Phong trào cách mạng 1930 – 1931 – Ôn thi THPT môn Lịch sử – [OLM.VN]
Phong trào cách mạng 1930 – 1931 – Ôn thi THPT môn Lịch sử – [OLM.VN]

So sánh Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX với phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

Sau đây là nội dung so sánh giữa Phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX với phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX:

1. Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX

(i) Lãnh đạo: Văn thân, sĩ phu yêu nước.

(ii) Mục tiêu: Chống Pháp, giành độc lập, khôi phục chế độ phong kiến.

(iii) Lực lượng tham gia: Văn thân, sĩ phu yêu nước.

(iv) Hình thức đấu tranh: Chỉ khởi nghĩa vũ trang.

(v) Kết quả, ý nghĩa:

– Gây cho địch nhiều tổn thất, nhưng cuối cùng bị đàn áp và thất bại.

– Là sự tiếp nối phong trào đấu tranh của giai đoạn trước; làm chậm quá trình bình định quân sự và thiết lập bộ máy thống trị của thực dân Pháp.

(vi) Nguyên nhân thất bại:

– Nổ ra trong khi thực dân nhân thất Pháp đã khuất phục được triều đình Huế, biến một bộ phận giai cấp phong kiến thành tay sai.

– Sự bất cập của con đường phong kiến.

– Yếu kém của những sĩ phu, văn thân đứng đầu.

2. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

(i) Lãnh đạo: Những nhà nho yêu nước đang trên con đường tư sản hóa.

(ii) Mục tiêu: Chống Pháp, giành độc lập, hướng theo chế độ tư bản chủ nghĩa. Gắn độc lập dân tộc với việc xây dựng một xã hội tiến bộ hơn.

(iii) Lực lượng tham gia: Nhiều tầng lớp: thợ thuyền, nhà nho, nông tham gia nông dân. dân, nhà buôn, binh lính, học sinh,…

(iv) Hình thức đấu tranh: Phong phú, đa dạng (bạo động, cải cách, đấu tranh mở trường, tuyên truyền, lập hội,…).

(v) Kết quả, ý nghĩa:

– Dấy lên phong trào yêu nước theo khuynh hướng mới, với hình thức đấu . tranh phong phú; có những đóng góp nổi bật về văn hóa.

– Tuy thất bại, phong trào đã thức tỉnh lòng yêu nước của quần chúng nhân dân, đánh dấu bước tiến mới của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam.

(vi) Nguyên nhân thất bại:

– Thực dân Pháp đã ổn định nền thống trị ở Việt Nam- Thiếu một giai cấp tiên tiến có khả năng lãnh đạo cách mạng.

– Khuynh hướng tư sản hạn chế về thời đại, thiếu cơ sở xã hội để phát triển.

Bạn đang xem bài viết: So sánh Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX với phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.