Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng công ty

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng công ty là những quyết định phổ biến trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Đây cũng là những biểu mẫu phải có trong quản lý hành chính nhân sự dùng trong mọi tổ chức pháp nhân có hệ thống nhân sự. Dưới đây là các mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng công ty thông dụng nhất mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Khi nào cần sử dụng mẫu quyết định bổ nhiệm?

Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự chỉ được sử dụng khi được lãnh đạo công ty, các phòng/ban trong công ty đồng ý và phê duyệt. Khi nhân sự cũ hết thời hạn hợp đồng lao động nêu trong hợp đồng lao động thì khi đó Công ty phải bầu lại nhân sự mới để tiếp tục công việc. Người được bổ nhiệm mới có thể là người đang nắm giữ các vị trí đó, họ có thể được gia hạn hợp đồng với vị trí làm việc đó nhưng cũng có thể thay thế bằng người mới, đó là do quyết định từ các Công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm Giám đốc Công ty là quyết định quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp bởi đó là bầu chọn ra người đứng đầu Công ty, lãnh đạo và định hướng chiến lược, quyết định cho mọi hoạt động của Công ty. Có thể nói rằng, 1 phần lớn kết quả kinh doanh và vị trí của Công ty như thế nào là phụ thuộc vào ý tưởng, trách nhiệm của Giám đốc của Công ty đó.

CÔNG TY …………….

—————–

Số: …….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

…………, ngày …….tháng…… năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ……………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty …………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………..;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………

Nơi cấp:………………………………Ngày cấp: ………………

Địa chỉ thường trú:.…………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty……., là người đại điện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.

Điều 2. Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

Mẫu quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng

Sau Giám đốc Công ty thì Trưởng phòng cũng là một vị trí chủ chốt và quan trọng của mỗi công ty. Sau đây là mẫu quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng công ty:

CÔNG TY………………. CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/20…./QĐ-… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..o0o……..

……………, ngày … tháng … năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY…………………

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………

Nơi cấp: ………………..….. Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

CÔNG TY …………….

—————–

Số:………. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

……, ngày …….. tháng…….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

__________________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………………….…;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………

CMND số ………………………………………………………………………………….

Nơi cấp:……………………….………Ngày cấp: …………………………………….

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ kế toán trưởng………….. công ty, phụ trách chuyên môn ………….………

Điều 2: Ông/Bà …………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch

Trên đây Luật Nhân Dân đã chia sẻ Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng công ty mới nhất năm 2023, hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn có những câu hỏi hay đang gặp vướng mắc cần Luật sư tư vấn vui lòng liên hệ với Luật Nhân Dân để được hỗ trợ giải đáp nhanh nhất.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng công ty. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.