Kế toán quản trị – Chương 1
Kế toán quản trị – Chương 1

SÁCH SCAN – Kế toán quản trị Phần 1 – Kế toán chi phí (PGS. TS. Phạm Văn Dược Cb)

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho tổ chức như hiện nay, thông tin chính xác, kịp thời và thích hợp về các nguồn lực kinh tế và về các mặt hoạt động của tổ chức, có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Cũng chính trong bối cảnh này, KTQT đã trở thành một lĩnh vực không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của một tổ chức, và nhân viên KTQT có vai trò như một nhà tư vấn quản trị nội bộ cho các nhà quản trị tổ chức.

Nhận thức được tầm quan trọng của KTQT trong công tác quản trị tổ chức, Luật Kế toán Việt Nam, ban hành ngày 17/6/2003, đã chính thức đưa ra định nghĩa về KTQT và KTTC. Sau đó, ngày 16/1/2006, Vụ Chế độ Kế toán – Bộ Tài chính đã đưa ra Thông tư hướng dẫn áp dụng KTQT trong doanh nghiệp.

Nhằm trang bị, cập nhận kiến thức về kế toán quản trị phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của những người làm kế toán và sinh viên các trường Đại Học, Cao Đẳng. Khoa Kế toán – Kiểm Toán trường Đại học Công nghiệp TP.HCM phối hợp cùng PGS.TS Phạm Văn Dược (Khoa Kế Toán – Kiểm Toán trường Đại học Kinh Tế TP.HCM) biên soạn giáo trình Kế Toán Quản Trị

Quyển sách được chia thành bảy chương, như sau:

Chương 1: Tổng quan về KTQT

Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)

Chương 4: Dự toán ngân sách

Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý

Chương 6: Định giá bán sản phẩm

Chương 7: Thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn

LINK DOWNLOAD

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho tổ chức như hiện nay, thông tin chính xác, kịp thời và thích hợp về các nguồn lực kinh tế và về các mặt hoạt động của tổ chức, có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Cũng chính trong bối cảnh này, KTQT đã trở thành một lĩnh vực không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của một tổ chức, và nhân viên KTQT có vai trò như một nhà tư vấn quản trị nội bộ cho các nhà quản trị tổ chức.

Nhận thức được tầm quan trọng của KTQT trong công tác quản trị tổ chức, Luật Kế toán Việt Nam, ban hành ngày 17/6/2003, đã chính thức đưa ra định nghĩa về KTQT và KTTC. Sau đó, ngày 16/1/2006, Vụ Chế độ Kế toán – Bộ Tài chính đã đưa ra Thông tư hướng dẫn áp dụng KTQT trong doanh nghiệp.

Nhằm trang bị, cập nhận kiến thức về kế toán quản trị phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của những người làm kế toán và sinh viên các trường Đại Học, Cao Đẳng. Khoa Kế toán – Kiểm Toán trường Đại học Công nghiệp TP.HCM phối hợp cùng PGS.TS Phạm Văn Dược (Khoa Kế Toán – Kiểm Toán trường Đại học Kinh Tế TP.HCM) biên soạn giáo trình Kế Toán Quản Trị

Quyển sách được chia thành bảy chương, như sau:

Chương 1: Tổng quan về KTQT

Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)

Chương 4: Dự toán ngân sách

Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý

Chương 6: Định giá bán sản phẩm

Chương 7: Thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn

LINK DOWNLOAD


M_tả

M_tả

Bạn đang xem bài viết: SÁCH SCAN – Kế toán quản trị Phần 1 – Kế toán chi phí (PGS. TS. Phạm Văn Dược Cb). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.