Toán học lớp 8 – Ôn tập chương 1 – Tiết 3
Toán học lớp 8 – Ôn tập chương 1 – Tiết 3

Tài liệu gồm 153 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Họa, tuyển tập phiếu bài tập tuần Toán 8.

Phiếu học tập Toán 8 tuần 01:
+ Đại số 8: Bài 1 + 2: Nhân đơn thức với đa thức – Nhân đa thức với đa thức.
+ Hình học 8: Bài 1 + 2: Tứ giác – Hình thang.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 02:
+ Đại số 8: Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
+ Hình học 8: Bài 3: Hình thang cân.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 03:
+ Đại số 8: Bài 4 + 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
+ Hình học 8: Bài 4.1: Đường trung bình của tam giác.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 04:
+ Đại số 8: Luyện tập những hằng đẳng thức đáng nhớ.
+ Hình học 8: Bài 4.2: Đường trung bình của hình thang.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 05:
+ Đại số 8: Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử (PP nhân tử chung).
+ Hình học 8: Bài 6: Đối xứng trục.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 06:
+ Đại số 8: Bài 7 + 8: Phân tích đa thức thành nhân tử (HĐT + nhóm hạng tử).
+ Hình học 8: Bài 7: Hình bình hành.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 07:
+ Đại số 8: Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
+ Hình học 8: Bài 8: Đối xứng tâm.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 08:
+ Đại số 8: Bài 10 + 11: Chia đơn thức cho đơn thức – Chia đa thức cho đơn thức.
+ Hình học 8: Bài 9: Hình chữ nhật.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 09:
+ Đại số 8: Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
+ Hình học 8: Bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 10:
+ Đại số 8: Ôn tập chương I.
+ Hình học 8: Bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 11:
+ Đại số 8: Bài 1: Phân thức đại số.
+ Hình học 8: Bài 11: Hình thoi.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 12:
+ Đại số 8: Bài 2 + 3: Tính chất cơ bản của phân thức. Rút gọn phân thức.
+ Hình học 8: Bài 12: Hình vuông.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 13:
+ Đại số 8: Bài 4: Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức.
+ Hình học 8: Ôn tập chương Tứ giác.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 14:
+ Đại số 8: Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số.
+ Hình học 8: Bài 1: Đa giác – Đa giác đều.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 15:
+ Đại số 8: Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số.
+ Hình học 8: Bài 2: Diện tích hình chữ nhật.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 16:
+ Đại số 8: Bài 7 + 8: Phép nhân, phép chia các phân thức đại số.
+ Hình học 8: Bài 2: Diện tích tam giác.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 17:
Phiếu học tập Toán 8 tuần 18:
+ Đại số 8: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.
+ Hình học 8: Ôn tập chứng minh hình học.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 19:
+ Đại số 8: Mở đầu về phương trình. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
+ Hình học 8: Diện tích hình thang. Diện tích hình thoi.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 20:
+ Đại số 8: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0.
+ Hình học 8: Diện tích đa giác.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 21:
+ Đại số 8: Phương trình tích.
+ Hình học 8: Định lý Talet trong tam giác, định lý đảo và hệ quả của định lý Talet.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 22:
+ Đại số 8: Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
+ Hình học 8: Tính chất đường phân giác của tam giác.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 23:
+ Đại số 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
+ Hình học 8: Khái niệm hai tam giác đồng dạng.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 24:
+ Đại số 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
+ Hình học 8: Trường hợp đồng dạng thứ nhất: Cạnh – cạnh – cạnh.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 25:
+ Đại số 8: Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Hình học 8: Trường hợp đồng dạng thứ hai: Cạnh – góc – cạnh.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 26:
+ Đại số 8: Kiểm tra chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Hình học 8: Trường hợp đồng dạng thứ ba: Góc – góc.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 27:
+ Hình học 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 28:
+ Hình học 8: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 29:
+ Đại số 8: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Hình học 8: Ôn tập kiểm tra chương III – Tam giác đồng dạng.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 30:
+ Đại số 8: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Hình học 8: Hình hộp chữ nhật.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 31:
+ Đại số 8: Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Hình học 8: Thể tích hình hộp chữ nhật.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 32:
+ Hình học 8: Hình lăng trụ đứng, diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 33:
+ Hình học 8: Hình chóp đều, hình chóp cụt đều. Diện tích xung quanh, thể tích hình chóp đều.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 34: Kiểm tra cuối năm.
Phiếu học tập Toán 8 tuần 35: Kiểm tra cuối năm.

Bạn đang xem bài viết: Phiếu bài tập tuần Toán 8. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.