 447:

  Nhìn vào số cacbon (C) trong 2

 • Page 448 and 449:

  C. đều có nguồn gốc từ th

 • Page 450 and 451:

  Câu 175: (THPT Thuận Thành Số

 • Page 452 and 453:

  B. Phản ứng xà phòng hóa là

 • Page 454 and 455:

  Câu 195: (THPT Đội Cấn Vĩnh

 • Page 456 and 457:

  Câu 204: (THPT Số 1 Bảo Yên –

 • Page 458 and 459:

  A. 4,10 gam, CH 3 COOH B. 3,9 gam,

 • Page 460 and 461:

  ⇒ m C3 H 7 OH = 0,1×60 = 6 gam

 • Page 462 and 463:

  A. C 17 H 31 COONa. B. C 15 H 31 CO

 • Page 464 and 465:

  Câu 238: (THPT Lý Bôn – Thái B

 • Page 466 and 467:

  Chọn đáp án D Câu 248: (THPT

 • Page 468 and 469:

  Câu 256: (THPT Triệu Sơn – Than

 • Page 470 and 471:

  (5) CH 3 COOCH 2 C 6 H 5 + NaOH →

 • Page 472 and 473:

  Ta có n HCOOC2H5 = 0,05 mol. ⇒ n

 • Page 474 and 475:

  A. 32,82%. B. 52,46%. C. 42,65%. D.

 • Page 476 and 477:

  Câu 285: (THPT Nguyễn Khuyến –

 • Page 478 and 479:

  Chọn đáp án D Câu 293: (THPT

 • Page 480 and 481:

  Số liên kết π trong X là ( 3

 • Page 482 and 483:

  136x 136y 194z 7,38 x 0,03 Ta c

 • Page 484 and 485:

  Câu 312: (THPT Nguyễn Viết Xu

 • Page 486 and 487:

  A. 74. B. 46. C. 88. D. 60. Chọn

 • Page 488 and 489:

  Số nhóm chức este = m ÷ 2 ||

 • Page 490 and 491:

  n muối = n este = 0,2 mol ⇒ m =

 • Page 492 and 493:

  A. 24,4 gam. B. 9,2 gam. C. 13,8 ga

 • Page 494 and 495:

  ► Xét phản ứng đốt P: đ

 • Page 496 and 497:

  AgNO 3 /NH3 AgNO 3 /NH3 HCOO? 2Ag

 • Page 498 and 499:

  Câu 351: (THPT Yên Hòa – Hà N

 • Page 500 and 501:

  hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,1

 • Page 502 and 503:

  Chọn đáp án C Số trieste đ

 • Page 504 and 505:

  Vậy khối lượng phân tử X

 • Page 506 and 507:

  Câu 371: (THPT Chu Văn An – Hà N

 • Page 508 and 509:

  đơn chức. Mặt khác, đốt c

 • Page 510 and 511:

  CH2O : a ⇒ Quy đổi hỗn hợp

 • Page 512 and 513:

  ⇒ Chọn D Câu 385: (THPT Hậu

 • Page 514 and 515:

  Câu 392: (THPT Thiệu Hóa – Than

 • Page 516 and 517:

  Đáp án C Số chất phản ứn

 • Page 518 and 519:

  Z + 2AgNO 3 + 3NH 3 + H 2 O Chất

 • Page 520 and 521:

  Câu 413: (THPT Nguyễn Đăng Đ

 • Page 522 and 523:

  B. Metyl axetat: CH 3 COOCH 3 + NaO

 • Page 524 and 525:

  được 12,32 lít (đktc) một a

 • Page 526 and 527:

  D. Ở điều kiện thường tri

 • Page 528 and 529:

  Câu 436: (THPT Quảng Xương – T

 • Page 530 and 531:

  đốt 25,56 gam H + 1,09 mol O 2

 • Page 532 and 533:

  Đốt cháy hoàn toàn T cần đ

 • Page 534 and 535:

  Câu 454: (THPT Lý Thái Tổ – B

 • Page 536 and 537:

  + Gọi số cacbon trong X, Y và

 • Page 538 and 539:

  Câu 466: Triolein không tác dụ

 • Page 540 and 541:

  Y gồm: C 6 H 16 N 2 (hexametylen

 • Page 542 and 543:

  ⇒ thu được 1 muối và 1 anc

 • Page 544 and 545:

  RCOOH 0,09mol C H OH O 3 6 2 2

 • Page 546 and 547:

  Câu 489: (THPT Đặng Thúc Hứa

Bạn đang xem bài viết: LỚP 12 – ESTE LIPIT – TÁCH TỪ ĐỀ THI THỬ NĂM 2018. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts