Trắc nghiệm vật lý 11 chương 6 có đáp án là tài liệu tổng hợp các câu hỏi lý thuyết cũng như bài tập thuộc chương 6 vật lý 11 khá đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu, đóng góp một phần trong hàng ngàn câu hỏi trắc nghiệm có thể ra trong kỳ thi quan trọng THPT Quốc gia. Đây là những kiến thức cốt lõi, đặc trưng, khái quát khá toàn diện về chương 6.

Trắc nghiệm vật lý 11 chương 6 có đáp án

Câu 1: Biết công thoát của kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện là
A. 0,50 μm. B. 0,26 μm. C. 0,30 μm. D. 0,35 μm.

Câu 2: Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10^-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10^-19 J . Giới hạn quang điện?

A. 0,33 μm. B. 0,22 μm. C. 0,66. 10^-19μm. D. 0,66 μm.

Câu 3: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng

A. 4,97.10^-31J B. 4,97.10^-19J C. 2,49.10^-19J D. 2,49.10^-31J

Câu 4: Biết công thoát của kim loại là 3,74 eV. Giới hạn quang điện là

A. 0,532μm. B. 0,232μm. C. 0,332μm. D. 0,35 μm.

Câu 5: Công thóat êlectron ra khỏi một kim lọai 3,6.10^-19J, hằng số Plăng h = 6,625.10^-34J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Chiếu chùm sáng có bước sóng 0,3μm vào kim loại trên. Tính vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là

A. 8,15.10^5m/s B. 9,42.10^5m/s C. 2,18.10^5m/s D. 4,84.10^6m/s

Câu 7: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10^-19 C và c = 3.10^8m/s. Năng lượng phôtôn này

A. 1,21 eV B. 11,2 eV. C. 12,1 eV. D. 121 eV.

Câu 9: Khi chiếu hai ánh sáng có tần số f1 = 1015Hz và f2 = 1,5.1015Hz vào một kim loại làm catốt của một tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số giữa các động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là bằng 3. Tần số giới hạn của kim loại đó là

A. f0 = 1015Hz. B. f0 = 1,5.1015Hz.
C. f0 = 5.1015Hz. D. f0 = 7,5.1014Hz.

Câu 10: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 4f vào cùng một catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Giá trị k bằng
A.10

B. 4

C.6

D. 8

Câu 11: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f1 và f2 vào catốt của một tế bào quang điện, sau đó dùng các hiệu điện thế hãm có độ lớn lần lượt là U1 và U2 để triệt tiêu các dòng quang điện. Hằng số Plăng có thể tính từ biểu thức nào trong các biểu thức sau

Bài tập kiểm tra chương 6 vật lý

Câu 101: Một đèn laze có công suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7m. Số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là:
A. 3,52.10^19

B. 3,52.10^20

C. 3,52.10^18

D. 3,52.10^16

Câu 102: Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một ánh sáng có bước sóng 600nm từ một nguồn sáng có công suất 2mW. Biết cứ 1000 hạt phôtôn tới đập vào catôt thì có 2 electron bật ra, cường độ dòng quang điện bão hòa bằng

A. 1,93.10^-6A. B. 0,193.10^-6A. C. 19,3mA. D. 1,93mA.

Câu 103: Chiếu chùm ánh sáng có công suất 3W, bước sóng 0,35μm vào catôt của tế bào quang điện có công thoát electron 2,48eV thì đo được cường độ dòng quang điện bão hoà là 0,02A. Hiệu suất lượng tử bằng
A. 0,2366%. B. 2,366%. C. 3,258%. D. 2,538%.

Câu 104: Một tế bào quang điện có catôt được làm bằng asen. Chiếu vào catôt chùm bức xạ điện từ có bước sóng 0,2m và nối tế bào quang điện với nguồn điện một chiều. Mỗi giây catôt nhận được năng lượng của chùm sáng là 3mJ, thì cường độ dòng quang điện bão hòa là 4,5.10-6A. Hiệu suất lượng tử là
A. 9,4%. B. 0,094%. C. 0,94%. D. 0,186%.

Câu 105: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng Xeđi được chiếu bởi bức xạ có λ=0,3975μm. Cho cường độ dòng quang điện bão hòa 2μA và hiệu suất quang điện: H = 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là
A. 1,5.1015photon B. 2.1015photon C. 2,5.1015photon D. 5.1015photon

Câu 111: Trong 10 giây, số electron đến được anôt của tế bào quang điện là 3.1016 và hiệu suất lượng tử là 40%. Tìm số phôtôn đập vào catôt trong 1phút?
A. 45.10^6 phôtôn. B. 4,5.10^6 phôtôn C. 45.10^16 phôtôn D. 4,5.10^16 phôtôn

Đáp án trắc nghiệm vật lý 11 chương 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D B C A A C D D A

Cảm ơn các em đã xem và tải xuống tài liệu trắc nghiệm vật lý 11 chương 6 có đáp án, bô tài liệu này sẽ giúp em hiểu kỹ hơn về chương 6, làm bài tập một cách thuần thục, tiết kiệm thời gian làm bài, nâng cao kỹ năng làm bài, biết cách vận dụng vào các bài tập nâng cao. Chúc các em học tốt nhé.

Bạn đang xem bài viết: Trắc nghiệm vật lý 11 chương 6 có đáp án chi tiết nhất. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.