Tóm tắt công thức Xác suất thống kê

XÁC SUẤT – TOÁN 11 – Thầy Nguyễn Công Chính
XÁC SUẤT – TOÁN 11 – Thầy Nguyễn Công Chính

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to Premium to unlock it.

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to Premium to unlock it.

Tóm tắt công thức Xác suất thống kê

University: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Course: Xác suất thống kê (MI2020)

This is a preview

Do you want full access? Go Premium and unlock all 16 pages

  • Access to all documents

  • Get Unlimited Downloads

  • Improve your grades

Already Premium?

– 1 – Tóm tắt công thức

– 1 – XSTK

Tóm tắt công thức Xác Suất – Thống Kê

I. Phần Xác Suất

1. Xác suất cổ điển

Công thức cộng xác suất: P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).

A1, A2,…, An xung khắc từng đôi

P(A1+A2+…+An)=P(A1)+P(A2)+…+P(An).

Ta có

o A, B xung khắc

P(A+B)=P(A)+P(B).

o A, B, C xung khắc từng đôi

P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C).

o

( ) 1 ( )

P A P A

.

Công thức xác suất có điều kiện:

( )

( / )

( )

P AB

P A B

P B

,

( )

( / )

( )

P AB

P B A

P A

.

Công thức nhân xác suất: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B).

A1, A2,…, An độc lập với nhau

P(A1.A2.….An)=P(A1).P(A2).….P( An).

Ta có

o A, B độc lập

P(AB)=P(A).P(B).

o A, B, C độc lập với nhau

P(A.B.C)=P(A).P(B).P(C).

Công thức Bernoulli: ( ; ; )

k k n k

n

B k n p C p q

, với p=P(A): xác suất để biến cố A

xảy ra ở mỗi phép thử và q=1-p.

Công thức xác suất đầy đủ – Công thức Bayes

o Hệ biến cố gồm n phần tử A1, A2,…, An được gọi là một phép phân

hoạch của

1 2

. ; , 1,

i j

n

A A i j i j n

A A A

o Công thức xác suất đầy đủ:

1 1 2 2

1

( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) … ( ). ( / )

n

i i n n

i

P B P A P B A P A P B A P A P B A P A P B A

o Công thức Bayes:

( ). ( / )

( / ) ( )

i i

i

P A P B A

P A B P B

với 1 1 2 2

( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) … ( ). ( / )

n n

P B P A P B A P A P B A P A P B A

2. Biến ngẫu nhiên

a. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Luật phân phối xác suất

với

( ), 1, .

i i

p P X x i n

Ta có:

1

1

n

i

i

p

f(

{a f(X) b}=

i

i

a x b

P p

X x1 x2 … xn

P p1 p2 … pn

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Bạn đang xem bài viết: Tóm tắt công thức Xác suất thống kê. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts