Giải trình chung quanh dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước
Giải trình chung quanh dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Chiều ngày 29/10/2014, thảo luận về dự án Luật ngân sách Nhà nước và dự án luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi). Tại tổ 17, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Kiên Giang, Bình Phước và Hà Giang. Phát biểu thảo luận, Đại biểu Quốc hội Triệu Thị Nái tham giao vào một số nội dung sau:

Đối với Dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi): Đề nghị Ban soạn thảo cần qui định rõ hơn tính công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ và chính quyền địa phương; gắn với việc công khai, minh bạch thì cần quy định rõ cơ chế, phương pháp, biện pháp tổ chức thực hiện chế định giám sát của cộng đồng dân cử, vì là chế định mới, nếu không quy định cụ thể, rõ ràng thì không thể thực hiện được. Điều 55 dự thảo Luật quy định về ứng trước ngân sách của năm sau, đề nghị xem xét bỏ quy định này, bởi vì việc ứng trước ngân sách của năm sau là rất khó quản lý, ảnh hướng đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước;…
Đối với dự án Luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi): Dự thảo luật quy định nhiệm vụ của kiểm toán viên: về nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán đề nghị thực hiện theo phương án 2 nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán là 5 năm và 7 năm như hiện nay là quá dài.
Về những kết luận, kiến nghị sau kiểm toán cần quy định rõ thời gian khắc phục hậu quả những sai phạm mà kiểm toán đã kết luận, tránh trường hợp kiểm toán xong chỉ ra những sai phạm nhưng không khắc phục sau kiểm toán

Bạn đang xem bài viết: Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Ngân sách (sửa đổi) và dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.