Kế toán là một bộ phận không thể thiếu và giữ vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp rất cần thiết cho nhà quản trị, nó giúp họ đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh. Do đó nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn. Bài viết dưới đây, Nhanh.vn sẽ cung cấp cho bạn mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật.

Nội dung chính [hide]

1. Khái niệm về Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

1. Khái niệm về Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được luật pháp Việt Nam công nhận. Trong đó, công ty là pháp nhân và chủ sở hữu công ty là thể nhân sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty, đây là hai thực thể pháp lý tách bạch riêng biệt.

2. Phân loại công ty TNHH

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, có 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là 2 và không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Pháp luật quy định: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

3. Kế toán là gì?

Kế toán là quá trình thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Qua đó theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và tổng hợp các kết quả bằng các bản báo cáo kế toán.

Thông qua bộ phận kế toán, các nhà quản lý có thể theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, bao gồm quá trình sản xuất, theo dõi thị trường và kiểm soát nội bộ. Từ đó đưa ra những đánh giá và hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong tương lai.

Theo quy định của Luật kế toán 2015, kế toán trưởng phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện sau:

– Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

– Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật kế toán năm 2015 còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

– Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

– Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật kế toán năm 2015 và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật kế toán năm 2015.

– Đáp ứng đủ tiêu chuẩn của người làm kế toán: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

– Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới.

– Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng

4. Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty TNHH

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi công ty bổ nhiệm một cá nhân giữ chức vụ kế toán trưởng. Kế toán trưởng của công ty TNHH, công ty cổ phần hay của bất kỳ một công ty khác đều có vai trò, vị trí quan trọng đối với công ty.

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, cổ phần có hiệu lực kể từ Giám đốc/ Tổng giám đốc ký quyết định, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, cổ phần được gửi cho người được bổ nhiệm, thông báo cho toàn bộ nhân viên công ty cũng như được sử dụng để làm các thủ tục liên quan đến kế toán, kê khai thuế, làm thủ tục tại ngân hàng, kho bạc nhà nước,… kế toán trưởng của công ty đều phải xuất trình Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng khi làm các thủ tục trên.

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH:

CÔNG TY…………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số QĐ/GĐ………. ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Địa danh, ngày……., tháng……., năm

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ……………………………….

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông/bà:………………..

– Sinh ngày:

– Hộ khẩu thường trú:

– Chỗ ở hiện tại:

– CMTND số:

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

CÔNG TY ………………………………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Kế toán trưởng có các quyền sau:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

– Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

– Như Điều 1

– Lưu VP

Kết luận

Kế toán có một vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp vì không chỉ cung cấp các số lượng, tài liệu cho doanh nghiệp để có những phương hướng phát triển đúng đắn mà còn giúp quản lí tài chính của doanh nghiệp. Ngày nay, với các phần mềm quản lý bán hàng hiện đại, các doanh nghiệp, cửa hàng cũng phần nào quản lí doanh nghiệp của mình một cách dễ dàng và tiện lợi. Mong rằng, bài viết trên Nhanh.vn đã cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty TNHH.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.