HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO CÁC HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH THEO THÔNG TƯ SỐ 88/2021/TT-BTC
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO CÁC HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH THEO THÔNG TƯ SỐ 88/2021/TT-BTC

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bằng, Trưởng phòng Quản lý chế độ huấn luyện (Cục Tài chính) thì các lớp tập huấn về chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp đã tập trung vào 4 chuyên đề: Tổng quan về chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp trong BQP; hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu; hệ thống chứng từ kế toán và sổ kế toán; hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán. So với chế độ kế toán trước đây, chế độ kế toán có những thay đổi căn bản về hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán phải hạch toán nhiều bút toán đồng thời hơn so với trước đây như: Hạch toán đồng thời chi phí với doanh thu; kế toán tài chính (trong bảng) đồng thời với kế toán phục vụ quyết toán kinh phí (ngoài bảng)… Sự thay đổi này một mặt phù hợp với các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp của Bộ Tài chính, mặt khác còn phù hợp với đặc thù của công tác quản lý tài chính, tài sản của BQP.

left
center
right
del
Cán bộ, nhân viên Ban Tài chính Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công) trao đổi nghiệp vụ sử dụng phần mềm kế toán mới.

Thời điểm áp dụng chế độ kế toán mới bắt đầu từ đầu năm 2019. Vì vậy, để các đơn vị dự toán trong toàn quân kịp thời thực hiện những nội dung mới, Cục Tài chính đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán dự toán cho các cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính sử dụng thành thạo, vận hành linh hoạt trước khi áp dụng.

Để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tài chính, học viên các lớp tập huấn thuộc các đơn vị dự toán cấp 3, cấp 4 được hướng dẫn sử dụng trực tiếp phần mềm kế toán trên máy tính để thực hiện các nội dung khai báo các danh mục, thao tác những nghiệp vụ kế toán đầu năm, nhập chứng từ kế toán và các nghiệp vụ phát sinh trong năm, lập chứng từ ghi sổ, xem đối chiếu báo cáo… Quá trình thực hành, học viên được làm các bài tập hạch toán một số nghiệp vụ mẫu trên chương trình phần mềm kế toán mới để làm quen với phương pháp hạch toán, định khoản.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Thanh Bình, Trưởng phòng Tin học-Thống kê (Cục Tài chính) thông tin: Cục Tài chính và cán bộ một số đơn vị trong quân đội đã phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học-Thống kê tài chính của Bộ Tài chính xây dựng phần mềm kế toán dự toán phù hợp công tác quản lý tài chính, tài sản trong quân đội. Sau các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán cần tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, sử dụng thành thạo các nội dung trên phần mềm kế toán mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: PHẠM VĂN BẰNG

Bạn đang xem bài viết: Thống nhất phần mềm kế toán mới. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.