Hướng dẫn giải các dạng bài toán lớp 5 Violympic cấp thành phố p

Loading in … 3

1 of 24

Top clipped slide

Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các năm

Oct. 24, 2016•0 likes•8,019 views

Report

Education

Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc từ 2010-2011 đến 2015-2016. Đây là một tài liệu vô cùng quý giá dành cho thầy cô và các em.
Tải về tài liệu theo đường link sau:
http://ihoc.me/tuyen-tap-de-thi-violympic-toan-5-vong-19-toan-quoc/

Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các năm

Violympic Toán 5, vòng 19.
VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 19 CẤP TOÀN QUỐC
Năm học 2010 – 2011
Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần :
Bài 2: Vượt chướng ngại vật :
1/ Tính : 102 – 100 + 98 – 96 + ….. + 6 – 4 + 2 = ……..
2/ Tính : 0,45 x 1230 + 0,9 x 4567 x 5 + 15 x 5310 x 0,3 = ………….
3/ Viết số tự nhiên nhỏ nhất mà tích các chữ số của nó bằng 360. Số đó là : …….
4/ Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà số đó cùng chia hết cho 2 ; 5 và 9. Số đó là :
………
5/ Khi chia 623 cho một số tự nhiên ta được thương là 12 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Số
tự nhiên cần tìm là : …………….
6/ Tìm một phân số bằng
5
6
biết rằng khi bớt ở tử số đi 8 đơn vị và giữ nguyên mẫu số của phân số
đó ta được phân số mới bằng
3
4
. Phân số cần tìm là : …………
7/ Cho phân số
59
91
. Khi cộng thêm vào tử số và bớt đi ở mẫu số với cùng một số tự nhiên ta được
phân số mới bằng
3
2
. Số tự nhiên đó là : ……….
8/ Cho HCN ABCD, trên CD lấy điểm M, nối B với M. Lấy điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BM.
Nối A với I. Trên đoạn thẳng AI lấy điểm N sao cho AN bằng
2
3
AI. Nối M với N. Tính diện tích HCN
ABCD, biết diện tích hình tam giác MNI bằng 15cm 2
. Diện tích HCN ABCD là : …………….cm 2
9/ Hình tứ giác MNPQ có hai đường chéo MP và NQ cắt nhau tại O. Biết diện tích các hình tam giác
MNO; NPO; OPQ lần lượt là : 670cm 2
; 2010cm 2
; 2070cm 2
. Diện tích tứ giác MNPQ là : ……….cm
2

Violympic Toán 5, vòng 19.
10/ Số tiền mua 2m vải đỏ và 1m vải hoa bằng số tiền mua 10m vải xanh. Số tiền mua 1m vải hoa
bằng 4m vải xanh và 1m vải đỏ. Hỏi số tiền mua 1m vải hoa có thể mua được …….m vải xanh.
11/ Trong một hộp có 8 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh và 16 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp, cần phải
lấy ít nhất ……….viên bi để chắc chắn có cả bi xanh, bi đỏ, bi vàng.
12/ Hai đội đồng diễn có tất cả 270 người. Tính số người của đội thứ nhất, biết nếu chuyển 25% số
người của đội thứ nhất sang đội thứ hai thì lúc này số người của đội thứ hai bằng 80% số người
của đội thứ nhất. Đội thứ nhất có : ………….người.
Bài 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập
phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: (2012 × 2012 – 2011 × 2011) × (278 × 38 – 76 × 139) =
Câu 2: Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau mà các chữ số của mỗi số đó đều là chữ số chẵn?
Trả lời:Có số thỏa mãn đầu bài.
Câu 3: Tìm y biết:
3
5
+
2
5
× y =
77077
55055
Trả lời: y =
Câu 4: Lúc 7 giờ 30 phút một xe máy xuất phát từ A với vận tốc 30km/giờ. Sau khi xe máy đi được
30 phút, một ô tô cũng xuất phát từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 45km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe
máy lúc mấy giờ?
Trả lời: Ô tô đuổi kịp xe máy lúc giờ.
Câu 5: Trên một mảnh đất hình vuông người ta đào một cái ao hình vuông. Sau khi đào ao thì diện
tích phần đất còn lại là 1536 . Biết cạnh của ao bé hơn cạnh mảnh đất là 32m. Tính chu vi của
mảnh đất đó.
Trả lời: Chu vi của mảnh đất là m.
Câu 6: Tìm một số tự nhiên, biết nếu xóa hai chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số
phải tìm 1992 đơn vị. Trả lời:Số tự nhiên cần tìm là .
Câu 7: Tìm một số có hai chữ số sao cho khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái và chữ số 3 vào bên
phải số đó ta được số mới, chia số mới cho số cần tìm được thương là 31 dư 37. Trả lời:Số cần
tìm là .
Câu 8: Cho hình vẽ:
Biết ABCD và DEGH đều là hình vuông,chu vi hình vuông
DEGH là 64cm, chu vi hình vuông ABCD là: 80cm.Tính diện tích hình tam giác BEH.
Trả lời:Diện tích hình tam giác BEH là .
Câu 9: Tuổi con hiện nay bằng
1
4
tuổi mẹ trước đây 8 năm.Tính tuổi mẹ hiện nay biết rằng tuổi con
sau 8 năm nữa bằng
2
5
tuổi mẹ hiện nay. Tuổi mẹ hiện nay là tuổi.
Câu 10: Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân là 248,5. Khi lấy số tự nhiên trừ đi số thập
phân, một bạn quên viết chữ số 0 tận cùng của số tự nhiên nên kết quả là 4,5. Tìm số thập phân

Violympic Toán 5, vòng 19.
đó.
Trả lời:Số thập phân đó là .
VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 19 CẤP TOÀN QUỐC
Năm học 2011 – 2012
Bài 1 : Chọn các giá trị bằng nhau

Violympic Toán 5, vòng 19.
BÀI THI SỐ 3:
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập
phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số mà mỗi số đó khi chia cho 5 đều dư 1.
Trả lời: Tổng các số đó là .
Câu 2:
Cho số A = 12345…20112012 (A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2012). Hỏi số A có
bao nhiêu chữ số?
Trả lời: Số A có chữ số.
Câu 3:
Từ các chữ số 0 ; 1; 2 ; 6 ; 9 hãy viết số bé nhất có 4 chữ số khác nhau, chia hết cho 3 nhưng
không chia hết cho 9.
Trả lời: Số đó là .
Câu 4:
Cắt một miếng bìa hình vuông thành hai miếng bìa hình chữ nhật. Biết tổng chu vi hai miếng bìa
hình chữ nhật đó là 192cm và hiệu chu vi hai miếng bìa hình chữ nhật đó là 16cm. Tính diện tích
miếng bìa hình chữ nhật lớn.
Trả lời: Diện tích miếng bìa hình chữ nhật lớn là .
Câu 5:
T =
Trả lời: T =
Câu 6:
Lúc 7 giờ một xe máy và một xe ô tô khách cùng xuất phát đi từ A đến B. Vận tốc của xe máy là
36km/giờ ; vận tốc của xe ô tô khách là 54km/giờ. Sau 30 phút một xe ô tô con cũng xuất phát từ A
đi cùng đường để đến B. Biết đúng lúc 9 giờ, trên đường đi xe ô tô con ở chính giữa xe máy và xe ô
tô khách. Tính vận tốc xe ô tô con.
Trả lời: Vận tốc xe ô tô con là km/giờ.
Câu 7:
Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 7 giờ 12 phút bể đầy. Nếu chỉ
mở vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ rồi sau đó chỉ mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 8 giờ nữa thì bể sẽ
đầy. Hỏi nếu bể không có nước, chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy?
Trả lời: Nếu bể không có nước, chỉ mở vòi thứ hai thì sau giờ bể đầy.
Câu 8:
Tính K + 2011, biết:

Violympic Toán 5, vòng 19.
K =
Trả lời: K + 2011 =
Câu 9:
Có hai kho thóc A và B. Biết số thóc trong kho A bằng 150% số thóc trongkho B. Nếu chuyển
4500kg thóc từ kho A sang kho B thì lúc này số thóc trong kho A bằng 87,5% số thóc trong kho B.
Tính tổng số thóc trong hai kho.
Trả lời: Tổng số thóc trong hai kho là kg.
Câu 10:
Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB; BC; CD; DA lần lượt lấy 4 điểmM; N; P;Q sao cho AM=
AB; BN= BC;CP= CD và DQ= DA. AN cắt BP và DM tại G và K; CQ cắt BP và DM tại H và I.
Tính diện tích tứ giác GHIK biết diện tích hình vuông ABCD bằng 900 .
Trả lời: Diện tích tứ giác GHIK là .
VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 19 CẤP TOÀN QUỐC
Năm học 2012 – 2013
BÀI THI SỐ 1: Chọn các cặp ô có giá trị bằng nhau

Violympic Toán 5, vòng 19.
BÀI THI SỐ 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải
viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập
phân)
Câu 1: Cho một hình thang có trung bình cộng độ dài hai đáy là 30cm. Tính diện tích hình thang đó
biết chiều cao bằng 40% tổng độ dài hai đáy.
Trả lời: Diện tích hình thang đó là .
Câu 2: Hãy cho biết số dư của phép chia 111,816 : 8,9 là bao nhiêu, nếu lấy thương là số thập
phân có 2 chữ số ở phần thập phân?
Trả lời: Nếu lấy thương là số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân thì số dư
là .
Câu 3: Tìm số tự nhiên a biết:
20
15
a
12
=
Trả lời : a =
Câu 4: Tìm số b78a biết số đó đồng thời chia hết cho 2 ; 3; 5 và 9.
Trả lời: Số đó là
Câu 5: Một cửa hàng bán bánh kẹo nhập về 360 thùng bánh. Sau khi bán được 300 thùng, cửa
hàng đã thu đủ số tiền vốn. Số bánh còn lại cửa hàng đã giảm giá bán 20% so với giá bán của 300
thùng đã bán. Hỏi sau khi bán hết 360 thùng bánh đó cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm tiền
vốn?
Trả lời: Sau khi bán hết 360 thùng bánh đó cửa hàng được lãi % tiền vốn.
Câu 6: Hiện nay tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Biết đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì
lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 36 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.
Trả lời: Tuổi anh hiện nay là tuổi.
Câu 7: Hàng ngày, mỗi buổi chiều sau khi tan học 15 phút Nam đều được mẹ đón ở cổng trường
và hai mẹ con về đến nhà lúc 5 giờ 30 phút chiều. Chiều nay tan học, Nam đã gọi điện thoại xin
phép mẹ cho đi bộ về cùng bạn rồi mẹ đón dọc đường. Trên đường đi đón Nam, mẹ gặp Nam và
hai mẹ con đã về đến nhà lúc 5 giờ 20 phút chiều. Hãy cho biết thời gian từ lúc Nam tan học đến
khi gặp mẹ là bao nhiêu phút?
Trả lời: Thời gian từ lúc Nam tan học đến khi gặp mẹ là phút.

Violympic Toán 5, vòng 19.
Câu 8: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy khác và một ô tô
đi từ B về A,vận tốc xe máy là 30km/giờ và vận tốc ô tô là 50km/giờ. Hãy cho biết khi khoảng cách
từ ô tô đến hai xe máy bằng nhau thì ô tô đã đi được bao nhiêu ki–lô–mét, biết quãng đường AB dài
198km?
Trả lời: Khi đó ô tô đã đi được km.
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau, mà chữ số 6 đứng liền trước
chữ số 8.
Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài.
Câu 10: Cô giáo vẽ lên bảng hình tứ giác ABCD. Sau đó cô lấy thêm một điểm E nằm ngoài tứ
giác ABCD. Biết khi nối 5 điểm A; B; C ; D; E lại với nhau, ta được 3 hình tứ giác nhận 4 trong 5
điểm A; B; C ; D; E làm đỉnh. Hỏi trong hình vẽ đó có tất cả bao nhiêu hình tam giác nhận 3 trong 5
điểm A ; B; C; D; E làm đỉnh?
Trả lời: Trong hình vẽ đó có tất cả hình tam giác nhận 3 trong 5 điểm A ; B; C; D;
E làm đỉnh.
VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 19 CẤP TOÀN QUỐC
Năm học 2013 – 2014

Violympic Toán 5, vòng 19.
VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 19 CẤP TOÀN QUỐC
Năm học 2014 – 2015
Bài 1. Hãy sắp xếp các số trong bảng sau theo thứ tự tăng dần
Bài 2 : Cóc vàng tài ba
1)
a/ 96 ; b/ 112 ; c/ 72 ; d/ 42
2)
a/ 18 ; b/ 42 ; c/ 48 ; d/ 24
3)
a/ 12 ; b/ 10 ; c/ 16 ; d/ 15
4)
a/ 12 ; b/ 10 ; c/ 8 ; d/ 5
5)
a/ 9 ; b/ 81 ; c/ 27 ; d/ 2

Violympic Toán 5, vòng 19.
6)
a/ 2 ; b/ 4 ; c/ 6 ; d/ 8
7)
a/ 19/33 giờ ; b/ 10/11 giờ ; c/ 35phút ; d/ 7/11 giờ
8)
a/ 1098 ; b/ 1107 ; c/ 1108 ; d/ 1104
9)
a/ 2/5 ; b/ 2/7 ; c/ 1/2 ; d/ 2/3
1)
a/ 5003,55 ; b/ 4960,8 ; c/ 4964,85 ; d/ 5008,41
Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ …
Câu 1.
Tìm số tự nhiên lớn nhất y thỏa mãn điều kiện:
y 8,6 < 2015,2016
Trả lời: y = ….
Câu 2.
Hiện nay tuổi anh hơn hai lần tuổi em là 6 tuổi. Biết hai lần tuổi anh hơn tổng số tuổi của hai anh em
là 10 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.
Trả lời: Tuổi anh hiện nay là …. tuổi.
Câu 3.
Một phần của cuốn sách gồm 20 trang liền nhau. Hỏi trang đầu của phần sách đó là trang bao
nhiêu ? Biết tổng các số ghi số trang của phần đó bằng 1810.
Trả lời: Trang đầu của phần sách đó là trang ….
Câu 4.
Cho A là hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần nhỏ nhất được xếp bởi 12 hình lập phương nhỏ
cạnh 1cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật A.
Trả lời: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật A là ….cm2
.
Câu 5.
Tổng các chữ số của A là ….
Câu 6.
Tìm số tự nhiên a biết:

Violympic Toán 5, vòng 19.
Trả lời: a = ….
Câu 7.
Tính:
(Nhập kết quả là số thập phân gọn nhất)
Trả lời: T = ….
Câu 8.
Cùng một lúc hai xe máy đi từ A đến B với vận tốc lần lượt là 30km/giờ; 40km/giờ và một ô tô đi từ
B về A với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau khi đi được bao nhiêu ki-lô- mét thì ô tô ở chính giữa hai xe
máy? Biết quãng đường AB dài 119km.
Trả lời: Ô tô ở chính giữa hai xe máy sau khi ô tô đi được ….km.
Câu 9.
Một người mua một số cam với giá 20000đồng/1kg về để bán. Trong quá trình
vận chuyển bị hỏng mất 5kg. Số cam còn lại người đó bán như sau:
một nửa được bán với giá 30000đồng/1kg; một phần ba được bán với giá 25000đồng/1kg; phần
còn lại được bán với giá 15000đồng/1kg.
Tính khối lượng cam người đó đã mua về để bán. Biết số tiền lãi người đó thu được là 600000
đồng.
Trả lời: Khối lượng cam người đó đã mua về để bán là ….kg.
Câu 10.
Cho một hình vuông. Nối trung điểm hai cạnh liên tiếp của hình vuông đó với nhau ta được hình
vuông thứ hai. Nối trung điểm hai cạnh liên tiếp của hình vuông thứ hai với nhau ta được hình
vuông thứ ba. Nối hai đường chéo của hình vuông đã cho ta được hình như hình vẽ sau:
Tính tổng diện tích tất cả các tam giác có trong hình vẽ. Biết diện tích hình vuông đã cho là
156,25cm2
.
Trả lời: Tổng diện tích tất cả các tam giác có trong hình vẽ là ….cm2
.
VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 19 CẤP TOÀN QUỐC
Năm học 2015 – 2016
Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần.

Violympic Toán 5, vòng 19.
Bài 2: Chọn đáp án đúng.
Câu 1. Một bể cá bằng kính dạng hình hộp chữ nhật trong lòng bể có chiều dài 80cm, chiều rộng
60cm. Lượng nước trong bể chiếm 4/9 thể tích của bể. Người ta đổ thêm 72 lít nước vào bể thì
mực nước cao hơn 2/3 chiều cao của bể là 5cm. Vậy bể đó chứa được … Lít nước.
A. 168 B. 216 C. 144 D. 432
Câu 2. Một người mua hai cái quạt điện, mỗi cái giá 1 000 000 đồng. Người đó bán cái quạt đầu
tiên bị lỗ 12% so với số tiền mua cái quạt đó. Tuy vậy, sau khi bán hai cái quạt, người đó vẫn lãi 40
000 đồng. Hỏi người đó đã bán cái quạt thứ hai được lãi bao nhiêu phần trăm so với số tiền mua
cái quạt đó?
A. 20 B. 14 C. 18 D. 16
Câu 3. Tổng của hai số lớn hơn số thứ nhất là 15 đơn vị. Hiệu của chúng lớn hơn số thứ hai là 15
đơn vị. Hỏi tích hai số đó gấp mấy lần thương hai số đó?
Trả lời: Tích hai số gấp thương hai số … Lần
A. 225 B. 45 C. 2 D. 15
Câu 4: Cho bốn số tự nhiên có tổng là 489 được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Bạn Nam viết
nhiều lần từng nhóm bốn số đó liên tiếp thành một dãy số. Tính tổng của 2017 số hạng đầu tiên của
dãy số đó, biết rằng số hạng thứ chín của dãy số này là 125.
Trả lời: Tổng của 2017 số đầu tiên trong dãy số đó là:
A. 245456 B. 246518 C. 246456 D. 246581

Violympic Toán 5, vòng 19.
Câu 5: Cho tam giác ABC vuông góc ở A. Biết AB=10cm và AC=15cm. Trên BC lấy trung điểm M,
trên AC lấy điểm D sao cho DC = 1/3 AC. Nối B với D, A với M cắt nhau tại I. Tính diện tích tứ giác
IMCD.
Trả lời: Diện tích tứ giác IMCD là … cm2
A. 16 2/3 B. 7,5 C. 10 D. 17,5
Câu 6: Một lớp học có 36 bạn được chia làm ba tổ để thi dựng trại. Lúc đầu số bạn ở ba tổ khác
nhau. Cô giáo chuyển 1/3 số bạn ở tổ một sang tổ hai, sau đó chuyển 1/5 số bạn ở tổ hai sang tổ
ba. Cuối cùng chuyển 1/7 số bạn có ở tổ ba sang tổ một thì lúc này ba tổ có số bạn bằng nhau. Vậy
lúc đầu tổ một có nhiều hơn tổ ba … Bạn.
A. 5 B. 1 C. 4 D.26
Câu 7: Bây giờ là 3 giờ kém 15 phút. Hỏi sau ít nhất bao lâu nữa thì kim giờ và kim phút trùng
nhau?
A. 23/44 B. 3/11 C. 6/11
D. 23/11
Câu 8: Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có diện
tích toàn phần 600cm2
. Sau đó người ta bỏ đi 4 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm ở bốn đỉnh phía
trên của hình lập phương lớn rồi sơn tất cả các mặt bên ngoài. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương
nhỏ được sơn cả hai mặt?
A. 120 B. 88 C. 84 D. 96
Câu 9: Nga mang đến lớp một số kẹo chia cho các bạn trong nhóm của mình. Nếu Nga chia cho
mỗi bạn 5 cái kẹo thì bạn cuối cùng chỉ được 3 cái. Nếu Nga chia cho mỗi bạn 4 cái kẹo thì thừa 2
cái. Hỏi nhóm của Nga có mấy bạn?
A. 5 B. 4 C. 7 D. 6
Câu 10: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/giờ. Sau đó một người đi xe máy cũng đi
từ A đến B. Vào lúc 8 giờ 15 phút xe máy còn cách xe đạp 8km và đến 8 giờ 30 phút thì hai xe gặp
nhau. Vận tốc của người đi xe máy là … km/giờ.
A. 32 B. 42 C. 22 D. 30
Bài 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và
dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Cho
Tìm y, biết A là một số tự nhiên.

Violympic Toán 5, vòng 19.
Trả lời: Giá trị của y là ………….
Câu 2:
Cho:
Tìm .
Trả lời:
Câu 3: Ở một nhà máy có ba tổ công nhân. Nếu lấy 20% số công nhân ở tổ một chia đều cho hai tổ
còn lại thì số công nhân ba tổ bằng nhau. Nếu tổ một có thêm 8 công nhân thì số công nhân của tổ
một bằng tổng số công nhân của hai tổ kia. Hỏi tổ một có bao nhiêu công nhân?
Trả lời. Tổ một có ………… công nhân.
Câu 4: Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất
làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ. Hỏi một mình người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại
hết bao lâu?
Trả lời: Một mình người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại hết ……………… giờ.
Câu 5: Hãy cho biết trong dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; …; 2016 có tất cả bao nhiêu chữ số 8?
Trả lời. Dãy số trên có ……………. chữ số 8.
Câu 6: Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 2192. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được
số thứ hai. Nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xoá chữ số hàng
đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là …………
Câu 7: Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 2/3 đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại
I. Biết diện tích tam giác CID lớn hơn diện tích tam giác AIB là 193 cm2
. Tính diện tích hình thang
ABCD.
Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là ……………………..
Câu 8: Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15%. Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng ba
lại giảm đi 15%. Hỏi giá xăng tháng tư so với tháng hai giảm đi bao nhiêu phần trăm?
Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm đi ………. %.
Câu 9: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau khi đi được 15 phút, xe máy gặp ô tô
đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ. Sau khi đến A, ô tô nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục quay về B và
đuổi kịp xe máy cách B 30km. Tính quãng đường AB.
Trả lời: Quãng đường AB dài là …………… km.

Violympic Toán 5, vòng 19.
Câu 10: Cho tam giác ABC, có D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. M là một
điểm bất kì trên cạnh BC. Nối A với M, D với E cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác IDM bằng 1/16
diện tích tam giác ABC. Tính tỉ số BC/BM.
Trả lời: Tỉ số BC/BM = …………………

Bạn đang xem bài viết: Tuyển tập đề thi Violympic toán 5 vòng 19 toàn quốc qua các năm. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.