Ngày đăng: 15/03/2021, 23:32

N G U Y Ễ N TUẤN s Ệ 7- N V * TOÁN TIỂU HỌC ■ QUYỂN – TẬP II ■ Đ ® NHÀ XUẤỈ BAN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HẢ NƠI NGUYỄN TUẤN UƯYỆNTẬP TỐN TIÊU HỌC ■ QUYỂN TẬP II NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – 2001 TIẾT 88 HÌNH TAM GIAC Kẻ chiêu cao CK xuống cạnh đáy AB mối hinh tam giác sau: c B Hãy ghi tên đáy chiều cao ò hinh tam giác sau: Tam giác ABC M Đ áy Chiều cao A Tam giác KMN Đ áy Chiêu cao Cho tam giác ABC (hình bên) a) Kẻ chiều cao từ H xuống đáy AB; AC b) AH đường cao nhúng tam giác nào? TIẾT 89 DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Diên số vào ô trống: Đáy I8cm dm 1m H— Chiều ca o 20cm 2,7 dm 205 cm – rm 35 d m Diện tích Điên sơ đo diện tích hinh tam giác vng v’ào ỏ trống: _ Cạnh góc vng Cạnh góc vng 8cm 0,4 dm Odm 4cm —dim 6cm 0,7 dm Odm 7cm – dim Diện tích I , — Cho hình nhật ABCD có A diện tích 180 cm Biết rằng: DN = NP = PC (hinh bên) Tinh diện tích tam giác MDP MPC D Bài giải N P’ ( C h o ta m g iá c ABC B vuông A Biết BM = p MA; PB = PM; AH = HC; NC M = NB; KB = KN (hinh bên) So sánh diện tích hình BKHP diên tich tam giác AMH ? A Bài giải LUYỆN TẬP TIẾT 90 Điên kết vảo ô trống: Cạnh đáy 20cm 1/2 chiêu cao 4cm 120dm 8cm 12dm 200 m 64cm Diện tích 5m Điên kết vảo trơng: Cạnh góc vng 20,4 cm Cạnh góc vng 30.6 c n Diện tích —m 15 dm 30m 75 d m —m 150m2 Cho hình tam giác vng co tổng hai canh góc vuông 70cm Biẻt tỉ sô hai cạnh góc vng i ” ** ^ co Bài giải TÍnh chiêu cao hinh tam giác có diên tích đáy a: a) s = 12cm2 va a = 6cm; s = 22,5m2 vả a = m b) s = 26dm vả a – 13 dm; s = 15m2 a = 7,5m Bài giải a) b) s TIẾT 91 HÌNH THANG A Cho hình thang ABCD, chiêu cao AH (hinh bên) Tim đinh, góc, cạnh đáy, canh bén hinh thang Trên hinh vẽ bên: D H A c H B Các hinh thang vng là: Các góc vuông là: Các cạnh đáy là: Các chiều cao : Vẻ hinh thang vng có: Dáy nhỏ: cm Đáy lỏn: cm Chiều cao: cm Trên h’inh vẽ bên có hình thang lả: DIÊN TÍCH HÌNH THANG Điên kết vào ô trống Dáy 5m Đáy 2m Chiều cao 6m 1,5dm 7cm 0,5dm 8cm 0,8dm2 30cm 6dm 8dm Diện tích 40dm 2 Tinh diện tích hinh thang vng Cạnh bên vng góc với đáy Hai đáy hình thang 12cm 9cm 15cm 1,8dm 5,8dm 4,2dm 4dm 0.6m 30cm ~m —m ~ m 10 10 I Diên tích Mơt thủa ruộng hinh thang có đáy lón lả 60m, đáy bé 30m Thửa ruộng thu hoạch ơược 1080 kg thóc; trung binh mối a thu hoạch 60 kg thóc TÍnh chiêu cao ruộng I Bài giải Dáy lón hinh thang 18,6m, đáy bé 2/3 đáy lỏn, chiêu cao 10,4m Tinh diện tích hinh thang mét vng; a Bài giải TIẾT 93 LUYỆN TẬP TÍnh diện tích hinh thang vng có: Một cạnh bên dài 8m vng góc vói hai đáy, có đáy lón 13m đáy bé 9m Bài giải Tinh diện tích hinh thang có đáy lón a, đáy bé b chiêu cao h: co 3,8m 4m b 20cm 2,6m 35dm h 16cm 1,2m 18dm m 1 24cm E a CO LO s Cho hinh chữ nhật ABCD; Trên AB ta lấy điểm K, H A K B H cho KH = HB (hinh vẻ bên) Nôi DH; DK; CH; CK / a) So sánh diện tích hai tam giác HKD HKC b) So sánh diện tich hai hinh / \ y/ \ \ !/_ thang KHCD HBCD Bài giải a) b) 10 c vòi thứ chảy giò 250 lit; vịi thứ hai cháy giị 150 lít Hịi sau giò bế nước (lúc đâu bể cạn) Bài giải Điên kết vào ô trống: Cạnh hình lập phương dm Thể tích 4cm 3,5cm 27cm Một thùng sắt hinh hộp chữ nhật có chiêu dài 8dm, rộng 4dm vả cao dm Hãy so sánh thể tích hinh hộp chữ nhật nêu với thể tich hinh lập phương có cạnh dm Bài giải 92 TIẼT 156 LUYEN TẠP TÍnh diện tích mảnh vườn ghi kích Mối thưóc hinh vẽ bên ,«.v^, A c mét vng thu đươc kg rau, hịi mảnh vưịn thu kilơgam rau? Bài giải E TÍnh diện tích hinh chữ nhật có chiêu dài lân chiêu rông chu vi chu vi hinh vng có diện tích bấng 36m2 Bài giải 93 Một ruộng hinh nhật có chu vi 160m; chiêu rộng 3/5 chiêu dài Người ta trông lúa rộng đó, cú 1a thu hoạch 72 kg thóc Hịi thu hoạch tạ thóc ? Bài giải ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN – LUYỆN TẬP Một cửa hàng may quần áo may áo dùng hết 1,8m vải may quân dùng 2,1m vải Hỏi cần may 18 áo quần thi cửa hàng dùng mét vải? Bài giải 94 Dựa vào tóm tắt sau, đặt đê tốn giải tốn: giị 12 km 3/4 giò dược ? km Một cửa hàng ăn nấu cho 15 người ăn cần kg gạo Hỏi nâu cho 48 người ăn cân kilôgam gạo ? Bài giải Tim x: X + 2Q = 150 95 TIẾT 158 LUYỆN TẬP Một ỏ tô từ A đên B vói vận tốc 42 krm/giờ phải 2giờ Nêu xe máy vói vận tốc 21 km/giị thi phải thòi gian để hết quảng đường? Bài giải Hai mảnh vưịn trơng rau có tổng diện tich 150m2 Số kilơgam rau thu hoạch ỏ mảnh vườn thứ lần sơ kilơgam rau thu hoạch ị mảnh vưịn thứ hai Biết suất trông rau hai mảnh vưịn nhau, tính diện tich mảnh vườn Bài giải Năm anh 18 tuổi, em tuổi Hòi tuổi anh gấp lân tuổi em ? 96 Bài giải Tim X X X : 2,5 = : 1,5 X X 1,25 = X 0,25 LUYỆN TẬP Một mảnh vưòn hinh nhật có chu vi 210m, chiêu rộng chiều dài 15m Tinh diện tích mảnh vưịn Bài giải Một người với vận tốc 4,5 km /giò thi sau giò 12 phút hết quảng đường AB Nếu ngưịi xe đạp vói vận tốc 13,5 km/giò thi sau hết quãng đưòng này? 97 Bài giải Tuổi bô tuổi 36 tuổi Tuổi b ố gấp 11 lân tuổi Hòi sau năm tuổi bố gấp lần tuổi ? Bài giải 0,01 m D — m 99 / >1 < ? 0,8m 3[ I ] 800dm3 VET 160 400 cm 3D 399,9 cm 785dm3D 0,785m3 LUYỆN TẬP Hai mảnh vưòn thu hoạch 800 kg rau Diện tích mảnh I lân diện tích mảnh II Hòi mối 98 mảnh vưòn thu hoạch kilôgam rau ? (Biết suất rau ỏ hai mảnh vườn nhau) Bài giải Một dôi thợ sửa đoạn đưịng tâu Nêu có 15 người lảm xong cơng việc ngày Hỏi nêu có 45 ngưịi thi làm xong cơng việc ngày ? (Sức làm ngang nhau) Bài giải \ \ \ Lập đê toán theo hinh vẽ sau rơi giải tốn: 7Km • • r+T„ t > 35km/giờ r – h — 7-Hc 22km/giờ

– Xem thêm –

Xem thêm: Luyện tập toán tiểu học quyển 5, tập 2 ,

Bạn đang xem bài viết: Luyện tập toán tiểu học quyển 5, tập 2. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.