Tiếng Anh lớp 10 – Unit 2: Adventure – 2G Speaking – trang 30 – Friends Global – Chân trời sáng tạo
Tiếng Anh lớp 10 – Unit 2: Adventure – 2G Speaking – trang 30 – Friends Global – Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 10 Unit 2: Speaking Soạn Anh 10 trang 23 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 10 Unit 2: Speaking giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 23 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Humans and the environment trước khi đến lớp.

Soạn Speaking Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 23. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2: Speaking trang 23, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Table of Contents

Bài 1

Living green (Sống xanh)

Which of the following activities do you think teenagers should or shouldn’t do to live green? Put a tick ( ✓ ) in the appropriate column.

(Bạn nghĩ thanh thiếu niên nên hoặc không nên làm những hoạt động nào sau đây để sống xanh? Đánh dấu (✓) vào cột thích hợp.)

Activities

Should

Shouldn’t

1. Leaving your appliances on when not in use

2. Recycling your used items

3. Using plastic bags when shopping

4. Buying organic food

5. Dropping litter in the street

6. Planting trees

Gợi ý đáp án

Activities

Should

Shouldn’t

1. Leaving your appliances on when not in use

2. Recycling your used items

3. Using plastic bags when shopping

4. Buying organic food

5. Dropping litter in the street

6. Planting trees

Bài 2

2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t do the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities.

(Bảng dưới đây trình bày lý do tại sao thanh thiếu niên nên hoặc không nên thực hiện các hoạt động trong bài 1. Làm việc theo cặp và nối chúng với các hoạt động.)

ReasonsActivities
a. This makes the street dirty and polluted.
b. This wastes electricity and creates dangerous situations.
c. It takes years for the material to break down into small pieces.
d. This reduces the use of harmful chemicals in food.
e. This protects natural resources.
f. They provide shade and fresh air.

Gợi ý đáp án

a – 5b – 1c – 3
d – 4e – 2f – 6

Bài 3

Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t do to live green.

(Làm việc nhóm. Thảo luận và trình bày ý kiến của bạn về những điều bạn nên làm hoặc không nên làm để sống xanh.)

Example:

There are many things that we should or shouldn’t do to live green. We should recycle our used items so that we can protect natural resources. We shouldn’t drop litter in the street because this will make the street dirty and pollute the environment.

(Có rất nhiều điều mà chúng ta nên làm hoặc không nên làm để sống xanh. Chúng ta nên tái chế các vật dụng đã qua sử dụng để có thể bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta không nên xả rác bừa bãi ra đường vì sẽ làm bẩn đường phố và ô nhiễm môi trường.)

Gợi ý đáp án

There are many things that we should or shouldn’t do to live green. We should plant more trees because they provide shade and fresh air. We shouldn’t leave our appliances on when not in use as this wastes electricity and creates dangerous situations.

  • Lượt tải: 06
  • Lượt xem: 5.771
  • Dung lượng: 146,1 KB

Bạn đang xem bài viết: Unit 2 Lớp 10: Speaking (trang 23). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.