Ôn tập chương 1 Toán 8 Tập 1 SGK Trang 32 GGT
Ôn tập chương 1 Toán 8 Tập 1 SGK Trang 32 GGT

Bài luyện tập trang 32 | Đại số chương I | Sgk toán 8 tập 1

August 12, 2021

Soạn Giải Toán 8 | SGK Tập 1 & Tập 2

MỤC LỤC

MỤC LỤC SÁCH

Soạn Toán 8 Tập 1

ĐẠI SỐ

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

 • Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
 • Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
 • Luyện tập (Trang 8-9)
 • Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Luyện tập (Trang 12)
 • Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Luyện tập (Trang 16-17)
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • Luyện tập (Trang 25)
 • Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
 • Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
 • Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Luyện tập (Trang 32)
 • Ôn tập chương 1

Chương 2: Phân thức đại số

 • Bài 1: Phân thức đại số
 • Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
 • Bài 3: Rút gọn phân thức
 • Luyện tập (Trang 40 – Tập 1)
 • Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 • Luyện tập (Trang 43-44)
 • Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
 • Luyện tập (Trang 47-48)
 • Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
 • Luyện tập (Trang 50-51)
 • Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
 • Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
 • Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
 • Luyện tập (Trang 58-59)
 • Ôn tập chương 2

HÌNH HỌC

Chương 1: Tứ giác

 • Bài 1: Tứ giác
 • Bài 2: Hình thang
 • Bài 3: Hình thang cân
 • Luyện tập (Trang 75)
 • Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
 • Luyện tập (Trang 80 – Tập 1)
 • Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
 • Luyện tập (Trang 83)
 • Bài 6: Đối xứng trục
 • Luyện tập (Trang 88-89)
 • Bài 7: Hình bình hành
 • Luyện tập (Trang 92-93)
 • Bài 8: Đối xứng tâm
 • Luyện tập (Trang 96)
 • Bài 9: Hình chữ nhật
 • Luyện tập (Trang 99-100)
 • Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 • Luyện tập (Trang 103)
 • Bài 11: Hình thoi
 • Bài 12: Hình vuông
 • Luyện tập (Trang 109)
 • Ôn tập chương 1

Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

 • Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
 • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
 • Luyện tập (Trang 119)
 • Bài 3: Diện tích tam giác
 • Luyện tập (Trang 122-123)
 • Bài 4: Diện tích hình thang
 • Bài 5: Diện tích hình thoi
 • Bài 6: Diện tích đa giác
 • Ôn tập chương 2

Soạn Toán 8 Tập 2

Đại số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Mở đầu về phương trình
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 • Luyện tập (trang 13-14)
 • Bài 4: Phương trình tích
 • Luyện tập (trang 17)
 • Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • Luyện tập (trang 22-23)
 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
 • Luyện tập (trang 31-32)
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • Luyện tập (trang 40)
 • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Luyện tập (trang 48-49)
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Hình học

Chương 3: Tam giác đồng dạng

 • Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
 • Luyện tập (trang 63-64-65)
 • Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Luyện tập (trang 68)
 • Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 • Luyện tập (trang 72)
 • Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • Luyện tập (trang 79-80)
 • Luyện tập (trang 80)
 • Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • Luyện tập (trang 84-85)
 • Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

A – Hình Lăng Trụ Đứng

 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật
 • Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập (trang 104-105)
 • Bài 4: Hình lăng trụ đứng
 • Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Luyện tập (trang 115-116)

B – Hình Chóp Đều

 • Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
 • Bài 9: Thể tích của hình chóp đều
 • Luyện tập (trang 124-125)
 • Ôn tập chương 4
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Bạn đang xem bài viết: Sgk toán 8 tập 1 – Soạn Giải Toán 8. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.