Tiếng Anh 8 Unit 2: Project

Tiếng Anh Lớp 8: UNIT 2 – LIFE IN THE COUNTRYSIDE | SGK 2018
Tiếng Anh Lớp 8: UNIT 2 – LIFE IN THE COUNTRYSIDE | SGK 2018

Tiếng Anh 8 Unit 2: Project Soạn Anh 8 trang 25

Giải Tiếng Anh 8 Unit 2 Project là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 25 bài Life in the countryside được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Soạn Project trang 25 Unit 2 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 2 Lớp 8: Project, mời các bạn cùng tải tại đây. Ngoài ra các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh về sự thay đổi của làng quê.

Tiếng Anh 8 Unit 2 Project

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of: ( Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người. Lần lượt vẽ một nhóm bức hình về một nơi mà bạn muốn đến sống ở miền quê. Sau đó lập danh sách:)

1. the things you have in your picture (những điều mà bạn có trong bức tranh)

2. the activities you can do there (những hoạt động mà bạn có thể làm ở đó)

Đáp án:

Gợi ý 1

Our place in the countryside has a wooden house. The house is near the river and the mountain. There is a boat on the river. There is also a field of wild flowers nearby. There is also a vegetable’s field in front of the mountain.

We will walk along the river and swim in the river. We will go boating on the river. In the morning we will go picking the wild flowers.

Dịch bài:

Nơi của chúng tôi ở miền quê có một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gần sông và cả núi. Có một chiếc thuyền ở trên sông. Cũng có một cánh đồng hoa dại gần đó. Cũng có một ruộng rau ở đằng trước núi.

Chúng tôi sẽ đi bộ dọc bờ sông và bơi ở sông. Chúng tôi sẽ di thuyền trên sông. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi hái hoa dại.

Gợi ý 2

My village is, it’s changing and becoming more modern day by day. In the past, my hometown was very poor, everyone went to work all day to have money to spend for their lives. But today, things have grown, there are textile factories. People like to work from home through technology. Children are focused on learning more. But it also had a bad thing, land was used to build buildings. Children lose their play space. I hope my village will flourish but not harm the people.

Tiếng Việt

Làng tôi đang thay đổi và trở nên hiện đại hơn từng ngày. Ngày xưa quê tôi nghèo lắm, ai cũng đi làm cả ngày để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng ngày nay, mọi thứ đã phát triển, có những nhà máy dệt. Mọi người thích làm việc tại nhà thông qua công nghệ. Trẻ tập trung vào việc học hơn. Nhưng nó cũng có một điều tồi tệ, đất được sử dụng để xây dựng các tòa nhà. Trẻ em mất không gian vui chơi. Mong làng mình hưng thịnh nhưng không hại dân.

Gợi ý 3

We want to live in a cottage house near the river. Behind the house, there is a hill. There is a big garden next to the house. We plant a lot of trees, vegetables and flowers. There is a boat on the river. We can catch fish in the morning. In the afternoon, we can water the garden, go swimming in the river and go trekking on the hill.

Dịch nghĩa

Chúng tôi muốn sống trong một ngôi nhà tranh gần sông. Sau nhà, có một ngọn đồi. Có một khu vườn lớn bên cạnh ngôi nhà. Chúng tôi trồng rất nhiều cây xanh, rau và hoa. Có một chiếc thuyền trên sông. Chúng ta có thể bắt cá vào buổi sáng. Vào buổi chiều, chúng tôi có thể tưới vườn, bơi lội trên sông và đi bộ trên đồi.

  • Lượt tải: 48
  • Lượt xem: 2.302
  • Dung lượng: 174,6 KB

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh 8 Unit 2: Project. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts