Phương pháp giải bài tập về Hiệu suất phản ứng
Phương pháp giải bài tập về Hiệu suất phản ứng

Một loại quặng chứa 82% . Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo khối lượng là:

A. 57,4%

B. 57,0 %

C. 54,7%

D. 56,4 %

Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

Khử một lượng quặng hemantit chứa 80% () thu được 1,68 tấn sắt, khối lượng quặng cần lấy là:

Quặng nào sau đây có hàm lượng Fe cao nhất?

A là quặng hematit chứa 60% . B là quặng manhetit chứa 69,6% . Trộn tấn A với tấn B thu được 1 tấn quặng C. Từ 1 tấn quặng C điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ : là

Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là

Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần từ 2-5% C trong gang. Loại than đó là:

Quặng hemantit có công thức hóa học là:

Quá trình sản xuất thép từ gang trắng, người ta cho thêm oxi của không khí vào. Vai trò của oxi là

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong dư thu được 0,1568 lít khí C (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là

Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong dung dịch thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch thấy có kết tủa (không tan trong axit mạnh). Loại quặng đó là

Cho các phát biểu sau:

(1) Gang là hợp kim của sắt chứa từ 1 – 3,1% là các nguyên tố C, Si, Mn, S và còn lại là Fe.

(2) Thép là hợp kim của sắt trong đó hàm lượng cacbon chiếm 0,01 – 2%.

(3) Thép được sử dụng trong ngành chế tạo máy và máy bay.

(4) Để luyện thép, người ta oxi hóa gang nóng chảy để loại phần lớn các nguyên tố C, P, Si, Mn, S.

(5) Thép đặc biệt là thép ngoài những nguyên tố có sẵn như thép thường còn thêm các nguyên tố được đưa vào là Cr, Ni, Mo, W, Mn, …

Số phát biểu đúng là

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam magie (Mg) vào dd axit axetic (CH3COOH) 0,2M

1/ Viết PTHH

2/ Tính thể tích khí hiđro (ở đktc) thu được sau phản ứng?

3/ Cần dùng bao nhiêu mililit dd axit axetic cho phản ứng trên?

4/ Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?

Lên men x gam glucozơ (C6H12O6) người ta thu được 2,3 gam rượu etylic (C2H5OH). Tìm giá trị của x, biết hiệu suất quá trình lên men là 75%.

Hoàn thành các PTHH, ghi rõ điều kiện nếu có

1. 2C4H10 + 13O2

2. nCH2=CH2

3. CaC2 + 2H2O →

4. (C17H35COO)3C3H5+ 3KOH →

a/Viết CTCT đầy đủ của các chất có công thức phân tử là C2H6O

b/ Có bao nhiêu gam rượu etylic trong 500 mililit rượu 32o, Drượu = 0,8 g/ml

Bạn đang xem bài viết: Một loại quặng chứa 82% Fe2O3. Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo…. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.