Video Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films – Học Hay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 8 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films

Audio – Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8

animation (n): phim hoạt hoạ

critic (n): nhà phê bình

direct (v): làm đạo diễn (phim, kịch…)

disaster (n): thảm hoạ, tai hoạ

documentary (n): phim tài liệu

entertaining (adj): thú vị, làm vui lòng vừa ý

gripping (adj): hấp dẫn, thú vị

hilarious (adj): vui nhộn, hài hước

horror film (n): phim kinh dị

must-see (n): bộ phim hấp dẫn cần xem

poster (n): áp phích quảng cáo

recommend (v): giới thiệu, tiến cử

review (n): bài phê bình

scary (adj): làm sợ hãi, rùng rợn

science fiction (sci-fi) (n): phim khoa học viễn tưởng

star (v): đóng vai chính

survey (n): cuộc khảo sát

thriller (n): phim kinh dị, giật gân

violent (adj): có nhiều cảnh bạo lực

Mindmap Unit 8 lớp 7 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 7 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 8 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10
  • 11 – 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8 có phiên âm – Vocabulary Unit 8 7th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần Getting Started nhé!

horror film /’hɒrə fɪlm / (n) phim kinh dị

critic /’krɪtɪk/ (n) nhà phê bình

entertaining /,entə’teɪnɪŋ/ (adj) thú vị, làm vui lòng vừa ý

review /rɪˈvju/ (n) bài phê bình

science fiction (sci-fi) /saɪəns fɪkʃən/ (n) phim khoa học viễn tưởng

thriller /’θrɪlə / (n) phim kinh dị, giật gân

documentary /,dɒkjə’mentri/ (n) phim tài liệu

animation /’ænɪˈmeɪʃən/ (n) phim hoạt hoạ

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần A Closer Look 1 nhé!

gripping /’ɡrɪpɪŋ/ (adj) hấp dẫn, thú vị

hilarious /hɪˈleəriəs/ (adj) vui nhộn, hài hước

scary /skeəri/ (adj) làm sợ hãi, rùng rợn

violent /’vaɪələnt/ (adj) có nhiều cảnh bạo lực

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần A Closer Look 2 nhé!

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần Communication nhé!

survey /’sɜːveɪ/ (n) cuộc khảo sát

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần Skills 1 nhé!

direct /dɪˈrekt/ (v) làm đạo diễn (phim, kịch…)

disaster /dɪˈzɑːstə/ (n) thảm hoạ, tai hoạ

star /stɑː/ (v) đóng vai chính

must-see /’mʌst si/ (n) bộ phim hấp dẫn cần xem

poster /’pəʊstə/ (n) áp phích quảng cáo

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 7 phần Skills 2 nhé!

recommend /,rekə’mend / (v) giới thiệu, tiến cử

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8

  • Đề tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

Vocabulary

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit8lop7 #tienganhlop7unit8 #tuvungtienganhlop7unit8

Tiếp theo:

Bạn đang xem bài viết: Video Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films – Học Hay. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts