Tổng hợp đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5

Tổng hợp đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 5 có đáp án đi cùng. Hi vọng thông qua việc ôn luyện với các đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng.

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5

Các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 0.6 hour = ………….. minutes.

Question 2: 12 hours 24 minutes x 2 = …………. hours.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 3: 51 hours = ………… days.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4: 5 minutes 27 seconds : 3 = ………. seconds.

Question 5: How fast is Anna going if she runs 8 miles in the park in only 2 hours?

Question 6: How fast is Jack going if the train he is on travels 20 miles in just 6 minutes?

Question 7: How far will Mary travel if she rides her motorbike for 24 minutes at a speed of 75 miles/hour?

Question 8: Yesterday Peter roller skated for 2.5 hours at a speed of 6 km/h. How many kilometers did he skate?

Question 9: The area of a rectangle ABCD is 56cm2. Given a random point E inside of ABCD. Find the total area of triangles AED and BEC.

Question 10: The distance between 2 trees is 300 meters. It will take a bird 30 seconds to fly between these 2 trees. How fast is the bird in kilometer per hour?

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1: Which of following is correct?

a. 100 + 64 = 104 + 60

b. 100 + 64 = 140 + 6

c. 100 + 64 = 106 + 40

d. 100 + 64 = 10 + 64

Question 2: Write as a decimal.

The result is ………

a. 23,05 b. 23,0005 c. 23,005 d. 235

Question 3: Find the value of x such that x + 3/7 = 26/21

a. 7/21 b. 23/21 c. 23/14 d. 17/21

Question 4: Calculate: 23,61 x 4,23 = ………

a. 9987,03 b. 92,1403 c. 99,8703 d. 9214,03

Question 5: This shape is made of several small cubes. Find the surface area of the shape, if each side of small cube is 2cm long.

Question 8: What is the difference between the sum of the first 2016 even natural numbersand the first 2016 odd natural numbers?

a. 4031 b. 2016 c. 4030 d. 2015

Question 9: Jack buys sofas from a wholesale market for $3750, and then he sells all of them at a loss of 4%. How much money did he sell each sofa for?

a. $3900 b. $156 c. $3600 d. $144

Question 10: A square picture was cut along the lines into 9 pieces. Which of the following shapes below was missing piece?

Exam number 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36

Question 2: 24,8

Question 3: 2,125

Question 4: 109

Question 5: 4

Question 6: 200

Question 7: 30

Question 8: 15

Question 9: 28

Question 10: 36

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1: a

Question 2: a

Question 3: d

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: a

Question 7: a

Question 8: b

Question 9: d

Question 10: c

Exam number 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(3) < (10) < (9) < (7) < (6) < (4) < (2) < (1) < (5) < (8)

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tổng hợp đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang xem bài viết: Tổng hợp đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.