Toán học lớp 10 – kết nối tri thức – Đề thi học kì 2 – Năm học 2022 – 2023 – Đề 1 – Tiết 1
Toán học lớp 10 – kết nối tri thức – Đề thi học kì 2 – Năm học 2022 – 2023 – Đề 1 – Tiết 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2021, 23:49

Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài tập có thực hành máy tính cầm tay Ôn tập chương III Kiểm tra chương III §1.. Bất đẳng thức.[r] (1)PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN – LỚP 10 (Chuẩn) (Áp dụng từ năm học 2008-2009) -Cả năm : 37 tuần, 105 tiết Học kỳ I : 19 tuần, 54 tiết Học kỳ II : 18 tuần, 51 tiết I PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC: Cả năm 123 tiết Học kỳ I 19 tuần 54 tiết Đại số 62 tiết 32 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần cuối x tiết = tiết Học kỳ II 18 tuần 51 tiết 30 tiết 12 tuần đầu x tiết = 24 tiết tuần cuối x tiết = tiết Hình học 43 tiết 22 tiết 13 tuần đầu x tiết = 13 tiết tuần x tiết = tiết tuần cuối x tiết = tiết 21 tiết 12 tuần đầu x tiết = 12 tiết tuần x tiết = tiết tuần cuối x tiết = tiết II PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: ĐẠI SỐ Học kỳ I Chương Chương I Mệnh đề–Tập hợp (9 tiết) Tuần thứ Chương II Hàm số bậc và bậc hai (8 tiết) Chương III Phương trình Hệ phương trình (10 tiết) 10 11 Tiết thứ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mục §1 Mệnh đề Bài tập §2 Tập hợp Bài tập §3 Các phép toán tập hợp Bài tập §4 Các tập hợp số Bài tập §5 Số gần đúng Sai số Bài tập Ôn tập chương I §1 Hàm số Bài tập §2 Hàm số y = ax + b Bài tập §3 Hàm số bậc hai Bài tập Ôn tập chương II Kiểm tra chương I và chương II §1 Đại cương phương trình Bài tập §2 Phương trình quy phương trình bậc nhất, bậc hai Bài tập Lop10.com (2) Chương Chương III Phương trình Hệ phương trình Tuần thứ 11 14 15 Tiết thứ 22 23 24 25 26 27 28 16 29 17 18 19 30 31 32 12 13 Chương IV Bất đẳng thức Bất phương trình Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I (3 tiết) Chương IV Bất đẳng thức Bất phương trình (14tiết) 32 33 34 35 36 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 37 62 20 21 22 23 24 25 Chương V Thống kê (8 tiết) 26 27 28 29 Chương VI Cung và góc lượng giác Công thức lượng giác (9 tiết) Ôn tập và kiểm tra cuối năm (2 tiết) 30 31 Mục Bài tập (tiếp theo) §3 Phương trình và hệ phương trình bậc nhiều ẩn Bài tập (có thực hành máy tính cầm tay) Ôn tập chương III Kiểm tra chương III §1 Bất đẳng thức Bài tập Ôn tập cuối học kỳ I Kiểm tra học kỳ I Học kỳ II §2 Bất phương trình và hệ bất phương trình ẩn Bài tập §3 Dấu nhị thức bậc Bài tập §4 Bất phương trình bậc hai ẩn Bài tập §5 Dấu tam thức bậc hai Bài tập Ôn tập chương IV Kiểm tra chương IV §1 Bảng phân bố tần số và tần suất Bài tập §2 Biểu đồ Bài tập §3 Số trung bình cộng, Số trung vị Mốt Bài tập (có thực hành máy tính cầm tay) §4 Phương sai và độ lệch chuẩn Bài tập (có thực hành máy tính cầm tay) Ôn tập chương V (có thực hành máy tính cầm tay) Kiểm tra chương V §1 Cung và góc lượng giác Bài tập §2 Giá trị lượng giác cung Bài tập §3 Công thức lượng giác Bài tập Ôn tập chương VI Ôn tập cuối năm Kiểm tra cuối năm Lop10.com (3) HÌNH HỌC Học kỳ I Chương Chương I Vectơ (13 tiết) Chương II Tích vô hướng hai vectơ và ứng dụng (12 tiết) Học kỳ I: tiết Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I (3 tiết) Tuần thứ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tuần thứ Chương II 20 Tích vô hướng 21 hai vectơ và ứng 22 dụng 23 (12 tiết) 24 Học kỳ II: tiết 25 26 Chương III: Phương pháp toạ 27 độ mặt 28 phẳng 29 (12 tiết) 30 31 Chương 32 33 Tiết thứ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tiết thứ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Mục §1 Các định nghĩa Câu hỏi và bài tập §2 Tổng và hiệu hai vectơ Câu hỏi và bài tập §3 Tích vectơ với số Bài tập §4 Hệ trục toạ độ Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương I Kiểm tra chương I §1 Giá trị lượng giác góc từ 00 đến 1800 Bài tập §2 Tích vô hướng hai vectơ Câu hỏi và bài tập Ôn tập cuối học kỳ I Kiểm tra học kỳ I Trả bài kiểm tra học kỳ I Học kỳ II Mục §3 Các hệ thức lượng tam giác và giải tam giác Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương II §1 Phương trình đường thẳng Câu hỏi và bài tập Kiểm tra cuối chương II và chương III §2 Phương trình đường tròn Câu hỏi và bài tập §3 Phương trình đường elip Lop10.com (4) 34 Ôn tập và kiểm tra cuối năm (3 tiết) 35 36 37 39 40 41 42 43 Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương III Ôn tập cuối năm Kiểm tra cuối năm Trả bài kiểm tra cuối năm Lop10.com (5)

– Xem thêm –

Xem thêm: Phân phối chương trình môn Toán – lớp 10 (chuẩn),

Bạn đang xem bài viết: Phân phối chương trình môn Toán – lớp 10 (chuẩn). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.