Xenlulozơ
Xenlulozơ

Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế

Câu hỏi: Xenlulozơ trinitrat? Công thức và điều chế xenlulozo

Câu trả lời:

Xenlulozơ trinitrat còn được gọi là pyroxilin.

Công thức của xenlulozơ trinitrat là [C6H7O2(ONO2)3]N

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết Xenlulozo và các bài giải bài tập liên quan

I. Thuyết xenlulozơ

1. Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên

Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi màu trắng, không mùi. Xenlulozơ không tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ như etanol, ete, benzen,… nhưng tan trong nước Svayde (dung dịch thu được khi hòa tan Cu (OH)2 trong amoniac).

Xenlulozơ là thành phần chính của màng tế bào thực vật, tạo nên bộ xương của thực vật.

2. Cấu trúc phân tử

Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử bao gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành chuỗi dài.

Xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh, mỗi C6HmườiO5 có 3 nhóm OH nên có thể viết: (C6HmườiO5)N đẹp [C6H7O2(OH)3]N.

3. Tính chất hóa học

– Phản ứng thủy phân

(C)6HmườiO5)N+ nH2O− → −−− H +, tonC6Hthứ mười haiO6(C)6HmườiO5)N+ n2O → H +, tonC6Hthứ mười haiO6

– Phản ứng với axit nitric

Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thì thu được xenlulozơ trinitrat.

[C6H7O2(OH)3]N+ 3nHNO3 (rắn) – → −−−−−−−− H2VÌ THẾ4 (rắn), to[C6H7O2(ONO2)3]N+ 3nH2O[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (rắn) → FUL2VÌ THẾ4 (rắn), to[C6H7O2(ONO2)3]N+ 3nH2O

Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

4. Ứng dụng

Thường được sử dụng trực tiếp hoặc xử lý thành giấy.

– Là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo như tơ visco, tơ axetat, làm thuốc súng không khói, làm màng.

II. Bài tập về xenlulozơ

Câu hỏi 1: Xenlulozơ trinitrat còn có tên gọi khác là pyroxilin, khi nổ không tạo khói nên được gọi là thuốc nổ không khói, sản phẩm của quá trình phân hủy này gồm N2CO, CO2 và hơi nước. Khi cho nổ 400 gam pyroxilin (25,75% khối lượng là tạp chất trơ), tổng thể tích khí (ở điều hòa) sinh ra là:

A. 168 lít

B. 246,4 lít

C. 224 lít

D. 268,8 lít

Câu trả lời:

Câu hỏi 2: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 594g xenlulozơ trinitrat thì cần dùng dd chứa m gam axit nitric (hiệu suất phản ứng là 60%). Giá trị của m là

A. 63

B. 630

C. 378

D. 120

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng của axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Để điều chế 297 kg xenlulozơ trinitrat thì khối lượng xenlulozơ cần dùng là

A. 180 kg

B. 162 kg

C. 200 kg

D. 146 kg

Câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế

Video về Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế

Wiki về Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế

Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế

Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế -

Câu hỏi: Xenlulozơ trinitrat? Công thức và điều chế xenlulozo

Câu trả lời:

Xenlulozơ trinitrat còn được gọi là pyroxilin.

Công thức của xenlulozơ trinitrat là [C6H7O2(ONO2)3]N

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết Xenlulozo và các bài giải bài tập liên quan

I. Thuyết xenlulozơ

1. Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên

Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi màu trắng, không mùi. Xenlulozơ không tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ như etanol, ete, benzen,… nhưng tan trong nước Svayde (dung dịch thu được khi hòa tan Cu (OH)2 trong amoniac).

Xenlulozơ là thành phần chính của màng tế bào thực vật, tạo nên bộ xương của thực vật.

2. Cấu trúc phân tử

Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử bao gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành chuỗi dài.

Xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh, mỗi C6HmườiO5 có 3 nhóm OH nên có thể viết: (C6HmườiO5)N đẹp [C6H7O2(OH)3]N.

3. Tính chất hóa học

– Phản ứng thủy phân

(C)6HmườiO5)N+ nH2O− → −−− H +, tonC6Hthứ mười haiO6(C)6HmườiO5)N+ n2O → H +, tonC6Hthứ mười haiO6

– Phản ứng với axit nitric

Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thì thu được xenlulozơ trinitrat.

[C6H7O2(OH)3]N+ 3nHNO3 (rắn) – → −−−−−−−− H2VÌ THẾ4 (rắn), to[C6H7O2(ONO2)3]N+ 3nH2O[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (rắn) → FUL2VÌ THẾ4 (rắn), to[C6H7O2(ONO2)3]N+ 3nH2O

Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

4. Ứng dụng

Thường được sử dụng trực tiếp hoặc xử lý thành giấy.

– Là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo như tơ visco, tơ axetat, làm thuốc súng không khói, làm màng.

II. Bài tập về xenlulozơ

Câu hỏi 1: Xenlulozơ trinitrat còn có tên gọi khác là pyroxilin, khi nổ không tạo khói nên được gọi là thuốc nổ không khói, sản phẩm của quá trình phân hủy này gồm N2CO, CO2 và hơi nước. Khi cho nổ 400 gam pyroxilin (25,75% khối lượng là tạp chất trơ), tổng thể tích khí (ở điều hòa) sinh ra là:

A. 168 lít

B. 246,4 lít

C. 224 lít

D. 268,8 lít

Câu trả lời:

Câu hỏi 2: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 594g xenlulozơ trinitrat thì cần dùng dd chứa m gam axit nitric (hiệu suất phản ứng là 60%). Giá trị của m là

A. 63

B. 630

C. 378

D. 120

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng của axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Để điều chế 297 kg xenlulozơ trinitrat thì khối lượng xenlulozơ cần dùng là

A. 180 kg

B. 162 kg

C. 200 kg

D. 146 kg

Câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Xenlulozơ trinitrat? Công thức và điều chế xenlulozo

Câu trả lời:

Xenlulozơ trinitrat còn được gọi là pyroxilin.

Công thức của xenlulozơ trinitrat là [C6H7O2(ONO2)3]N

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết Xenlulozo và các bài giải bài tập liên quan

I. Thuyết xenlulozơ

1. Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên

Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi màu trắng, không mùi. Xenlulozơ không tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ như etanol, ete, benzen,… nhưng tan trong nước Svayde (dung dịch thu được khi hòa tan Cu (OH)2 trong amoniac).

Xenlulozơ là thành phần chính của màng tế bào thực vật, tạo nên bộ xương của thực vật.

2. Cấu trúc phân tử

Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử bao gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành chuỗi dài.

Xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh, mỗi C6HmườiO5 có 3 nhóm OH nên có thể viết: (C6HmườiO5)N đẹp [C6H7O2(OH)3]N.

3. Tính chất hóa học

– Phản ứng thủy phân

(C)6HmườiO5)N+ nH2O− → −−− H +, tonC6Hthứ mười haiO6(C)6HmườiO5)N+ n2O → H +, tonC6Hthứ mười haiO6

– Phản ứng với axit nitric

Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thì thu được xenlulozơ trinitrat.

[C6H7O2(OH)3]N+ 3nHNO3 (rắn) – → −−−−−−−− H2VÌ THẾ4 (rắn), to[C6H7O2(ONO2)3]N+ 3nH2O[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (rắn) → FUL2VÌ THẾ4 (rắn), to[C6H7O2(ONO2)3]N+ 3nH2O

Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

4. Ứng dụng

Thường được sử dụng trực tiếp hoặc xử lý thành giấy.

– Là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo như tơ visco, tơ axetat, làm thuốc súng không khói, làm màng.

II. Bài tập về xenlulozơ

Câu hỏi 1: Xenlulozơ trinitrat còn có tên gọi khác là pyroxilin, khi nổ không tạo khói nên được gọi là thuốc nổ không khói, sản phẩm của quá trình phân hủy này gồm N2CO, CO2 và hơi nước. Khi cho nổ 400 gam pyroxilin (25,75% khối lượng là tạp chất trơ), tổng thể tích khí (ở điều hòa) sinh ra là:

A. 168 lít

B. 246,4 lít

C. 224 lít

D. 268,8 lít

Câu trả lời:

Câu hỏi 2: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 594g xenlulozơ trinitrat thì cần dùng dd chứa m gam axit nitric (hiệu suất phản ứng là 60%). Giá trị của m là

A. 63

B. 630

C. 378

D. 120

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng của axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Để điều chế 297 kg xenlulozơ trinitrat thì khối lượng xenlulozơ cần dùng là

A. 180 kg

B. 162 kg

C. 200 kg

D. 146 kg

Câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Xenlulozo #trinitrat #Công #thức #và #Điều #chế

Bạn đang xem bài viết: Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.