Vi sinh vật – Sinh học 10 – OLM.VN
Vi sinh vật – Sinh học 10 – OLM.VN

Mục lục bài viết

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và lãnh đạo. Tuy nhiên có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về tổ chức cơ sở Đoàn, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức cơ sở đoàn.

1. Tổ chức cơ sở đoàn là gì?

Tổ chức cơ sở Đoàn gồm đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở. Là nền tảng của Đoàn được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân. Tổ chức cơ sở đoàn có thể trực thuộc đoàn cấp huyện, đoàn cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc thù của tính đơn vị.

2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn có nhiệm vụ chính là đại diện cho các đoàn viên và cán bộ Đoàn trong cùng cơ sở để phối hợp tổ chức và thực hiện các hoạt động của Đoàn cũng như chăm lo cuộc sống tinh thần và vật chất của các đoàn viên trong cơ sở.

Các nhiệm vụ chính của cơ sở đoàn:

– Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên nhi. Nhiệm vụ này cho thấy sự gắn bó giữa các đoàn viên với tổ chức Đoàn. Điều đó tạo điều kiện đáp ứng các nhu cầu chính đáng cho đoàn viên để họ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Việc chăm lo phải đảm bảo sự bình đẳng, công bằng giữa các đoàn viên. Tổ chức đoàn cơ sở khuyến khích và bảo vệ các mặt tốt của đoàn viên, đồng thời loại trừ những mặt tiêu cực nhằm bảo vệ sự phát triển tốt đẹp về tinh thần cho đoàn viên. Từ nhiệm vụ này, tổ chức đoàn cơ sở tạo nên một khối đoàn kết giữa các đoàn viên và góp phần xây dựng gắn bó của đoàn viên với tổ chức Đoàn.

– Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị. Phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện đoàn viên để cho các đoàn viên luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Phối hợp với chính quyền các đoàn thể và các tổ chức kinh tế xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng đoàn, tích cực xây dựng cơ sở đoàn, hội, đội ở địa bàn dân cư. Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và chính quyền.

3. Cơ cấu tổ chức cơ sở đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn bao gồm: đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập đoàn cơ sở.

Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn: là hạt nhân nòng cốt, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Đơn vị có ba đoàn viên trở lên thành lập Chi Đoàn. Nếu chưa đủ 3 Đoàn viên thì đoàn viên cấp trên giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở đoàn thích hợp. Chi đoàn có thể thành lập các phân Đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn có các chức danh quan trọng như: bí thư đoàn, cơ sở Ủy viên ban chấp hành đoàn, cơ sở tổ trưởng, tổ đội, tổ trưởng, tổ tiên tiến, tổ trưởng… tất cả các chức danh này đều được bầu cử bởi các đoàn viên trong cơ sở.

4. Quyền hạn của tổ chức cơ sở đoàn

– Kết nạp đoàn viên mới, quản lý Đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng. Kết nạp, giới thiệu cán bộ đoàn viên vào quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế xã hội.

– Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng hợp pháp của tuổi trẻ. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, tạo môi trường điều kiện thuận lợi trong công tác thanh niên.

– Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn, được sử dụng con dấu hợp pháp.

5. Vai trò của cơ sở đoàn

– Đại diện cho các đoàn viên và cán bộ Đoàn tại một cơ sở. Tổ chức cơ sở đoàn đại diện cho các đoàn viên và cán bộ Đoàn. Tại mỗi cơ sở phối hợp tổ chức và thực hiện các hoạt động của Đoàn.

– Tuyên truyền, giáo dục cơ sở đoàn, tuyên truyền giáo dục các thanh niên về các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các giá trị văn hóa đạo đức, phẩm chất công dân, nhân đạo, tình người, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phát triển bản thân

– Động viên và hướng dẫn cơ sở đoàn và hướng dẫn các thanh niên tham gia các hoạt động đóng góp ý kiến, kiến nghị và phản ánh kiến nghị của thanh niên giúp thanh niên rèn luyện năng lực kỹ năng phát triển bản thân.

– Tổ chức quản lý: cơ sở đoàn tổ chức và quản lý các hoạt động của thanh niên trong địa phương, hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động xã hội, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí.

– Tuyển chọn và đào tạo phát triển cán bộ cơ sở đoàn: tuyển chọn đào tạo và phát triển cán bộ giúp cán bộ có đủ năng lực kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

– Liên kết hợp tác: cơ sở đoàn liên kết hợp tác với các tổ chức đơn vị trong địa phương, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các đòn câu lạc bộ thanh niên khác để phát triển hoạt động.

– Tổ chức có hoạt động thể thao, văn hóa, giáo dục, tình nguyện, hướng nghiệp, đào tạo, tập huấn, đào tạo giáo dục chính trị

– Hướng dẫn và giúp đỡ các đoàn viên trẻ trong việc tham gia các hoạt động của Đoàn.

– Xây dựng và phát triển Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại cơ sở.

6. Những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn cấp cơ sở

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Để tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho các đoàn viên, thanh niên, các tổ chức đoàn cấp cơ sở cần thực hiện một số giải pháp:

– Xây dựng kế hoạch công tác rõ ràng: kế hoạch công tác là bước quan trọng đầu tiên để đảm bảo sự thành công của đoàn cấp cơ sở kế hoạch phải được thiết kế rõ ràng cụ thể và đáp ứng được mục tiêu của đoàn

– Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, các thành viên trong đoàn phải biết rõ nhiệm vụ của mình và trách nhiệm của mình để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ tránh tình trạng trùng lặp và bỏ sót công việc.

– Tăng cường giao tiếp và trao đổi thông tin: đảm bảo mọi thành viên trong đoàn được cập nhật thông tin mới nhất về nhiệm vụ của Đoàn và tình hình hiện tại của hoạt động

– Đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ: chỉ khi các thành viên đoàn được chuẩn bị tốt và đầy đủ công việc mới có thể được hoàn thành một cách hiệu quả. Vì vậy hãy đảm bảo rằng các thành viên đoàn phải được cung cấp đầy đủ thông tin và trang thiết bị cần thiết để thực hiện công việc

– Tập trung vào mục tiêu: đoàn cấp cơ sở phải có mục tiêu chung rõ ràng và các thành viên phải tập trung vào mục tiêu đó để đảm bảo thành công của hoạt động

– Tôn trọng và thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng: đoàn cấp cơ sở là đại diện của cộng đồng. Vì vậy các thành viên phải tôn trọng và thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng bằng cách làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và giữ vệ sinh môi trường

– Tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn để có thể đáp ứng được yêu cầu và thách thức của công việc các thành viên trong đoàn cần phải liên tục nâng cao trình độ chuyên môn và tích cực học tập

– Tổ chức đoàn cấp cơ sở phải làm tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối mới của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tiếp tục giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên hướng tới những phẩm chất tốt đẹp của người lao động

Trên đây là một số thông tin về tổ chức cơ sở đoàn luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Hy vọng đó là những thông tin hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

Bạn đang xem bài viết: Tổ chức cơ sở của đoàn là gì? Nhiệm vụ và gồm những đơn vị nào?. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.