This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to Premium to unlock it.

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to Premium to unlock it.

Tổng hợp kiến thức Toán Cao Cấp (AAAclass)

University: Trường Đại học Ngoại thương

Course: Toán cao cấp

799 Documents

Students shared 799 documents in this course

This is a preview

Do you want full access? Go Premium and unlock all 64 pages

  • Access to all documents

  • Get Unlimited Downloads

  • Improve your grades

Already Premium?

1

TOÁN CAO CẤP

CHƯƠNG I. MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH và ĐẠI SỐ MA TRẬN

I.1. MA TRẬN

1. KHÁI NIỆM

a) Ma trận cấp

m n

: là một bảng gồm

mn

số

ij

a

được sắp xếp thành

m

dòng

n

cột dưới dạng

11 12 1

21 22 2

1 2

… … … …

n

n

m m mn

a a a

a a a

A

a a a

ij

a

là phần tử ở dòng

i

và cột

j

của ma trận

A

;

i

là chỉ số dòng,

j

là chỉ số cột

của phần tử

ij

a

đó.

Ví dụ 1.

1 2 3

456

A

là ma trận cấp

2 3

, trong ma trận này ta có phần tử

13 21

3, 4

a a

.

Người ta thường viết tắt ma trận ở dạng ij

m n

A a

.

b) Ma trận vuông: là ma trận có số dòng

m

bằng số cột

n

, khi đó thay vì nói ma

trận cấp

n n

ta chỉ nói đó là ma trận vuông cấp

n

.

Ví dụ 2.

1 3

5 7

B

là ma trận vuông cấp hai.

Trong ma trận vuông cấp

n

, người ta gọi các phần tử 11 22

, ,…,

nn

a a a

là các phần

tử thuộc đường chéo chính của ma trận.

c) Ma trận đơn vị: là ma trận vuông có tất cả các phần tử thuộc đường chéo chính

đều bằng 1, các phần tử còn lại đều bằng 0,kí hiệu là

n

I

.

Ví dụ 3. 2 3

1 0 0

1 0

, 0 1 0

0 1

0 0 1

I I

là các ma trận đơn vị cấp 2, cấp 3

d) Ma trận tam giác: là ma trận vuông có tất cả các phần tử nằm phía dưới, hoặc phía

trên đường chéo chính đều bằng 0.

Ví dụ 4.

1 0 0 0

1 2 3

2 3 0 0

0 4 5 ,

4 5 6 0

0 0 6

7 8 9 10

C D

là các ma trận tam giác.

Table of Contents

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to read the whole document.

1 out of 64

Bạn đang xem bài viết: Tổng hợp kiến thức Toán Cao Cấp (AAAclass). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.