Tiếng Anh lớp 4 – Unit 16 Let’s go to the bookshop? – Lesson 3 – Cô Nguyễn Minh Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)
Tiếng Anh lớp 4 – Unit 16 Let’s go to the bookshop? – Lesson 3 – Cô Nguyễn Minh Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)

Unit 16 lớp 4: Let’s go to the bookshop-Lesson 3

Bài học Lesson 3 khép lại Unit 16 “Let’s go to the bookshop” giúp các em cùng nhau luyện tập các điểm ngữ pháp cơ bản đã học trong bài. Qua đó, các em còn có cơ hội thu thập thông tin của các bạn trong lớp để hoàn thành dự án cuối bài học.

Mục lục nội dung

1. Task 1 Lesson 3 Unit 16 lớp 4

Listen and repeat (Nghe và đọc lại)

Tạm dịch

Tôi muốn mua một quyển sách.

Chúng ta hãy đi đến cửa hàng sách.

Bánh mì trong tiệm bánh này rất ngon.

Chúng ta hãy đi siêu thị.

2. Task 2 Lesson 3 Unit 16 lớp 4

Listen and circle. Then write and say aloud (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn)

1. Let’s go to the …………..

a. bookshop

b. supermarket

2. I want to buy a ……………….

a. ruler

b. book

3. There is a ……………….. near my home.

a. bakery

b. supermarket

4. Her sister works in a …………………….

a. pharmacy

b. supermarket

Guide to answer

1. a; 2. b; 3. a; 4. b

3. Task 3 Lesson 3 Unit 16 lớp 4

Let’s chant (Chúng ta cùng hát)

Why do you want to…?

(Tại sao bạn muốn đi đến…?)

Let’s go to the bookshop. (Chúng ta hãy đi đến tiệm sách.)

Why do you want to go there? (Tại sao bạn muốn đi đến đó ?)

Because I want some rulers. (Bởi vì tôi muốn mua vài cây thước.)

Let’s go to the bakery. (Chúng ta hãy đi đến tiệm bánh.)

Why do you want to go there? (Tại sao bạn muốn đi đến đó?)

Because I’m hungry. (Bởi vì tôi đói bụng rồi.)

4. Task 4 Lesson 3 Unit 16 lớp 4

Read and number (Đọc và đánh số)

Tạm dịch

Hôm nay là Chủ nhật. Phong và Mai đi đến nhiều nơi. Đầu tiên, họ đến hiệu sách bởi vì Mai muốn mua một vài quyển sách và viết máy. Sau đó họ đến tiệm thuốc tây bởi vì Phong muốn mua một ít thuốc. Sau đó họ đến sở thú vì họ muốn xem những con thú. Cuối cùng, họ đến tiệm bánh. Họ muốn mua một ít đồ ăn bởi vì họ đói.

Guide to answer

a. 3; b. 4; c. 2; d. 1

5. Task 5 Lesson 3 Unit 16 lớp 4

Look and write (Nhìn và viết)

Guide to answer

1. I want to go to the zoo because I want to see the animals. (Tôi muốn tới sở thú vì tôi muốn xem những con thú.)

2. Tony wants to go to the swimming pool because he wants to swim. (Tony muốn tới hồ bơi bởi vì cậu ấy muốn bơi.)

3. Linda wants to go to the pharmacy because she wants to buy some medicine. (Linda muốn tới tiệm thuốc tây bởi vì cô ấy muốn mua một ít thuốc.)

4. Phong and Nam want to go to the cinema because they want to see a film. (Phong và Nam muốn tới rạp chiếu phim bởi vì họ muốn xem phim.)

6. Task 6 Lesson 3 Unit 16 lớp 4

Project (Dự án)

Interview three classmates. Ask them where they want togo on Sunday and why they want to go there. Then report the results to the class (Phỏng vấn ba bạn học. Hỏi họ muốn đi đâu vào Chủ nhật và tại sao họ muốn đi đến đó. Sau đó báo cáo kết quả cho cả lớp)

7. Practice Task 1

Fill in the blank with suitable word (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

Orange juice – drinking – seven – thirty – family

It is five (1) ……………………… now. Hoa’s family is already awake. The (2) …………………….. is at the dining table now. Hoa and her father like eating eggs and bread, and (3) …………………………… tea for breakfast. Her mother likes eating banh chung and meat, and drinking (4) ……………………… . They are ready to leave for work at (5) …………………………… o’clock.

8. Practice Task 2

Put the words below in correct column (Đặt các từ sau vào cột phù hợp)

Farmer, Teachers’ Day, Field, thin, nurse, Christmas, Orange juice, school, driver, Women’s Day, young, fish, milk, Chidren’s Day, office, beef, slim, student, tea, factory, chicken, strong, hospital, worker, coffee, pork, water, meat, tall, Tet.

9. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc sau

Khi muốn đưa ra ý định muốn làm gì và lí do của nó các em dùng mẫu câu: S + want to + V (nguyên mẫu) ……….. because S + V

Ví dụ

I want to go to the supermarket because I want to buy something to eat. (Tôi muốn tới siêu thị vì tôi muốn cái gì đó để ăn.)

  • Tham khảo thêm
  • doc Unit 16 lớp 4: Let’s go to the bookshop-Lesson 1
  • doc Unit 16 lớp 4: Let’s go to the bookshop-Lesson 2

Bạn đang xem bài viết: Unit 16 lớp 4: Let’s go to the bookshop-Lesson 3. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.